Constructing vocational education capital: An analysis of symbolic values in the Swedish VET system of 1918

Authors

  • Åsa Broberg Department of Education, Stockholm University

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20102129

Keywords:

history of vocational education, symbolic capital, educational capital, field of vocational education, sociology of education

Abstract

This article explores ways of creating educational capital in vocational education and training in Sweden during a period in the early 20th century when vocational learning was first institutionalised as education. As such, at the same time it had to create itself and submit to the established educational system. This process is the focus of the article; it is examined by using concepts from Bourdieu’s capital-theory. In this perspective, vocational education and training as an educational form is considered part of the field of education. However, the main focus of the analysis is the newly formed education for vocational learning as a field of vocational education where a particular vocational educational capital was created. The aim is to illuminate ways of creating vocational education capital by borrowings, crossovers and reinventions of values from two traditions of learning and knowledge production: apprenticeship in the guilds and education in academia. The symbols from both crafts and academia were passed on into the early VET system through its institutions and actors. It materialised in titles, artefacts and rituals that that are presented in archives, journals and school memorial books.

References

Source material (Unpublished)

Archive

Huddinge kommunarkiv [Municipal archive of Huddinge]

FSU, Styrelseprotokoll [Minutes] 20/5 1952 § 68, A4A:1.

Stockholms stadsarkiv [City archive of Stockholm]

LYS Styrelseprotokoll [Minutes] A1A 1920-1963.

LYS B4: 1 Tjänstgöringsbetyg och förordnanden [CV records and appointments].

LYS F5 Fotografier [Photographs].

Source material (Published)

Articles in Tidskrift för praktiska ungdomsskolor (TPU) [Journal of Youth Vocational Schools]

Gesällprovet i verkstadsskolan [The apprenticeship test in vocational schools] 1:1945.

Ett genmäle: Yrkesläraren och teoriundervisningen [A reply: The vocational teacher and theoretical education] 3:1945.

Minnen från gesäll- och vandringsår [Memories from apprentice and wandering years] 9:1946.

Yrkesskoleelever på vansinnesfärd [Vocational school students on a mad journey 5:1955.

Yrkesskolvärlden säger nej [The vocational school says no] 2:1956.

O.W. Andersson – åskans broder – en av de stora i yrkesskolvärlden [O.W. Andersson – the brother of thunder – one of the great men in the vocational school world] 1:1957.

Synpunkter [Opinions] 9:1959.

Hel avslutningsklass klarade gesällprov [Entire class qualified in journeyman’s test] 7:1962.

Yrkesskoledirektör säger ifrån om kränkande rubriker [Vocational school principal refutes offensive headlines] 7:1962.

En fin julklapp [A lovely Christmas present] 9:1962.

Byggnadsutbildning i Hälsingland [Construction education in Hälsingland] 4:1967.

Memory books

Henriksén, J-E. (2008). ESABs Verkstadsskola i Laxå 1949–1971: En historisk återblick på skolan, eleverna och företaget [ESAB’s workshop school in Laxå 1949–1971: A history of the school, the students and the company]. Mjölby: Atremi.

Larsson, S-A. (Ed.) (1991). Från yrkesskola till S:t Eriks Gymnasium [From vocational School to S:t Erik’s Gymnasium]. Stockholm: S:t Eriks Gymnasium.

References

Ambjörnsson, R. (1988). Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930 [The diligent worker: Ideas and ideals in a Norrland sawmill community]. Stockholm: Carlsson.

Ambjörnsson, R. (2011). Mitt förnamn är Ronny: Berättelsen om en klassresa [My first name is Ronny: The story of a class journey]. Stockholm: Atlas.

Berner, B. (1986). Kunskapens vägar: Teknik och lärande i skola och arbetsliv [The ways of knowledge: Technology and learning in school and working life]. Lund: Arkiv.

Bourdieu, P. (1986). La Distinction [Distinction]. In Kultursociologiska texter. I urval av Donald Brody och Mikael Palme [Cultural-sociological texts. Selected by Donald Brody and Mikael Palme]. Stockholm: Salamander.

Bourdieu, P. (1991). Kultur och kritik [Culture and critique]. Göteborg: Daidalos.

Bourdieu, P. (1992). Några egenskaper hos fälten [Properties of the fields]. In D. Broady (Ed.), Texter om de intellektuella: en antologi [Texts about the intellectuals: An anthology]. Stockholm: Symposium.

Bourdieu, P. (1995). Praktiskt förnuft: Bidrag till en handlingsteori [Practical reason: On the theory of action]. Göteborg: Daidalos.

Bourdieu, P. (2000). Konstens regler: Det litterära fältets uppkomst och struktur [Rules of art: Genesis and structure of the literary field]. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium.

Bourdieu, P., & Chartier, R. (2015). The sociologist and the historian. Cambridge: Polity Press.

Broady, D. (1998a). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg [The concept of capital as an educational-sociological tool]. Uppsala: Skeptron Occasional papers Nr 15.

Broady, D. (1998b). Kulturens fält: En antologi [The field of culture: An anthology]. Göteborg: Daidalos.

