Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi

Authors

  • Halvor Spetalen Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway
  • Ronny Sannerud Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a7

Keywords:

simulering, transferstrategi

Abstract

I denne artikkelen stiller vi spørsmålet: Er simulering egnet som læringsaktivitet når spesifikk praksis er tenkt trent og overført fra en simuleringskontekst til en nærmere bestemt anvendelseskontekst? For å besvare dette spørsmålet presenterer vi erfaringer fra tre single-case der ulike former for simulering er benyttet som transferstrategi. Materialet fra disse tre casene viser at flere faktorer ved simuleringen og transferkonteksten har betydning for om simulering egner seg som transferstrategi. Dette gjelder særlig faktorer som kontekstlikhet, overlappende arbeidsoppgaver, vektlegging av grensekryssingen mellom simuleringskontekst og anvendelseskontekst og i hvilken grad anvendelseskonteksten inviterer til bruk av erfaringer gjort i simuleringskonteksten.

References

Aarkrog, V. (2010). Fra teori til praksis : undervisning med fokus på transfer. København: Munksgaard.

Aldrich, C. (2005). Learning by doing : a comprehensive guide to simulations, computer games, and pedagogy in e-learning and other educational experiences. San Francisco: Pfeiffer.

Aldrigde, M. (2012). Defining and exploring clinical skills ans simulation-based education. I M. Aldrigde, & S. Wanless (Red.), Developing healtcare skills through simulation (s. 3-17). London: Sage Publications Ltd.

Berger, P. L. & Luckmann, T. (2000). Den samfunnsskapte virkelighet. Bergen: Fagbokforl.

Boe, O. & Jensen, L. A. (2008). The Use of Tactical Simulator as a Learning Resource at the Norwegian Military Academy. International Journal of Human and Social Sciences, 3(2), 85-90.

Brevik, B. (2007). Teknologiske arbeidsprosesser inn i grunnskolen : Lego RoboLab som pedagogisk verktøy. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus.

Cant, R. P. & Cooper, S. J. (2010). Simulation-based learning in nurse education: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 1, 3-15. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2009.05240.x

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Crookall, D. & Thorngate, W. (2009). Editorial. Simulation Gaming, 40(1), 8-26. Hentet fra http://sg.sagepub.com DOI: 10.1177/1046878108330364

Dahlback, J., Hansen, K., Sund, G. H. & Sylte, A. L. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP): veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1 : rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt knyttet til implementering av nye læreplaner i ulike yrkesfaglige utdanningsprogram (Bind 1/2011). Bekkestua: Høgskolen.

Dewey, J. (1996). Erfaring og tenkning (Hentet fra Democracy and Education, 1916). I E. L. Dale (Red.), Skolens undervisning og barnets utvikling : Klassiske tekster (s. 53-66). Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Dreyfus, H. L., Dreyfus, S. E. & Athanasiou, T. (1988). Mind over machine: the power of human intuition and expertise in the era of the computer. New York: Free Press.

Duesund, L. (1995). Kropp, kunnskap og selvoppfatning. Oslo: Universitetsforl.

Ellström, P.-E. (1996). Arbete och lärande: förutsättningar och hinder för lärande i dagligt arbete. Solna: Arbetslivsinstitutet.

Eraut, M. (2004). Transfer of knowlwdge between education and workplace settings. I H. Rainbird, A. Fuller, & A. Munro (Red.), Workplace learning in context (s. 201-221). London/New York: Routledge.

Goettl, B. P., Ashworth, A., R. S. III & Chaiken, S. R. (2007). Advanced Distrubituted Larning for Team Training in Command and Control Applications.

I S. M. Fiore, & E. Salas (Red.), Toward a Science of Distributed Learning (s. 93-118). Washington DC: American Psycological Association.

Grendstad, N. M. & Sandven, G. J. (1986). Å lære er å oppdage: prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Oslo: Didakta.

Gundersen, E. M. & Aareskjold, O. M. (2012). Læringfor praksis: Simulering som læringsmetode. I T. Løkensgard Hoel, B. Hanssen, & D. Husebø (Red.), Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press : Spenninger i høgere utdanning (s. 259-272). Trondheim: Tapir Akademisk forlag.

Haga, M. & Sigmundsson, H. (2005). Ferdighetsutvikling innen idrett. Gymnos,(2), 3-6.

Haskell, R. E. (2001). Transfer of learning : cognition, instruction and reasoning. San Diego, Calif.: Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012330595-4/50003-2

Husebø, S. E. & Rystedt, H. (2010). Simulering innen helsefag. I K. Aase (Red.), Pasientsikkerhet - teori og praksis i helsevesenet (s. 155-171). Oslo: Universitetsforlaget.

Jarvis, P. (2002). Erfaringsbaseret læring og begrepet erfaring. Asteriks, 6, 25-27.

