Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn - deres utvikling og ontologiske sikkerhet

  • Tron Inglar OsloMet – Storbyuniversitetet, Norge
Keywords: yrkesfaglærer, yrkesfagelev, globalisert samfunn

Abstract

Hvordan er det å være yrkesfaglærer og -elev i et globalisert samfunn? Svarene kan utgjøre viktig kunnskap for å forstå yrkesfaglærere og deres elever, slik at en kan organisere god lærerutdanning og yrkesopplæring. Giddens (1991:14-21) framsetter tre karakteristiske trekk ved dagens samfunn, atskillelsen av tid og rom, utløftingen av sosiale institusjoner og modernitetens refleksivitet. Jeg har valgt å betrakte yrkesfaglærerne i lys av disse fenomenene og har beskrevet ulike trekk ved deres utvikling som lærere og deres ontologiske sikkerhet. Mine hovedkonklusjoner er at de konsekvenser Giddens beskriver som et resultat av det globaliserte samfunnet, ikke preget yrkesfaglærere så dramatisk som forventet bortsett fra at de hyppige reformene i skolen ikke erfares som bare positive. Det var derimot informantenes mening at dagens elever var annerledes enn tidligere.

References

Alexandersen, J., Røthe, J., Tiller, T. og Vestgøte, B. 1983: Lærerens hverdag - sett fra innsiden. Kap.1 i Skagen, K. og Tiller, T. (red.): Perspektiv på lærerarbeid. Oslo:
Aschehoug


Arfwedson, G 1985: School Codes and Teacher´s Work. Three studies on teacher work contexts. Stockholm Institute of Education. Liber Förlag Malmö


Bauman, Z. 2002 (2001): Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden. København:  Hans Reitzels Forlag A/S.


Beck, C.W og Vestre, S.E 2008: Foreldremeninger om skolen - en nasjonal undersøkelse blant foreldre med barn i grunnskolen. Oslo: Didakta forlag.


Beck, U. 1997(86): Risikosamfundet – på vej mod en ny modernitet. København: Hans Reitzels Forlag.


Bergli, T. 1995: Reform og innsats 94/95. Evaluering av fire studieretninger. Underveisrapport II. HiAk, Yrkespedagogiske dokumenter og rapporter: YDR 20C.


Bjørke, G. 2000: Problembasert læring. Ei innføring for profesjonsutdanningene. Oslo: Universitetsforlaget.


Buitink, J. 1993: Research on Teacher Thinking and Implications for Teacher Training.


European Journal of Teacher Education (ATEE) vol. 16, nr. 3, 1993, s. 195-203.


Burden, P. W. 1980: Teacher’s perceptions of the characteristics and influences on their personal and professional development. Manhattan. KS: Author. (ERIC Document
Reproduction Service No. ED 198 087


Callewaert, S. og Nilsson, B., A. 1974: Samhället, skolan och skolans inre arbete. Rapport 2 fra prosjektet: Skolklassen som sosialt system. Lund: Lunds Universitet.


Dreyfus & Dreyfus 1991 (1986): Intuitiv ekspertise. København: Munksgaard.


Eklund-Myrskog, G. 1996: Students´ Ideas of Learning. Conceptions, approaches, and
outcomes in different educational contexts. Åbo: Åbo Akademis förlag. ISBN 952-9616-68-6


Fessler, R. & Christensen, J. 1992: The teacher career cycle: Understanding and guiding the professional development of teachers. Boston: Allyn & Bacon


Giddens, A. 1977: Studies in Social and Political Theory


Giddens, A. 1991: Modernity and Self-Identity. Self and Science in the Late Modern Age.
Oxford: Polity Press.


Inglar, T. 2009: Erfaringslæring og yrkesfaglærere. En kvalitativ studie. Avhandling for doktorgraden. Akershus: Høgskolen i Akershus.


Inglar, T. 1996: Hva kan forskning fortelle om lærerutdanning? HiAk, Yrkespedagogiske dokumenter og rapporter: YDR 22.


Kaspersen, L. B. 1998 (1995): Anthony Giddens – introduktion til en samfundsteoretiker. København: Hans Reitzels forlag.


Luhmann; N. 1990: Essays on Self-Reference. New York: Columbia University Press.


Løvlie, L. 2007: The pedagogy of place. Nordisk pedagogikk, vol. 27.


Madsén, T. 1994: Nyare forskning om lärare - till lärares försvar.
Didaktisk tidsskrift 3/ s.91-99


Markussen, E m.fl  Bortvalg og kompetanse i  NIFU STEP Rapport 13/2008 .


Mjelde, L. 2002: Yrkenes pedagogikk, fra arbeid til læring - fra læring til arbeid. Oslo:  Yrkeslitteratur as. ISBN 82-584-0482-2


NAV Finnmark:  http://www.nav.no/Lokalt/Finnmark/Antall+unge+arbeidsledige+i+Finnmark+%C3%B8ker.269872.cms


Moos, L. 2006: Fra politiske demokratidiskurser mod markedsorienterte effektivitetsdiskurser
Nordisk Pedagogik, vol. 26 ISSN 0901-8050


Nilsson, L. 1992: Fagdidaktikk i yrkespedagogisk perspektiv. I Mjelde, L. & Tarrou,
A-L. H. 1992: Arbeidsdeling i en brytningstid. Oslo: Ad Notam Gyldendal.


Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftet. 2010 NOVA, delrapport: http://www.norsklektorlag.no/nyhetsarkiv-2010/sosial-bakgrunn-betyr-mer-enn-tidligere-article470-226.html


Reneflot, A. og M. Evensen 2011: Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden. En kunnskapsoversikt. NHVs Rapportserie 2011:1


Tarrou, A.-L. H. 1995: Komparativ analyse av to fagkulturer i studieretning for håndverks- og industrifag.  NTNU. Det samfunnsvitenskaplige fakultet. Universitetet i Trondheim.


Vilhjálmsdóttir, G. og G. Á. Stefánsdóttir 2006: Búseta – verkmenning – virding starfa i Ulfar Hauksson (red.) Rannsóknir i félagsvisindum VII (bis 79-02). Reykjavik: Félagsvisindastofnun – Háskólaútgáfa

Published
2011-05-12
How to Cite
Inglar, T. (2011). Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn - deres utvikling og ontologiske sikkerhet. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1-16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a4
Section
Peer-reviewed research articles