Møte med yrkesfagleg utdanning i den norske vidaregåande skulen

Authors

  • Ann Karin Sandal Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norway
  • Kari Smith Universitetet i Bergen, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.12v2i1a2

Keywords:

overgangen mellom skuleslaga og vidaregåande skule og ut i eit yrke

Abstract

Artikkelen byggjer på ein kvalitativ studie av seks elevar sitt møte med vidaregåande skule, yrkesfaglege utdanningsprogram. Studien undersøkjer elevane sine perspektiv og refleksjonar kring overgangen mellom skuleslaga og vegen vidare i vidaregåande skule og ut i eit yrke. Overgangen til vidaregåande skule medfører kognitive og sosiale endringar for elevane, endringar som òg verkar inn på identitetsdanninga. Studien undersøkjer elevane sine opplevingar av desse endringsprosessane og kva konsekvensar det kan ha for vidare utvikling og læring.

References

Bakken, A. (2009). Ulikheter på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? Oslo: NOVA.

Bandura, S. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.

Birkemo, A. (1997). Yrkesveiledning. Oslo: Universitetsforlaget.

Buland, T., & Havn, V. (i samarbeid med Finbak, L. & Dahl, T.) (2007). Intet menneske er en øy. Rapport frå evalueringa av tiltak i Stasing mot frafall. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn, Gruppe for skole- og utdanningsforskning.

Bæck, U.D. K (2004). Preferanser for val – sosial reproduksjon og individualisering i det senmoderne. Sosiologisk Årbok, 2/2004, 87–116.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage publications.

Dahlback, J. et al. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP). RU 1/2011, Høgskolen i Akershus.

Danielsen, Inger- Johanne (2005): Utdanning – et resultat av tilfeldigheter? Hovedoppgave i sosiologi, UiO.

Diemer, M. & Blustein, D. (2007). Vocational hope and vocatiopnal identity: urban adolscencents`career development. Journal of Career Assessment, Vol 15 No 1 February 2007, 98- 118. DOI: 10.1177/1069072706294528

Erikson, E. H. (1992). Identitet: ungdom og kriser. København: Reitzel forlag.

Giddens, A. (1996). Modernitet og selvidentitet. København: Hans Reitzels Forlag

Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research. Journal of phenomenological psychology, Vol 28 issue 2, 235- 261. DOI:10.1163/156916297X00103

Gushue, G. V. et al. (2006). The relationship of career decision-making self-efficacy, vocational identity, and career exploration behavior an African American high school students. Journal of Career Development, Vol 33 (1), 19-28. DOI: 10.1177/0894845305283004

Hansen, K. G. (2000). Situert læring i klasserummet. I Illeris, Knud (red.): Tekster om læring. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag.

Harrington, T. & Harrington, J. (2002). The Ability Explorer: translating Super`s ability- related theory propositions into practice. The Development Quarterly, Vol 50, June 2002. DOI: 10.1002/j.2161-0045.2002.tb00583.x

Heggen, K. et al. (2003). De andre : ungdom, risikosoner og marginalisering. Bergen: Fagbokforlaget.

Heggen, K. (2004). Risiko og forhandlinger : ungdomssosiologiske emner. Oslo: Abstrakt forlag.

Heggen, K., & Øia, T. (2007). Ungdom i endring. Mestring og marginalisering. Oslo: Abstrakt forlag.

Helland, H. (2006). Reproduksjon av sosial ulikhet. Er sosial bakgrunn av betydning for val av utdanningsretning? Sosiologisk tidsskrift 2006 (1) 34- 63.

Herr, E. (1997). Super`s Life-span theory approach and its outlook for refinement. The Career Development Quarterly, Vol 45, March 1997. DOI: 10.1002/j.2161-0045.1997.tb00468.x

Holland, J. (1997). Making vocational choices. Third Edition. Florida: Psyckological Assessment Resources, Inc.

Illeris, K. (2002). Ungdom, identitet og uddannelse. Roskilde: Center for Ungdomsforskning.

Kennelly, Louise & Monrad, Maggie (2007); Approaches to Dropout Prevention: Heeding Early Warning Signs With Appropriate Interventions. National High School Center, American Institutes for Research, nov. 2007.

Krange, O., & Øia, T. (2005). Den nye moderniteten. Ungdom, individualisering, identitet og mening. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.

Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanen Kunnskapsløftet. Oslo.

Kunnskapsdepartementet. (2007). St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen stod igjen. Oslo.

Kunnskapsdepartementet. (2008). St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen. Oslo.

Kvale, S. (2006). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Lamb, S. et al. (2011). School dropout and completion: international comparative studies in theory and policy. Dordrecht : Springer. DOI: 10.1007/978-90-481-9763-7

Malanchuk, M., Messersmith, E. E., & Eccles, J. S. (2010). The ontogeny of career identities in adolescence. In S. Shulman & J.-E. Nurmi (Eds.), The role of goals in navigating individual lives during emerging adulthood. New Directions for Child and Adolescent Development, 130, 97–110. DOI: 10.1002/cd.284

Manen, M. van (1997). Researching lived experience. Human science for an action senstitive pedagogy. Second edition. London, Ont.: Althouse Press.

