Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole

Authors

  • Mikkel Anders Bongo Førstelektor Høgskolen i Finnmark, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3

Keywords:

Kunnskapsløftet Samisk, samisk videregående skole, yrkesfaglige programmer

Abstract

Denne artikkelen handler om implementeringsprosessene av Læreplanverket Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) ved en samisk videregående skole. Mine forskningsdata bygger på og er hentet fra de to yrkesfaglige programområdene Design og duodji og Teknikk og industriell produksjon. Det første yrkesfaglige programområdet er et typisk samisk opplæringstilbud, og er dominert av kvinnelige elever mens det andre yrkesfaglige programområdet er et tradisjonelt nasjonalt yrkesfaglig opplæringstilbud og dominert av mannlige elever. Fokuset i denne artikkelen vil være: Hvordan implementerer skolens aktører læreplanverket LK06S innenfor to forskjellige yrkesfaglige programområder på en samisk videregående skole? Empirien som artikkelen bygger på omfatter både hvordan aktørene i skolen oppfatter, hvordan de iverksetter og hvordan de opplever LK06S realisert og erfart (Goodlad, 1989). Skolens aktører er elever, lærere og rektor.

References

Aga, S. (1988). Yrkesrettet opplæring i videregående skole, rekruttering til arbeid, oppbevaringssted, poengsamling eller blindgate? Rapport nr 3: 88 Institutt for samfunnsforskning, Oslo..

Bernstein, B. (1971). On the Classification and Framing of Educatinoal Knoweledge. I: Young, Michael (red): Knowlegde and Control. New Directions for the Sociologi og Education. London.

Bergli, T. og Frøyland, I. (1995). Reform 94 – Plan og praksis. Evaluering av fire studieretninger. Underveisrapport III Høgskolen i Akershus, Oslo.

Bjørgen, I. (1992). Det amputerte og fullstendige læringsbegrepet. Et forsøk på å ordne opp omkring læringsbegrepet. Norsk pedagogisk tidsskrift, Universitetsforlaget. Oslo.

Bongo, M. (1998). Yrkesrettet voksenopplæring i reformtid – yrkespedagogiske utfordringer mot år 2000: nye perspektiver på undervisning og læring. Rapport fra 16. nordiske yrkespedagogiske konferansen, Høgskolen i Akershus. Intern publikasjon, Stabekk.

Bongo, M. (1999). Videregående opplæring i møtet mellom to læringstradisjoner. Konferanserapport OPUS – Nordland, Bodø.

Bongo, M. (2003). Hvordan kan norsk og yrkesfaget gjensidig støtte opp og berike hverandre? Konferanserapport Opus Troms, Tromsø.

Bongo, M. (2011). Kunnskapsløftet - Samisk: Den oppfattede, erfarte og opplevde læreplanen i en samisk videregående skole, HIF- rapport 2011:6. Høgskolen i Finnmark.

Brekke, M(Red) (2006). Å begripe teksten og grep og begrep i tekstanalyse. Høyskoleforlaget AS _ Norwegian Academic Press, Kristiansand.

Dale, E. L og Wærness, J. I. (2003). Differensiering og tilpassing i grunnopplæringen. Cappelen Akademisk forlag, Oslo.

Fog, J. (1994). Med samtalen som udgangspunkt: det kvalitative forskningsinterview. Akademisk forlag. Københamn.

Germeten,S. (red) (2010). Kunnskapsløftet Samisk: Feltarbeid ved fem skoler i nordsamisk Område. HIF-Rapport 2010:6 Alta.

Germeten,S. (red) (2010). Kunnskapsløftet Samisk: Feltarbeid på fem grunnskole, Rapport V i prosjektet ”Tilpasset opplæring, pesialundervisning og fagdidaktikk ved innføring av Kunnskapsløftet” (TOPFAG), HIF-Rapport 2010 Alta.

Germeten, S. mfl (2011). Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) på nordsamisk område- sluttrapport. HIF-Rapport 2011: 8, Høgskolen i Finnmark, Alta.

Goodlad, J. m.fl. (1979). Curriculum Inqury. The study of Curriculum Practice. McGraw-Hill Book Company. New York.

Gundem, B.B (1987). Finnes det en fruktbar innfallsvinkel til læreplanarbeid?. Norsk pedagogisk tidsskrift nr 4 1987. Universitetsforlaget. Oslo.

Hovednak, S. (2006). Tekstanalyse i diskursanalytisk og hermeneutisk perspektiv. HøyskoleForlaget AS - Norwegian Academic Press, Kristiansand.

LK06S (2008). Læreplanverket for Kunnskapsløftet Samisk. Kunnskapsdepartementet, Sámediggi – Sametinget og Utdanningsdirektoratet. 2008. Oslo.

Lund, S. (2003). Samisk skole eller norsk standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji A/S, Karasjok.

Markussen, E. mfl. (2008). Bortvalg og kompetanse. Gjennomføring, bortvalg ogkompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo.

Mjelde, L. (2002). Yrkenes pedagogikk - fra arbeid til læring, fra læring til arbeid. Yrkeslitteratur AS, Oslo.

Nielsen, K og Kvale, S. (1999). Mesterlære – læring som sosial praksis. Ad Notam Gyldendal; Oslo.

Nilsen, S. og Sund, G. (2008). Læring gjennom praksis – innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæring. Pedlex Norsk skoleinformasjon, Oslo.

Nilsson L. (1996). Den nordiska yrkesundervisningsmodell. Motiv – inretning – möjligheter. Skolen i Norden nr 1 1996 Nordisk Ministerråd KUF, Oslo.

Nilsson L. (1982). Utdrag ur Yrkesutbildning i nutidshistorisk perspektiv. Institutionen for pedagogik, Gøteborg universitet 1982.

Samernas Utbildningscentrum (2010). http://www.samernas.se/default.asp?ID=81&menu_item=81 20.06.2010.

Sjøvoll J. (1995). Individuell læreplanutvikling – muligheter for alle. Ad Notam Gyldendal, Oslo 1995.

Solstad, K.J. (2007). Evaluering av Kunnskapsløftet, del I.2.1 Implementering av læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006. Tilbud fra Nordlandsforsking i samarbeid med Norut Samfunn, Norut NIBR og Høgskolen i Finnmark..

Solstad,K.J. (Red) (2009). Samisk opplæring under LK06-Samisk. Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering.Nordlandsforskning - NF- rapport nr. 3/2009, Bodø.

St.meld. nr. 32 (1998-1999). Videregående opplæring. Stortinget, Oslo.

St.meld. nr. 30 (2003-2004). Kultur for læring. Stortinget, Oslo.

Tiller, Tom. (red) (2004). Aksjonsforskning i skole og utdanning. Høyskoleforlaget A/S, Kristiansand.

Ulstrup Engelsen, B.(2008). Kunnskapsløftet – sentrale styringssignaler og lokale strategidokumenter. Oslo: Universitetet i Oslo. Rapport nr. 1 fra prosjekt innen program for evaluering av Kunnskapsløftet.

Utdanningsdirektoratet, (2009). Veiledning i lokalt læreplanarbeid. Oslo.

Utdanningsdirektoratet, (2010). Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3, Oslo.

Downloads

Published

2013-09-23

How to Cite

Bongo, M. A. (2013). Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–12. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a3

Issue

Section

Magazine articles