Två yrkeslärares berättelser om bedömningshandlingar på industritekniska programmet

[Two vocational teachers' stories of grade assessment on the industrial technology programme]

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188123

Keywords:

Vocational teachers, assessment, industrial technology programme, CNC technology, welding technology, life stories

Abstract

The focus of this study is on two vocational teachers´ stories of grade assessment. The teachers are Leif and Johnny, who teach in the industrial technology programme in two different upper secondary schools in Sweden. The research method we use in the study is life stories. From the vocational teachers’ stories emerge different categories of assessment criteria that show different considerations, as compared to the national knowledge requirements, when grading students with one of the five pass grades. The categories for passing grades are: the grade awarded as a prize rating, the grade awarded as being an okay-guy, the grade awarded in advance, and the grade awarded as a last chance. The categories show that the vocational teachers Leif and Johnny, in their assessment documents, do not always comply with the requirements that the syllabus and steering documents put on the knowledge assessment. Leif and Johnny use different forms of knowledge measurements when grading their students with passing grades. The forms are based on their social relations with their students.

Author Biographies

Hamid Asghari, Karlstad University

Dr. Hamid Asghari

Senior lecturer

Faculty of Arts and Social Sciences

Department of Educational Studies

Karlstad University

651 88 Karlstad – Sweden

Nina Kilbrink, Karlstad University

Dr. Nina Kilbrink

Senior lecturer

Faculty of Arts and Social Sciences

Department of Educational Studies

Karlstad University

651 88 Karlstad – Sweden

References

Asghari, H. (2014). Från uppväxt till lärargärning: En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet. Doktorsavhandling. Karlstad: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Bathmaker, A.-M. (2001). ‘It's the perfect education’: Lifelong learning and the experience of foundation-level GNVQ students. Journal of Vocational Education & Training, 53(1), 81–100.

Berger, P.L. & Luckmann, T. (2003). Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Berglund, I. (2009). Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som byggarbetsplats? En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning. Doktorsavhandling. Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet.

Berglund, I. & Lindberg, V. (2012). Pedagogiskt och didaktiskt arbete i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning under åren 2009–2011. Stockholm: Skolverket.

Berner, B. (1989). Kunskapens vägar: Teknik och lärande i skola och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur.

Black, P., Harrison, C., Lee, C. & Marshall, B. (2004). Assessment for learning: Putting it into practice. London: King's College London.

Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 5(1), 7–74. https://doi.org/10.1080/0969595980050102

Black, P. & Wiliam, D. (2003). ‘In praise of educational research’: Formative assessment. British Educational Research Journal, 29(5), 623–637. https://doi.org/10.1080/0141192032000133721

Boud, D., Hawke, G. & Falchikov, N. (2008). Changing pedagogy: Vocational learning and assessment. I P. Murphy & R. McCormick (Red.), Knowledge and practice: Representations and identities (s. 125-137). London: Sage.

Bruner, E.M. (1986). Experience and its expressions. I V.W. Turner & E.M. Bruner (Red.), The anthropology of experience (Vol. 3, s. 3–30). Urbana, IL: Unversity of Illinois Press.

Carlgren, I., Forsberg, E. & Lindberg, V. (2009). Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Colley, H. & Jarvis, J. (2007). Formality and informality in the summative assessment of motor vehicle apprentices: A case study. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 14(3), 295–314. https://doi.org/10.1080/09695940701591883

Davies, J. & Ecclestone, K. (2008). ‘Straitjacket’ or ‘springboard for sustainable learning’? The implications of formative assessment practices in vocational learning cultures. The Curriculum Journal, 19(2), 71–86. https://doi.org/10.1080/09585170802079447

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1986). Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer. New York, NY: Free Press.

Ecclestone, K. (2002). Learning autonomy in post-16 education: The politics and practice of formative assessment. London: RoutledgeFalmer.

Ericsson, T. (1988). Mellan kapital och arbete: Småborgerligheten i Sverige 1850–1914. Umeå: Humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

Freeman, M. (2010). Hindsight: The promise and peril of looking backward. New York, NY: Oxford University Press.

Gipps, C. (2001). Socio-cultural aspects of assessment. I G. Svingby & S. Svingby (Red.), Bedömning av kunskap och kompetens (s. 355–392). Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande.

Goodson, I.F. (1991). Sponsoring the teacher’s voice: Teachers’ lives and teacher development. Cambridge Journal of Education, 21(1), 35–45. https://doi.org/10.1080/0305764910210104

Goodson, I.F., Biesta, G., Tedder, M. & Adair, N. (2010). Narrative learning. London: Routledge.

Gustafsson, J.-E. (2006). Lika rättigheter – likvärdig utbildning? En sammanfattning av studien barns utbildningssituation – bidrag till ett kommunalt barnindex. Stockholm: Rädda Barnen förlag.

