Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring

[Relevant training in the first year of vocational training: Pupils’ experience with vocational training]

Authors

  • Åse Norunn Nedrebø Bruvik Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Grete Haaland OsloMet – Storbyuniversitetet, Norge

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010244

Keywords:

vocational relevance, vocational interests, vocational plans, student influence, student participation

Abstract

During the last years, vocational education in Norway has been organised through eight different educational programmes. Each programme makes the basic year for many different professions, students may be heading for. The national regulations for Norwegian vocational education and training describe a clear intention of professional relevance for each student and competence development through democratic participation. The aim of this research was to investigate how the basic year in vocational programmes works, related to these intentions from a student perspective. This study provides both qualitative and quantitative results.

Despite the fact that most of the students, before or during the first year, have decided on their future profession, the survey shows that the basic year in Norwegian vocational education is not, or only partially relevant to their vocational plans. The students find that their possibilities to influence in deciding their learning tasks and the educational content is minimal. Interpretation and understanding of curriculum, learning assignments and educational content are decided by the teachers or others, not the students.

Author Biography

Åse Norunn Nedrebø Bruvik, Høgskolen i Oslo og Akershus

Dokotogradsstipendiat/yrkespedagogikk- Yrkesfaglærerutdanning (YFL)

 

References

Andersson, P. (2019). Att utbilda nästa generation i yrket: En kunskapsöversikt om och för yrkeslärare. Stockholm: Skolverket.

Billett, S. (2014). The standing of vocation education: Sources of its societal esteem and implications for its enactment. Journal of Vocational Education & Training, 66(1), 1-21.
https://doi.org/10.1080/13636820.2013.867525

Bødtker-Lund, D., Hansen, K.H., Haaland, G. & Vagle, I. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2, 1-33.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2577

Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. & Sylte, A.L. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP): Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1 (Rapport og utredninger nr. 1/2001). Lillestrøm: Høgskolen i Akershus.

Dahlback, J., Olstad, H., Sylte, A.L. & Wolden, A.C. (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 57-77.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357

Dahlback, J., Olstad, H., Sylte, A.L. & Wolden, A.C. (2019). Yrkesfaglig yrkeskompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 1-29.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, J. (2019). Yrkesretting av yrkesfaglige utdanningsprogram. I K. Lyngsnes & M. Rismark (Red.), Yrkesopplæring (s. 87-103). Oslo: Gyldendal akademiske.

Dewey, J. (1966). Democracy and education. New York: The Free Press. (1. Utg 1916)

Goodlad. J.I. (1979). Curriculum inquiry: The study of curriculum practice. New York: McGraw-Hill Book Company.

Hansen, K.H. & Haaland, G. (2015). Utfordring i norsk yrkesopplæring. I K. Hansen, T.L. Hoel & G. Haaland (Red.), Tett på yrkesopplæring: Yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenelig? (s. 19-49). Bergen: Fagbokforlaget.

Hansen, K.H. (2017). Hva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring i skole. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2, 1-25.
https://doi.org/10.7577/sjvd.1849

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal akademisk.

Hiim, H. (2015). Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), 136-148.

Hovland, K. (2015). Helt fjern opplæring. I K. Hansen, T.L. Hoel & G. Haaland (Red.), Tett på yrkesopplæring: Yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenlig? (s. 212-229). Bergen: Fagbokforlaget.

Isaksen, T.R. (2015, 2. juni). Et yrkesfagløft for fremtiden. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/et-yrkesfagloft-for-fremtiden/id2414640/

Jørgensen, C.H. (2015). Some boys' problems in education: What is the role of VET? Journal of Vocational Education & Training, 67(1), 62-77.
https://doi.org/10.1080/13636820.2014.917694

Jørgensen, H-J., Olsen, O.J. & Thunquist, D.P. (2018). Vocational education in the nordic countries: Learning from diversity. London & New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315414492

Kember, D., Ho, A. & Hong, C. (2008). The importance of establishing relevance in motivating student learning. Active Learning in Higher Education, 9(3), 249-263.
https://doi.org/10.1177/1469787408095849

Kunnskapsdepartementet. (2006). Læreplanverket Kunnskapsløftet. Oslo: Departementet.

Kunnskapsdepartementet. (2013). På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (Meld. St. 20 (2012-2013)). Oslo: Departementet.

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag - Fordypning - Forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28. (2015-2016)). Oslo: Departementet.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/

Kunnskapsdepartementet. (2017). Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021. Oslo: Departementet.

Kunnskapsdepartementet. (2018, 26. juni). Fornyer innholdet i skolen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fornyer-innholdet-i-skolen/id2606028/

Wheelahan, L. & Moodie, G. (2010). Equality of teaching in VET: Final report and recommendations. Melbourne: LH Martin Institute, University of Melbourne.

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag: En innføring (4 utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

NOU 2015:8. Fremtidens skole. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018:2. Fremtidige kompetansebehov. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Olsen, O.J., Reegård, K., Seland, I. & Skålholdt, A. (2015). Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen: Sluttrapport. (NIFU-rapport.nr.(14)/2015)). Hentet fra https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/284140

Robson, J., Bailey, B. & Larkin, S. (2004). Adding value: Investigating the discourse of professsionalism adopted by vocational teachers in further education colleges. Journal of Education and Work, 17(2), 183-195.
https://doi.org/10.1080/13639080410001677392

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: The Guilford Press.

Sund, G.H. (2005). Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger for individ og arbeidsplass: Et aksjonsforskningsprosjekt med studier av læring i daglig arbeid, gjennom medvirkning, demokratiske prosesser og interessedifferesiering (Doktorgradsavhandling). Roskilde: Roskilde Universitetssenter.

Utdannings- og forskningsdepartement. (2004). Kultur for læring. (St.meld.nr. 30 (2003-2004)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-030-2003-2004-/id404433/sec1

Utdannings- og forskningsdepartementet. (2006). Kunnskapsløftet - reformen i grunnskole og videregående opplæring. Oslo: Departementet.

Vibe, N., Wigum Frøseth, M., Hovdhaugen, E. & Markussen, E. (2012). Strukturer og konjukturer: Evaluering av Kunnskapsløftet: Sluttrapport fra prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse». Oslo: NIFU.

Aarkrog, V. & Bang, S.W. (2013). Resultater af evalueringer af Kunnskapsløftet: En syntese. Aarhus: Aarhus Universitet.

Downloads

Published

2020-05-12

How to Cite

Bruvik, Åse N. N., & Haaland, G. (2020). Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring: [Relevant training in the first year of vocational training: Pupils’ experience with vocational training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), 44–62. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010244

Issue

Section

Peer-reviewed research articles