To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen

[Two contexts – two writing practices? Writing in school and enterprises of Technical and Vocational Education and Training]

Authors

  • Ellen Beate Hellne-Halvorsen Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199143

Keywords:

Writing practices, transfer, transformation, vocational education and training, vocational teachers and trainers

Abstract

The topic of this article is literacy and writing practices in Technical and Vocational Education and Training (TVET). In Norway, TVET is organised as two years in school context followed by two years in enterprise. Based on a socio-cultural theoretical approach, the research question is: How is writing practiced in school and enterprise – as similar or as different practices? Writing skills are integrated in curriculum and part of vocational competences. Teachers and trainers are committed to work with and develop writing skills to students and apprentices. Different contexts may imply different writing practices by transfer and transformation from school to enterprises. My research shows that this is not the case, as writing in both contexts is mainly mediating learning outcomes from the school-based curriculum and not related to writing competences required in work life. The main purpose of writing practices is to assess and control skills and knowledge, related to vocational specific terminology and argumentation. Teachers and trainers appear to be main target group and not writing to different target groups in students´ and apprentices´ future working life as trained workers. These findings also indicate that generic or trans-contextual writing skills are not prioritized in neither of these contexts.

References

Aarkrog, V. (2012). Fra teori til praksis: Undervisning med fokus på transfer. København: Munksgaard.

Askerøi, E. (1999). Fag- og yrkesspråk: Læring gjennom praksis og tekst. I E. Askerøi & M. Høie (Red.), Les og lær? Lærebokas rolle i yrkesfag (s. 175–195). Oslo: Tano Aschehoug.

Askerøi, E. (2005). Yrkeskultur, språk og handling i yrkesfagopplæringen. I K. Fossestøl & O. Eikeland (Red.), Nytt arbeidsliv – nye former for kunnskapsproduksjon (Vol. 12, s. 211–231). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttets skriftserie.

Barton, D. (2007). Literacy: An introduction to the ecology of written language (2. utg.). Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Barton, D. & Hamilton, M. (1998). Local literacies: Reading and writing in one community. London: Routledge.

Berge, K.L., Evensen, L.S. & Thygesen, R. (2016). The wheel of writing: A model of the writing domain for teaching and assessing of writing as a key competency. The Curriculum Journal, 27(2), 172–189. https://doi.org/10.1080/09585176.2015.1129980

Blikstad-Balas, M., Roe, A. & Klette, K. (2018). Oppurtunities to write: An exploration of students writing during language arts lessons in Norwegian lower secondary classroms. Written Communication, 35(2), 119–154. https://doi.org/10.1177/0741088317751123

Brandt, D. & Clinton, K. (2002). Limits of the local: Expanding perspectives on literacies as a socila practice. Journal of Literacy Research, 34(3), 337–356. https://doi.org/10.1207/s15548430jlr3403_4

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2 ed.). Sage.

Europakommisjonen. (2012). Education and training 2020 work programme: Thematic working group Assessment of Key Competences– Literature review, glossary and examples. Hentet 10. september 2018 fra: https://www.academia.edu/2254264/Thematic_Working_Group_Assessment_of_Key_Competences_Literature_review_glossary_and_examples

Evensen, L.S. (2006). Hvordan ser vi på utvikling av skrivekompetanse? Som stadier, som sprang, som orkestrering? I S. Matre (Red.), Utfordringar for skriveopplæring og skriveforskning i dag (s. 14–23). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Filliettaz, L., Billett, S., Bourgeois, E., Durand, M. & Poizat, G. (2015). Conceptualising and connecting Francophone perspectives on learning through and for work. I L. Filliettaz & S. Billett (Red.), Francophone perspectives of learning through and for work (Vol. 12, s. 19–49). Sveits: Springer.

Frøseth, M.W., Hovdhaugen, E., Høst, H. & Vibe, N. (2010). En, to…tre? Den vanskelige overgangen: Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring. Hentet 19. august 2018 fra: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/279203?show=full

Gee, J.P. (2001). Literacy, discourse, and linguistics: Introduction and What is literacy? I E. Cusham, E.R. Kintgen, B.M. Kroll & M. Rose (Red.), Literacy: A critical sourcebook (s. 525–544). Boston & New York: Bedford/St. Martin’s.

Gee, J.P. (2003). The new literacy studies: From ’socially situated’ to the work of the social. I D. Barton, M. Hamilton & R. Ivanic (Red.), Situated literacies: Reading and writing in context. London: Routledge.

Gee, J.P. (2008). Social lingvistics and literacies: Ideology in Discourses (3. utg.). London & New York: Routledge.

Gee, J.P. & Hayes, E.R. (2011). Language and learning in the digital age. London & New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203830918

Gee, J.P., Hull, G. & Lankshear, C. (1996). The new work order: Behind the language of the new capitalism. London: Allen & Unwin.