Gåfvels, C. (2016). Skolad blick på blommor: Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning. Doktorsavhandling. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Hattie, J. & Gan, M. (2011). Instruction based on feedback. I R.E. Mayer & P.A. Alexander (Red.), Handbook of research on learning and instruction (s. 249–271). New York: Routledge.

Heikkinen, A. (1997). Education or training? Changes in vocational teachers’ conceptions of their work. Cambridge Journal of Education, 27(3), 405–423. https://doi.org/10.1080/0305764970270309

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hirsh, Å. & Lindberg, V. (2015). Formativ bedömning på 2000-talet: En översikt av svensk och internationell forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Johansson, S. (2009). Yrkesutbildning, yrkesdidaktik och anställningsbarhet. I G. Berglund & A. Fejes (Red.), Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv (s. 87–102). Lund: Studentlitteratur.

Jönsson, A. (2009). Lärande bedömning. Malmö: Gleerup.

Korp, H. (2011). Kunskapsbedömning – vad, hur och varför. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Kousholt, K. (2009). Evalueret: Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis. Doktorsavhandling. Köpenhamn: Aarhus Universitet.

Lagström, A. (2012). Lärlingslärare: En studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning. Doktorsavhandling. Göteborg: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademien vid Göteborgs Universitet.

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781412985253

Lindberg, V. (2003a). Learning practices in vocational education. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(2), 157–179. https://doi.org/10.1080/00313830308611

Lindberg, V. (2003b). Yrkesutbildning i omvandling: En studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer. Stockholm: HLS förlag.

Lindberg, V. (2005). Svensk forskning om bedömning och betyg 1990–2005. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2005(1), 1–32.

Lindberg, V. (2011). Betyg och bedömning i svensk didaktisk forskning 1990–2009. I V. Lindberg, L. Lindström & A. Pettersson (Red.), Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (s. 235–267). Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Lundahl, C. (2006). Viljan att veta vad andra vet: Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts.

Lundahl, C., Hultén, M., Klapp, A. & Mickwitz, L. (2015). Betygens geografi: Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt. Delrapport från skolforsk-projektet. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Mishler, E.G. (1999). Storylines: Craftartists' narratives of identity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Moss, P.A., Girard, B.J. & Haniford, L.C. (2006). Validity in educational assessment. Review of Research in Education, 30, 109–162. https://doi.org/10.3102/0091732X030001109

Nyström, P. (2004). Rätt mätt på prov: Om validering av bedömningar i skolan. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Pérez Prieto, H. (2000). Historien om räven och andra berättelser: Om klasskamrater och skolan på en liten ort – ur ett skol- och livsberättelseperspektiv. Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen.

Pettersson, A. (2011). Bedömning – varför, vad, varthänt? I V. Lindberg, L. Lindström & A. Pettersson (Red.), Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (s. 31–42). Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Plummer, K. (2006). Documents of life 2: An invitation to a critical humanism. London: Sage Publications.

Scriven, M. (1991). Beyond formative and summative evaluation. I M.W. Mclaughlin & D.C. Philips (Red.), Ninetieth yearbook of the national society, part 2: Evaluation and education: At Quarter Century (s. 19–64). Chicago: IL: National Society for the Study of Education.

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy11 (Rev. ed.). Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2016). Yrkesutbildningar. Hämtad 28 december 2017, från https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/yrkesutbildningar

Taras, M. (2005). Assessment–summative and formative – some theoretical reflections. British Journal of Educational Studies, 53(4), 466–478. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2005.00307.x

Tsagalidis, H. (2003). Varför fick jag bara g? Vad bedöms i karaktärsämnen på hr-programmet? Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.

Tsagalidis, H. (2008). Därför fick jag bara godkänt... Bedömning i karaktärsämnen på hr-programmet. Doktorsavhandling. Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Wiliam, D. (2006). Formative assessment: Getting the focus right. Educational Assessment, 11(3–4), 283–289. https://doi.org/10.1080/10627197.2006.9652993

Winch, C. & Gingell, J. (2004). Philosophy and educational policy: A critical introduction. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203465431

Wyatt‐Smith, C., Klenowski, V. & Gunn, S. (2010). The centrality of teachers’ judgement practice in assessment: A study of standards in moderation. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 17(1), 59–75. https://doi.org/10.1080/09695940903565610

Downloads

Published

2018-01-08

How to Cite

Asghari, H., & Kilbrink, N. (2018). Två yrkeslärares berättelser om bedömningshandlingar på industritekniska programmet: [Two vocational teachers’ stories of grade assessment on the industrial technology programme]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(1), 23–43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188123

Issue

Section

Peer-reviewed research articles