Velferdsteknologi i helse- og oppvekstyrker: Digitalt kompetansebehov i yrkesfaglig utdanning

[Welfare technology in health care vocations: Digital competence needs in vocational education]

Authors

  • Solveig Dalehaug Havreberg OsloMet Storbyuniversitet, Norway
  • Ann Lisa Sylte OsloMet Storbyuniversitet, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111121

Keywords:

vocational digital-teacher-competence, relevant content and teaching, collaboration school – working life, internship

Abstract

The fast-paced changes of the Western world community require vocational education and training (VET) that meets the future working-life needs for competence. One challenge in Norwegian health education is the lack of up-to-date teacher competence in welfare technology and digital competence. This article is based on a case study of how vocational teachers in health education programmes (HO) meet the future needs for competence in welfare technology. This research questions what can be changed in VET with these new technologies and how the technology challenges the vocational content of health and education work, and VET. This need for technological competence is also linked to the renewal of curriculum in Norwegian VET, which entails requirements for previous vocational specialisation. The study involved qualitative methods and development experiments. The results show examples of how vocational teachers and students at HO can meet the future needs for competence in welfare technology related to ethics. The results indicate the need for close collabo­ration between school and working life to meet the new technology-competence need in the content in both the HO education and the health care occupations. Didactical planned intern­ship in companies using welfare technology, were important for the participants learning about digital tools.

Author Biography

Ann Lisa Sylte, OsloMet Storbyuniversitet, Norway

Forfattere:

1Havreberg, S. D.     Høgskolelektor, OsloMet

2 Sylte, A.L.                Dr./førsteamanuensis, OsloMet

1, 2 OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier

Forfatterinvolvering:

Forfattere forholder seg til Vancouvers retningslinjer for medforfatterskap. SDH hadde ideen til forskningen og har vært ansvarlig for datainnsamlingen. SDH og ALS har hatt felles ansvar for analysearbeidet og utformingen av artikkelen.

Korresponderende forfatter: Solveig Dalehaug Havreberg soldh@oslomet.no

 

References

Andersson, P. & Köpsén, S. (2017). Maintaining competence in the initial occu-pation: Activities among vocational teachers. Vocations and Learning, 11(2), 317–344.

Andersson, P. & Köpsén, S. (2019). VET teachers between school and working life: Boundary processes enabling continuing professional development. Journal of Education and Work, 32(6–7), 537–551.

Aspøy, T., Skinnarland S. & Tønder A. H. (2017). Yrkesfaglærerens kompetanse (Fafo-rapport 2017:11). Fafo.

Barlow, J., Singh, D., Bayer, S. & Curry, R. (2007). A systematic review of the benefits of home telecare for frail elderly people and those with long-term conditions. Journal of Telemedicine and Telecare, 13(4), 172–179.

Billett, S. (2010). Learning through practice. I S. Billett (Red.), Learning through practice: Models, traditions, orientations and approaches (s. 1–20). Springer.

Billett, S. (2014). The standing of vocational education: Sources of its societal esteem and implications for its enactment. Journal of Vocational Education & Training, 66(1), 1–21.

Bowes, A. & McColgan, G. (2009). Smart technology and community care for older people: Innovation in West Lothian, Scotland. Age Concern Scotland.

Cochran-Smith, M. & Lytle, S. L. (1993). Inside/outside: Teacher research and knowledge. Teachers College Press.

Dahlback, J., Olstad, H. B., Sylte, A. L. & Wolden, A.-C. (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og pedago-gisk praksis i videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 57–77.

Dahlback, J., Olstad, H. B., Sylte, A. L. & Wolden, A.-C. (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Scandinavian Journal of Voca-tions in Development, 4(1), 1–29.

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of edu-cation. Macmillan.

Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S. E. (1986). Mind over machine: The power of human in-tuition and expertice in the era of the computer. Free press.

Dugstad, J., Nilsen, E., Gullslett, M. K. Eide, T. & Eide H. (2015). Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester: Opplæringsbehov og utforming av nye tjenester – en sluttrapport (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vest-fold nr. 13). http://hdl.handle.net/11250/285837

Heggen, K. & Terum, L. I. (2013). Coherence in professional education: Does it foster dedication and identification? Teaching in Higher Education, 18(6), 656–669.