Jensen, K. (1999). Mellom tradisjon og fornyelse - Inntroduksjon til den norske utgaven. I K. Nielsen, & S. Kvale (Red.), Mesterlære : Læring som sosial praksis (s. 5-11). Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Kaakinen, J. & Arwood, E. (2009). Systematic Review of Nursing Simulation Litterature for Use of Learning Theory. International Journal of Nursing Education Scholarship, 6(1), 1-20. DOI: 10.2202/1548-923X.1688

Keys, B. & Wolfe, J. (1990). The Role of Management Games and Simulations in Education and Research. Journal of Management, Vol. 16(No. 2), 307-336. DOI: 10.1177/014920639001600205

Kilbrink, N. (2013). Lära för framtiden : Transfer i teknisk yrkesutbildning, Karlstad University). Karlstad University Studies 2013:4.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning : experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Komulainen, T. M., Sannerud, R., Nordsteien, B. & Nordhus, H. (2012). Economic benefits of training simulators World Oil : Online, 233(12). Hentet fra http://www.worldoil.com/supplement-detail.aspx?supplementID=93212

Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Lunce, L. M. (2006). Simulations: Bringing the benefits of situated learning to the tradittional classromm. Journal of Applied Educational Technology, Volum 3(No. 1), 37-45.

Macaulay, C. (2000). Transfer of learning. I V. E. Cree, & C. Macaulay (Red.), Transfer of learning in professional and vocational education (s. 1-26). London: Routledge.

Nerheim, H. (1996). Vitenskap og kommunikasjon: paradigmer, modeller og kommunikative strategier i helsefagenes vitenskapsteori. Oslo: Universitetsforl.

Nilsen, S. E. & Sund, G. H. (2008). Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon.

Nilsson, B. & Waldemarson, A.-K. (1988). Rollspel i teori och praktik. Lund: Studentlitt.

Perkins, D. N. & Salomon, G. (1992). Transfer of Learning. International Encyclopedia of Education.

Reznek, M. A. (2004). Current status of simulation in education and research. I G. E. Loyd, C. L. Lake, & R. B. Greenberg (Red.), Practical Health Care Simulations (s. 27-48). Philadelphia: Elsevier Mosby.

Ryle, G. (1984). The concept of mind. Chicago: University of Chicago Press.

Saldaña, J. (2009). The coding manual for qualitative researchers. Los Angeles: Sage.

Schatzki, T. R., Knorr-Cetina, K. & Savigny, E. v. (2001). The practice turn in contemporary theory. New York: Routledge.

Schunk, D. H. (2004). Learning theories : an educational perspective. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education.

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.

Schön, D. A. (1995). The reflective practitioner: how professionals think in action. Aldershot: Arena.

Skarpaas, I. & Kristiansen, S. T. (2010). Simulatortrening for ny praksis : hvordan simulatortrening kan brukes til å utvikle Hærens operative evne (Bind nr. 5/2010). [Oslo]: Krigsskolen.

Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. I N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Red.), The Sage Handbook of Qualitative Research (3. utg., s. 443-466). Sage Publications.

Sund, G. H. (2005). Forskjellighet og mangfold - muligheter eller begrensninger for individ og arbeidsplass?: et aksjonsforskningsprosjekt med studier av læring i daglig arbeid, gjennom medvirkning, demokratiske prosesser og interessedifferensiering, Roskilde Universitetscenter. Forskerskolen Livslang Læring). Roskilde.

Thorndike, E. L. & Woodworth, R. S. (1901). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions Psychological Review,(8), 247-261.

Towne, D. M. (2007). Enhancing human performance via simulation-based training and aiding : a guide to design and development. Rotterdam: Sense.

Tuomi-Gröhn, T. & Engeström, Y. (2003). Between school and work: new perspectives on transfer and boundary-crossing. Amsterdam: Pergamon.

Tuomi-Gröhn, T., Engeström, Y. & Young, M. (2003). From Transfer to Boundary-crossing Between School and Work as å Tool for Developing Vocational Education: An Introduction. I T. Tuomi-Gröhn, & Y. Engeström (Red.), Between School and Work : New Perspectives on Transfer and Boundary-crossing. (s. 1-18). Bingley, England: Emerald Group Publishing Limited.

Van Ments, M. (1994). The effective use of role-play: a handbook for teachers and trainers. London: Kogan Page.

Van Ments, M. (1999). The effective use of role-play: practical techniques for improving learning. London: Kogan Page.

Wahlgren, B. (2009). Transfer mellem uddannelse og arbejde. København: Nationalt center for kompetenceutvikling.

Downloads

Published

2013-09-23

How to Cite

Spetalen, H., & Sannerud, R. (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a7

Issue

Section

Peer-reviewed research articles