Yrkesfaglæreren - Ny rolle, nye utfordringer

  • Halvor Spetalen Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway
Keywords: yrkesfaglærer, opplæring mot andre yrker enn sitt eget

Abstract

I denne artikkelen presenteres resultatene fra en undersøkelse om hvordan yrkesfaglærerstudenter i restaurant- og matfag opplever det å skulle bli yrkesfaglærer med ansvar for å lede yrkesopplæring i brede utdanningsprogrammer. Resultatene viser at studentene opplever det å skulle lede opplæring mot andre yrker enn sitt eget som utfordrende uten at dette innebærer en negativ innstilling. Utfordringene knyttes særlig til manglende kunnskap og erfaring fra andre yrker. Det er derfor en forutsetning at det organiseres et samarbeid med andre lærere, skoler og næringsliv i en skolebasert yrkesopplæring med brede utdanningsprogrammer.

References

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. [Lund]: Studentlitteratur.


Bø, I. & Helle, L. (2002). Pedagogisk ordbok: praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget.


Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. Thousand Oaks, Calif.: Sage.


Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. Thousand Oaks, Calif.: Sage.


Hartman, J. (2001). Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur.


Hellevik, O. (2002). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitetsforl.


Jerlang, E. & Jerlang, J. (2003). Socialisering og habitus: individ, familie, samfund. København: Reitzel.


Kvale, S. (1997). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad notam Gyldendal.


Nielsen, K. & Kvale, S. (1999). Mesterlære som aktuell læringsform. I K. Nielsen, & S. Kvale (Red.), Mesterlære : Læring som sosial praksis. Oslo: Ad Notam Gyldendal.


Postholm, M. B. (2005). Kvalitativ metode: en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetsforlaget.


St.meld. nr. 11 (2008-2009). Læreren Rollen og utdanningen. Oslo.

Published
2014-04-19
How to Cite
Spetalen, H. (2014). Yrkesfaglæreren - Ny rolle, nye utfordringer. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1-9. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a1
Section
Magazine articles