Helsedirektoratet. (2012). Velferdsteknologi, Fagrapport om implementering av vel-ferdsteknologi i de kommunale helse og omsorgstjenestene 2013–2030. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/implementering-av-velferdsteknologi-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-2013-2030

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning. Gyldendal Akademisk.

Hiim, H. (2017). Ensuring curriculum relevance in vocational education and training: Epistemological perspectives in a curriculum research project aimed at improving the relevance of the Norwegian VET. International Jour-nal for Research in Vocational Education and Training, 4(1), 1–19.

Hiim, H. & Hippe, E. (2001). Å utdanne profesjonelle deltagere. Gyldendal Aka-demisk.

Husabø, B. S. (2018). Japan takler eldrebølgen med roboter. Forskning.no, Universi-tetet i Bergen. https://forskning.no/partner-universitetet-i-bergen-aldring/japan-takler-eldrebolgen-med-roboter/1244996

Jørgensen, C. H. (2018). Vocational education and training in the Nordic coun-tries: Different systems and common challenges. I C. H. Jørgensen, O. J. Ol-sen & D. P. Thunquist (Red.), Vocational education in the Nordic countries: Learning form diversity (s. 1–28). Routledge.

Krumsvik, R. J. (2014). Forskningsdesign og kvalitativ metode- ei innføring. Fagbok-forlaget Vigmodstad & Bjørke AS.

Kunnskapsdepartementet. (2018). Yrkesfaglærerløftet: For fremtidens fagarbeidere. https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/yrkesfagloftet/yrkesfaglarerloftet/id2466578/

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (2. utg.). Gyl-dendal Akademisk.

Lloyd, C. & Payne, J. (2012). Raising the quality of vocational teachers: Con-tinuing professional development in England, Wales and Norway. Research Papers in Education, 27(1), 1–18.

Meld. St. 28. (2015-2016). Fag – fordypning – forståelse: En fornyelse av Kunnskaps-løftet. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2008:18. Fagopplæring for framtida. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015:8. Fremtidens skole. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods. SAGE Publicat-ions.

Ramian, K. (2012). Casestudiet i praksis (2. utg.). Hans Reitzels Forlag.

Schwencke, E. & Larsen, A. K. (2011). Spenningsfeltet mellom ”nytte” for be-driften og ”frirom” for studenten: Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1–14.

Schön, D. A. (1995). Knowing–in-action: The new scholarship requires a new epistemology. Change: The Magazine of Higher Education, 27(6), 27–34.

Sylte, A. L. (2016). Profesjonspedagogikk: Profesjonsretting/yrkesretting av pedagog-ikk og didaktikk (2. utg.). Gyldendal Akademisk.

Sylte, A. L. (2017a). Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning (HiOA Avhandlinger 2017 nr. 11). Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sylte, A. L. (2017b). Validitet i aksjonsforskning. I S. Gjøtterud, H. Hiim, D. Husebø, L. H. Jensen, T. H. Steen-Olsen & E. Stjernstrøm (Red.), Aksjons-forskning i Norge: Teoretisk og empirisk mangfold (s. 443–462). Cappelen Damm Akademisk.

Thisted, J. (2011). Forskningsmetode i praksis: Prosjektorienteret videnskabsteori och forskningsmetodik. Munksgaard.

Turkle, S. (2018). A nascent robotic culture: New complicities for companionship. Massachusetts Institute of Technology.

http://web.mit.edu/sturkle/OldFiles/www/nascentroboticsculture.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2017). LK06: Læreplanverket for Kunnskapsløftet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/hvordan-er-lareplanene-bygd-opp

Utdanningsdirektoratet. (2018). Ny tilbudsstruktur og nye læreplaner på yrkesfag. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/under-arbeid/ny-tilbudsstruktur-og-nye-lareplaner-pa-yrkesfag/

Utdanningsdirektoratet. (2019). Fagfornyelsen.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan for Vg1 helse- og oppvekstfag. https://www.udir.no/lk20/HSF01-03

Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don’t teach the new survival skills our children need – and what we can do about it. Basic Books.

Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. Reitzel.

World Economic Forum. (2018). The future of jobs report 2018. World Economic Forum.

Downloads

Published

2021-01-28

How to Cite

Havreberg, S. D., & Sylte, A. L. (2021). Velferdsteknologi i helse- og oppvekstyrker: Digitalt kompetansebehov i yrkesfaglig utdanning: [Welfare technology in health care vocations: Digital competence needs in vocational education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(1), 21–43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111121

Issue

Section

Peer-reviewed research articles