Grossman, R. & Salas, E. (2011). The transfer of training: What really matters. International Journal of Training and Development, 15(2), 103–120. https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2011.00373.x

Hamilton, M. (2000). Expanding the new literacy studies: Using photographs to explore literacy as social practice. I D. Barton, M. Hamilton & R. Ivanic (Red.), Situated literacies (s. 16–34). London & New York: Routledge.

Heath, S.B. (1983). Ways with words: Language, life and work in communities and classrooms. Cambridge: Cambridge Univiversity Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511841057

Heath, S.B. (2001). Protean shaped in literacy events: Ever-shifting oral and literate traditions. I E. Cusham, E.R. Kintgen, B.M. Kroll & M. Rose (Red.), Literacy: A critical sourcebook (s. 443–466). Boston & New York: Bedford/St. Martin’s.

Hellne-Halvorsen, E.B. (2014). Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Doktoravhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.

Hellne-Halvorsen, E.B., Lahn, L.C. & Nore, H. (2018). Writing competences in Norwegian vocational education and training: How students and apprentices express their professional Competences. Written Communication, In press.

Hiim, H. (2009). Læreres yrkeskunnskap og læreren som forsker. Doktoravhandling. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus.

Johannesen, H.S. (2015). Cultural codes of technical and vocational teachers: A qualitative study of technical and vocational teachers cultural codes. Teaching school-based learning at the Norwegian upper secondary level. Doktoravhandling. Oslo: Universitetet i Oslo.

Jørgensen, C.H. (2011). Teachers learning in TVET: Transfer, transition and transformation. Hentet 20. mars 2017 fra: http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/7014/1/ID_2355_Paper_on_transfer_for_ECER_2011_CHJ_DK.pdf

Karlsson, A-M. (2006). En arbetsdag i skriftsamhället: Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken (Vol. 2). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Karlsson, A-M. (2009). Positioned by reading and writing: Literacy practices, roles, and genres in common occupations. Written Communication, 26(1), 53–76). https://doi.org/10.1177/0741088308327445

Karlsson, A-M. & Nikolaidou, Z. (2016). The textualization of problem handling: Lean discourses meet professional competence in eldercare and the manufacturing industry. Written Communication, 33(3), 275–301. https://doi.org/10.1177/0741088316653391

Karlsson, A-M., & Strand, H. (2012). Text i verksamhet: Mot en samlad förståelse. Språk och stil: Tidsskrift för svensk språkforskning, 22(1), 110–134.

Kilbrink, N. (2013). Lära för framtiden: Transfer i teknisk yrkesutbildning. Doktoravhandling. Karlstad: Karlstad University Studies.

KompetanseNorge. (2017). Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben. Hentet 14. juni 2018 fra: https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/Profiler-for-grunnleggende-ferdigheter-pa-jobben/

Kunnskapsdepartementet. (2004). Dette er Kunnskapsløftet: Kultur for læring. Oslo: Rundskriv.

Kvale, S. (2006). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal norsk forlag.

Lahn, L.C. & Nore, H. (2018). Large scale studies of holistic professional competence in vocational education and training (VET): The case of Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training, In press.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Liberg, C. (2007). Textkulturer och skrivkompetenser i olika ämnen: Likheter och olikheter. I S. Matre & T.L. Hoel (Red.), Skrive for nåtid og framtid: Skriving i arbeidsliv og skole I (s. 145–157). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Liberg, C. (2008). Skrivande i olika ämnen: Lärares textkompetens. I R.T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 51–61). Oslo: Universitetsforlaget.

Lier, A.R., Haaland, S.G., Sannerud, R. & Karstensen, S. (2008). Vandreboka: Overgang skole bedrift. Kjeller: Høgskolen i Akershus.

Lindberg, V. (2003a). Teoretiseringen av yrkesutbildningen. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.

Lindberg, V. (2003b). Vocational knowing and the content in vocational education. International Journal of Training Research, 1(2), 40–61. https://doi.org/10.5172/ijtr.1.2.40

Lindberg, V. (2006). Literacy practices in Swedish vocational education. Paper presented at the Technologies of the word: Literacies in the history of education, Umeå University.

Losa, S. & Filliettaz, L. (2017). Negotiating social legitimacy in and across contexts: Apprenticeship in a ’dual’ training system. I J. Angouri, M. Marra & J.

Holmes (Red.), Negotiating boundaries at work: Talking and transitions (s. 109–129). Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

Nore, H. & Lahn, L.C. (2014). Bridging the gap between work and education in vocational education and training: A study of Norwegian apprenticeship training offices and e-portfolio systems. International Journal for Research in VocationalEducation and Training, 1(1), 21–34.

NOU. (2008). Fagopplæring for framtida. Oslo: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning.

