Yrkeslärares bedömningar i gränslandet mellan skola och arbetsliv: Utifrån studier av svensk gymnasial lärlingsutbildning

[VET teachers’ assessments in the borderland between school and work: Based on studies of Swedish upper secondary apprenticeship education]

Authors

  • Ingrid Berglund Göteborgs universitet, Sverige

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010383

Keywords:

apprenticeship education, Swedish vocational education, boundary work, assessment actions, informal assessment

Abstract

Based on their dual professional identities, both as a professional and as a teacher, the VET teachers are well familiar with the working conditions in their vocational field and can therefore integrate these conditions into their teaching so that the students also can comprehend the prevailing working conditions. VET-teachers can thus be regarded as border workers between school and working life. In Swedish upper secondary vocational education, the VET teachers are responsible for following up, assessing and grading students’ vocational knowledge regardless of whether the education is carried out at a workplace or at school. Assessing and grading students’ knowledge in vocational subjects is the formal assessment assignment of VET teachers. In parallel VET teachers also make informal assessments based on their knowing of the conditions of work and workplaces that vary between different vocations and workplaces. The article highlights how VET teachers border work is manifested in assessment actions in the case of students’ transitions between school and workplaces based on studies of the Swedish upper secondary apprenticeship education.

References

Andersson, I. (2018). Workplace learning for school-based apprenticeship: Tripartite conversations as a boundary-crossing tool. I S. Choy, G-B. Wärvik & V. Lindberg (Red.). Integration of Vocational Education and Training experiences (s. 259-278). Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects 29. Singapore: Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8857-5_14

Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of Educational Research, 81(2), 132-169. https://doi.org/10.3102/0034654311404435

Berglund, I. (2009). Byggarbetsplatsen som skola - eller skolan som byggarbetsplats? En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning. Doktorsavhandlingar från institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 4. Stockholm: Stockholms universitet.

Berglund, I. (2012). Att vara lärling i gymnasial lärlingsutbildning. I I. Henning Loeb & H. Korp (Red.), Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram (s. 167-182). Lund: Studentlitteratur.

Berglund, I., Höjlund. G., Kristmansson, P. & Paul, E. (2014). Arbetsgivarnas användning av statsbidraget och erfarenheter av att ta emot lärlingselever. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Berglund, I., Höjlund. G., Kristmansson, P. & Paul, E. (2017). Gymnasial lärlingsutbildning ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv - med utgångspunkt i försöksverksamheten 2008-2014. RIPS: Rapporter från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, nr 13. Göteborg: Göteborgs universitet.

Berglund, I., Lumsden Wass, K. & Wärvik, G-B. (2016). Samverkan mellan skolan och det lokala arbetslivet inom gymnasial lärlingsutbildning - organisatoriska och didaktiska modeller. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Intern arbetsrapport. Skolverket.

Berglund, I. & Lindberg, V. (2012). Assessment of vocational knowing: Experiences from the Swedish pilot project with upper secondary apprenticeship 2008-2011. Bullentin of Institute of Technology and Vocational Education, 9, 13-24.

Berglund, I. & Henning-Loeb, I. (2013). Renaissance or a backward step? Disparities and tensions in two new Swedish pathways in VET. International Journal of Training Research, 11(2), 134-149. https://doi.org/10.5172/ijtr.2013.11.2.135

Berner, B. (2010). Crossing boundaries and maintaining differences between school and industry: Forms of boundary-work in Swedish vocational education. Journal of Education and Work, 23(1), 27-42 https://doi.org/10.1080/13639080903461865

Colley, H., James, D., Diment, K. & Tedder, M. (2003). Learning as becoming in vocational education and training: Class, gender and the role of vocational habitus. Journal of Vocational Education & Training, 55(4), 471-498. https://doi.org/10.1080/13636820300200240

Czarniawska, B. (2007). Shadowing: And other techniques for doing fieldwork in modern societies. Malmö: Liber.

Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.

Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 133-156. https://doi.org/10.1080/13639080020028747

Eraut, M. (2007). Learning from other people in the workplace. Oxford Review of Education, 33(4), 403-422. https://doi.org/10.1080/03054980701425706

Europeiska kommissionen. (2006). Nyckelkompetenser för livslångt lärande - en europeisk referensram. Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapens officiella publikationer.

Fjellström, M. (2017). Becoming a construction worker: A study of vocational learning in school and working life. Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet.

Köpsén, S. (2014). How vocational teachers describe their vocational teacher identity. Journal of Vocational Education & Training, 66(2), 194-211. https://doi.org/10.1080/13636820.2014.894554

Köpsén, S. (2018). Yrkeslärarens uppdrag mellan skola och arbete. I M. Gustavsson & S. Köpsén (Red.), Yrkesutbildning - mellan skola och arbetsliv (s. 45-63). Lund: Studentlitteratur.

Lagström, A. (2012). Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och yrkeslärarens uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning. Doktorsavhandling från Institutionen för vård och hälsa vid Sahlgrenska Akademin. Göteborg: Göteborgs universitet.

Lindberg, V. (2003). Yrkesutbildning i omvandling: En studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer. Doktorsavhandling. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, HLS Förlag.

Nylund, M. & Gudmundson, B. (2017). Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 64-87. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177164

Olofsson, J. & Lemar, S. (2010). Om lärlingsrådens funktioner. Bilaga 4 i Nationella Lärlingskommitténs betänkande Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb: Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning, SOU 2010:75 (s. 283-324). Stockholm: Fritzes.

Olofsson, J. & Wadensjö, E. (2011). Lärlingsutbildning. Stockholm: SNS Förlag. Pryor, J. & Crossouard, B. (2008). A sociocultural theorisation of formative assessment. Oxford Review of Education, 34(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/03054980701476386

Sappa, V. & Aprea, C. (2014). Conceptions of connectivity: How Swiss teachers, trainers and apprentices perceive vocational learning and teaching across different learning sites. Vocations and Learning, 7(3), 263-287. https://doi.org/10.1007/s12186-014-9115-y

SFS 2007:1349. Förordning om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

SFS 2014:421. Lag om gymnasial lärlingsanställning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Skolverket. (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2011b). Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2012). Gymnasial lärlingsutbildning de tre första åren 2008-2011. Rapport 373. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2013). Utvecklingen av lärlingsutbildningen. Rapport 397. Stockholm: Skolverket.

SOU 2011:72. Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet! Slutbetänkande av Nationella Lärlingskommittén. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Tanggaard, L. (2006). Situated gendered learning in the workplace. Journal of Workplace Learning, 18(4), 220-234. https://doi.org/10.1108/13665620610665827

Tanggaard, L. (2007). Learning at trade vocational school and learning at work: Boundary crossing in apprentices' everyday life. Journal of Education and Work, 20(5), 453-466. https://doi.org/10.1080/13639080701814414

Tanggaard, L. & Elmholdt, C. (2008). Assessment in practice: An inspiration from apprenticeship. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(1), 97-116. https://doi.org/10.1080/00313830701786719

Tsagalidis, H. (2008). Därför fick jag bara Godkänt… Bedömning i karaktärsämnen pår HR-programmet. Doktorsavhandlingar från pedagogiska institutionen. Stockholm: Stockholms universitet.

Downloads

Published

2020-10-07

How to Cite

Berglund, I. (2020). Yrkeslärares bedömningar i gränslandet mellan skola och arbetsliv: Utifrån studier av svensk gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ assessments in the borderland between school and work: Based on studies of Swedish upper secondary apprenticeship education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 83–98. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010383