Broberg, Å. (2014). Utbildning på gränsen mellan skola och arbete: Pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning 1918-1971 [Education on the border between school and work: Educational change in Swedish vocational education and training 1918-1971]. Stockholm: Stockholms universitet.

Colley, H., James, D., Diment, K., & Tedder, M. (2003). Learning as becoming in vocational education and training: Class gender end the role of vocational habitus. Journal of Vocational Education & Training, 55(4), 471-498.
https://doi.org/10.1080/13636820300200240

Edgren, L. (1987). Lärling - gesäll - mästare: Hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847 [Apprentice - journeyman - master: Crafts and craftsmen in Malmö 1750-1847]. Lund: Dialogos.

Eliasson E., & Rehn, H. (2015). Caring disposition and subordination: Swedish health- and social-care teachers' conceptions of important vocational knowledge. Journal of Vocational education & Training, 67(4), 558-577.
https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1091031

Florin, C., & Johansson, U. (1993). "Där de härliga lagrarna gro…": Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914 ['Where the glorious laurel wreaths may grow…': Culture, class and gender in the Swedish grammar school]. Stockholm: Tiden.

Hellstrand, S. (2020). Lärlingsfrågan: Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917 [The apprentice question: Institutional change, economic perception and historical concepts in the Swedish debate of apprentice training, 1890-1917]. Stockholm: Stockholms universitet.

Larsen, L., & Persson Thunqvist, D. (2018). Balancing the esteem of vocational education and social inclusion in four Nordic countries. In C.H. Jørgensen, O.J.
https://doi.org/10.4324/9781315414492-4

Olsen, & D. Persson Thunqvist (Eds.), Vocational education in the Nordic countries: Learning from diversity (pp. 76-94). Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lindell, I. (1992). Disciplinering och yrkesutbildning: Reformarbetet bakom 1918 års praktiska ungdomsskolereform [Discipline and vocational education: The path towards the educational reform of 1918]. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Lindensjö, B., & Lundgren, U.P. (2014). Utbildningsreformer och politisk styrning [Educational reforms and political governance]. Stockholm: Liber.

Margolis, E., & Fram, S. (2007). Caught napping: Images of surveillance, discipline and punishment on the body of the schoolchild. History of Education, 36(2), 191-211.
https://doi.org/10.1080/00467600601171401

Michelsen, S. (2018). The historical evolution of vocational education in the Nordic countries. In S. Michelsen, & M. Stenström (Eds.), Vocational education in the Nordic countries: The historical evolution (pp. 1-23). London: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315411811

Michelsen, S. & Stenström, M. (Eds.). Vocational education in the Nordic countries: The historical evolution. London: Routledge.

Nylund, M. (2012). The relevance of class in education policy and research: The case of Sweden's vocational education. Education Inquiry, 3(4), 591-613.
https://doi.org/10.3402/edui.v3i4.22056

Nylund, M. (2013). Yrkesutbildning, klass och kunskap: En studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform [Vocational education, class and knowledge: A study of social and political implications of content organization focusing on upper secondary school reform of 2011]. Örebro: Örebro universitet.

Olofsson, J. (2001). Partsorganisationerna och industrins yrkesutbildning 1918-1971: En svensk modell för central trepartssamverkan [The trade and industry organisations and vocational education for industry 1918-1971: A Swedish model for central triangular cooperation]. Scandia, 1, 2001, 61-106.

Olofsson, J. (2005). Svensk yrkesutbildning: Vägval i internationell belysning [Swedish vocational education: Choices from an international perspective]. Stockholm: SNS.

Ullman, A. (1997). Rektorn: En studie av en titel och dess bärare [The Principal: A study of a title and its carrier]. Stockholm: Stockholms universitet.

Selander, S., & Ödman, P-J. (Eds.) (2005). Text och existens: Hermeneutik möter samhällsvetenskap [Text and existence: Hermeneutics meets social science]. Göteborg: Daidalos.

SOU 1954:11. Yrkesutbildningen: Betänkande av 1952 års yrkesskolsakkunniga [Vocational education: Report from the commission on vocational education and training]. Stockholm: Nordiska Bokhandeln.

SOU 1966:3. Yrkesutbildningen: Yrkesutbildningsberedningen 1 [Vocational education: Edvisory committee 1]. Stockholm: H. Olsson.

Statistiska Centralbyrån. (1984). Elever i skolor för yrkesutbildning 1844-1970 [Pupils in schools of vocational education in Sweden 1844-1970]. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Watt Boolsen, M. (2007) Kvalitativa analyser: Forskningsprocess, människa, samhälle [Qualitative analysis: Research process, man, society]. Malmö: Gleerup.

Weber, M. (1978). Den protestantiska etiken och kapitalismens anda [The protestant ethic and the spirit of capitalism]. Lund: Argos.

Downloads

Published

2020-06-04

How to Cite

Broberg, Åsa. (2020). Constructing vocational education capital: An analysis of symbolic values in the Swedish VET system of 1918. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), 129–151. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20102129

Issue

Section

Peer-reviewed research articles