NOU. (2018). Fremtidige kompetansebehov I. Oslo: Departementenes sikkerhets-og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning.

Nyström, C. (2000). Gymnasisters skrivande: En studie av genre, textstruktur och sammanhang. Doktoravhandling. Uppsala: Uppsala Universitet.

Nägele, C. & Stalder, B.E. (2017). Competence and the need for transferable skills. I M. Mulder (Red.), Competence-based vocational and professional education (Vol. 23, s. 739–753). Sveits: Springer International Publishing.

OECD. (2009). PIAAC literacy: A conceptual framework. Hentet 20. mai 2018 fra: http://dx.doi.org/10.1787/220348414075

OECD. (2017). Getting skills right: Skills for jobs indicators. Hentet 20. mai 2018 fra: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-skills-forjobs-indicators_9789264277878-en

Paul, E. (2017). Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasiets lärlingsutbildning: Vårdoch omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker. Doktoravhandling. Stockholm: Stockholms Universitet.

Rauner, F., Heinemann, L. & Hauschildt, U. (2013). Measuring occupational competences: Concept, method and findings of the COMET project. I L. Deitmer, U. Hauschildt, F. Rauner & H. Zelloth (Red.), The architecture of innovative apprenticeship (s. 159–175). Dordrecht: Springer Netherlands.

Rychen, D.S. & Salganik, L.H. (2001). Defining and selecting key competencies. Seattle, Toronto, Bern & Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Saks, A.M., Salas, E. & Lewis, P. (2014). The transfer of training. International Journal of Training and Development, 18(2), 81–83. https://doi.org/10.1111/ijtd.12032

Silverman, D. (2008). Interpreting qualitative data (3. utg.). London, Thousand Oaks & New Dehli: Sage.

SINTEF. (2015). Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv Hentet 14. august 2018 fra: https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1334467

Skjelbred, D. & Veum, A. (2013). Innledning: Literacy i læringskontekster. I D.

Skjelbred & A. Veum (Red.), Literacy i læringskontekster (s. 11–25). Oslo: Cappelen Damm as.

Spetalen, H. & Sannerud, R. (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3, 1–17. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a7

St.meld. nr 30 (2003-2004). (2004). Kultur for læring. Oslo: Det kongelige utdannings-og forskningsdepartement.

Street, B. (1984). Literacy in theory and practice. New York & Melbourne: Cambridge University Press.

Street, B. (2006). Autonomous and ideological models of literacy: Approaches from new literacy studies. Hentet 11. september 2010 fra: http://www.media-anthropology.net

Sylte, A.L. (2017). Relevant, yrkesrettet og profesjonsrettet utdanning. Doktoravhandling. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet.

Tuomi-Gröhn, T., Engeström, Y. & Young, M. (2003). From transfer to boundarycrossing between school and work as a tool for developing vocational education: An introduction. I Tuomi-Gröhn & Y. Engeström (Red.), Between school and work: New perspectives on transfer and boundary crossing (s. 1–15). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.

Utdanningsdirektoratet. (2006). Grunnleggende ferdigheter i LK06. Hentet 15. August 2018 fra: http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Veiledning-i-lokalt-arbeid-med-lareplaner/Om-LK06/Grunnleggende-ferdigheter-i-LK06/

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter Hentet 15. august 2018 fra: http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaendearbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/

Utdanningsdirektoratet. (2016a). Yrkesfaglig fordypning – YFF (tidligere prosjekt til fordypning, PTF). Hentet 15. august 2018 fra: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/

Utdanningsdirektoratet. (2016b). Å forstå kompetanse. Hentet 15. august 2018 fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsta-kompetanse/

Vagle, I. & Møller, E. (2015). Kjønn på dagsordenen gjennom to-tre-og firepartssamarbeid i det yrkesfaglige feltet: Et aksjonsforskningsarbeid for mer mangfoldige arbeidsplasser og friere yrkesvalg innen elektro- og bilfag. Roskilde: Forskerskolen i Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

Vibe, N., Frøseth, M.W., Hovdhaugen, E. & Markussen, E. (2012). Strukturer og konjunkturer: Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring”. Hentet 14 mai 2016 fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/280897/NIFUrapport2012-26.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Westman, M. (2009). Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Stockholm: Stockholms Universitet.

Westman, M. (2011). Yrkeslärares tankar om text. I Å. Bartholdsson & E. Hultin (Red.), Kultur och lärande. (s. 1–12). Falun: Högskolan Dalarna.

Downloads

Published

2019-04-09

How to Cite

Hellne-Halvorsen, E. B. (2019). To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og bedrift i fag- og yrkesopplæringen: [Two contexts – two writing practices? Writing in school and enterprises of Technical and Vocational Education and Training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 43–65. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199143

Issue

Section

Peer-reviewed research articles