Markussen, E. (2010).Valg og gjennomføring av videregående opplæring før Kunnskapsløftet. Acta Didactica Norge, Vol 4 (1).

Markussen, E., Lødding, B., Sandberg, N., & Vibe, N. (2006). Forskjell på folk – kva gjør skolen? Rapport nr. 3. Oslo: NIFU STEP.

Markussen, E. red. (2009).Videregående opplæring for (nesten) alle. Oslo : Cappelen akademisk.

Masdonati, J. (2010). The transition from school to vocational education and training: a theoretical model and transition support program. Journal of employment counseling, Vol 47 March 2010, 20-29. DOI: 10.1002/j.2161-1920.2010.tb00087.x

Meeus, W. (1996). Studies on identity development in adolescence: an overview of research and some new data. Journal of Youth and Adolescence, october 1996, 25 (5), 569-598. DOI: 10.1007/bf01537355

Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks: Sage Publications.

Pajares, F. & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self-concepts, and school achievement. I R. Riding & S. Rayner (red.), International perspectives on individual differences, self-perception Vol. 2, 239–266. London: Ablex Publishing.

Sandal, A. K. (2009). Mappe som møteplass i overgangen mellom ungdomsskule og vidaregåande opplæring. Bedre Skole 2009 ;Vol 1 (1).

Sandal, A. K. & Smith, K. (2010). Frå ungdomsskule til vidaregåande skule – elevane si stemme. Tidsskriftet FoU i praksis 4 (2), 25- 42.

Saugstad, T. (2003): Læring i skole og i praksis. I Nielsen, K. & Kvale, S. Praktikkens læringslandskab. At lære gennem arbejde. København: Akademisk forlag.

Schreiner, C., & Sjøberg, S. (2006). Jeg velger meg naturfag (... hvem gjør egentlig det?). En studie av ungdoms prioriteringer ved valg av utdanning og yrke. Basert på ROSE (The Relevance of Science Education), en internasjonal studie av 15- åringers oppfatning av naturvitenskap og teknologi. Rapport utarbeidet for Norges forskningsråd. Lastet ned 4. juni 2010 fra www.ils.uio.no/english/rose/network/countries/norway/nor/nor-schreiner-utdanningsvalg2006.pdf

Skårbrevik, K.J. (2004). Yrkesvalmodnad eit nyttig omgrep? Norsk pedagogisk tidsskrift, 88(6), 481–490.

Stringer, K. & Kerpelman, J. (2010). Career Identity Development in College Students: Decision Making, Parental Support, and Work Experience. Identity: An International Journal of Theory and Research, 10, 181-200. DOI: 10.1080/15283488.2010.496102

Støren, L.A. og S. Skjersli (1999), «Gjennomføring av videregående opplæring – sett i lys av retten til opplæring». I: Kvalsund, R., T. Deichman-Sørensen & P.O. Aamodt (red.), Videregående opplæring – ved en skilleveg? Tano-Aschehoug.

Støren, L. A. et al. (2007): Og hven stod igjen…? NIFU STEP Rapport 14/2007. Oslo.

Suh, S. & Suh, J. (2007). Risk factors and Levels of Risk got High School Dropouts. Professional School Counselling, Vol 10 (3), 297-306. DOI: 10.5330/prsc.10.3.w26024vvw6541gv7

Super, D. E., Savickas, M. L. & Super, C. M. (1996). The life-span, life-space approach to careers. In D. Brown &L. Brooks (eds.), Career choice and development (3rd ed., 122– 178). San Francisco: Jossey-Bass.

Thrane, Christer (2005): Utdanningens sosiale reproduksjon et fokus på mekanismer. Sosiologisk Tidsskrift, 2005, 1.

Utdanningsdirektoratet (2009): Utdanningsspeilet 2009. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge. Oslo.

Vondracek, F. W. & Skorikov, V. B. (1997). Leisure, school, and work activity preferences and their role in vocational identity development. The Career Development Quarterly. Vol 45, June 1997. DOI: 10.1002/j.2161-0045.1997.tb00537.x

Wenger, E. (2006). Praksisfællesskaber. København: Hans Reitzels forlag.

Øian, H. (2004). Time out and drop out. On relation between linear time and individualism. Time and society, vol 13 (2/3), 173- 195.

Downloads

Published

2012-04-24

How to Cite

Sandal, A. K., & Smith, K. (2012). Møte med yrkesfagleg utdanning i den norske vidaregåande skulen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.12v2i1a2

Issue

Section

Peer-reviewed research articles