Spenningsfeltet mellom “nytte” for bedriften og “frirom” for studenten - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring

  • Eva Schwencke OsloMet – Storbyuniversitetet, Norge
  • Anne Karin Larsen OsloMet – Storbyuniversitetet, Norge
Keywords: Yrkespedagogiske utviklingsarbeid, yrkespedagogikk, frirom, myndiggjøring, læringsprosesser, skreddersøm, flyktige arbeidsliv, organisasjonslæring, yrkesstolthet

Abstract

Samarbeid mellom høgskole og arbeidsliv, høgskolens tredje oppgave, (Brulin 1998) gir store utfordringer i forhold til hvordan gjennomføre ”løpende dialog” om innhold i studieprogrammer og undervisningsopplegg. Det er ikke lenger ensidig bestilling fra næringslivet, som NHO-lederen påpeker i sin kronikk i Aftenposten (Bernander 2010). Spenningsforholdet mellom ”nytte for bedriften” og ”lærings- og frirommet for studenten og medarbeideren” er en av de sentrale utfordringene for utdanningsinstitusjoner som ønsker å være relevante partnere for kompetanseutvikling i arbeids- og næringslivet (Nielsen 1996, Schwencke 2006a og 2006b, Eikeland 2008). Samtidig ser vi at samarbeidet påvirkes av fleksibilitet og kontinuerlige endringer i arbeidslivet utenfor bedriften (Nielsen m.fl. 2010). Organisasjonsforhold, arbeids- og læringsmiljø, de ansattes faglige utvikling og yrkesstolthet påvirkes av disse grunnleggende endringene i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig. Endringene i samfunnet fører også til at nye krav stilles til læringsformer både i yrkesutdanningen og i arbeidslivet.

References

Bernander, John G. (2010) Må ha relevante partnere. Aftenposten kronikk. 09.06.2010.


Brulin, Göran (1998), Den tredje uppgiften, högskola och omgivning i samverkan. Stockholm: SNS Förlag.


Eikeland, Olav & Berg, Anne Marie (2008): Action research and organizational theory. Studies in vocational and continuing education volume 9. Bern: Peter Lang.


Eikeland, Olav & Berg, Anne Marie (1997): Medvirkningsbasert organisasjonslæring og utviklingsarbeid i kommunene, Kommuneforlaget, Oslo


Filstad, Cathrine (2010) Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget


Hiim, H. og E. Hippe (2001) Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Oslo: Gyldendal akademisk


Honneth, A. (2003) Behovet for anerkendelse. København: Hans Reitzles forlag.


Innbjør, H. og J. Kleiveland (2007) Operativt lederskap. Bergen: Fagbokforlaget.


Johnsen, B. (1985) Yrkespedagogisk Utviklingsarbeid – behov, ressursbruk og begrepsbruk.


Statens yrkespedagogiske høgskole. Publikasjon v 22B


Jungk, Robert, og Norbert R. Mullert (1989), Håndbog i Fremtidsværksteder. København: Forlaget Politisk Revy.


Nielsen, B. S. (1997), Det eksemplariske princip. I K. Weber m. fl.: Modet til fremtiden - inspirasjon fra Oskar Negt. København: Roskilde Universitetsforlag.


Nielsen, L. D., Nielsen K. Aa., Munck-Madsen, E., Hartmann-Petersen, K. (2010) Fleksibilitet, flygtighed og frirum – en kritisk diagnose af det senmoderne arbejdsliv. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag


Nielsen, Kurt Aagaard (1996) Arbejdets sociale orientering. Forlaget Sociologi.


Nilsen, Sigmund Egil og Grete Haaland Sund (2008): Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen, Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon ISBN:978-82-7841-554-2, h.


Sennett, R, (1998), The Corrosion of Character, New York.


Sennett, R, (2008), The Craftsman. Allen Lane: Great Britain.


Schwencke, E. (2006a) Bedre dialog i oppdragsprosjekter. Myndiggjørende utdanning for IT-studenter. PhD avhandling. Roskilde Universitetscenter.


Schwencke, Eva (2006b), Free Space in Action Research and in Project Oriented Traineeship. I Kurt Aagaard Nielsen and Lennart Svensson (eds.), Action and Interactive Research – a Nordic approach. Maastrischt: Shaker Publishing.

Published
2011-05-12
How to Cite
Schwencke, E., & Larsen, A. K. (2011). Spenningsfeltet mellom “nytte” for bedriften og “frirom” for studenten - Et samarbeidsprosjekt mellom skole og arbeidsliv for gjensidig påvirkning og ønske om forandring. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1-14. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a3
Section
Peer-reviewed research articles