Karlsudd, P. (2018). Att problematisera ”problemet”: Bedömning och utveckling av problemformuleringar i lärarutbildningens självständiga arbeten: [To problematize the ’problem’: Assessment and development of problem formulations in independent theses projects in teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(1), 1–22. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.18811