“Learning by doing…” “Studentbedrift” som pedagogisk tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen

Authors

  • Ursula Småland Goth Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Norway
  • Eldbjørg Schøn Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a3

Keywords:

Entreprenørskap, yrkesfaglærerutdanning, studentbedrift, Restaurant og matfag

Abstract

Introduction: Society is changing, and with that the challenges vocational teachers meet. Entrepreneurship is today defined as one of the key competences in various educational programs. This article aims to shed light on today’s teaching practice of practical entrepreneurship through the creation, implementation and management of student enterprises. Method: The following data were used within a qualitative approach: seven semi-structured interviews with students, data from course evaluations for the years 2006-2012, a strategic literature search and data from exam assessments for the years 2006 to 2012. Results: Practical related tasks mediated through student enterprises gave a sense of increased competence and an overall picture of future challenges. Not all students described those results as vocationally relevant. Too many students experienced the project student enterprise as negative. Several students’ complaint that focus was only set on commercial activities and the product itself. Dissemination of key values in pedagogical entrepreneurship like social interaction and collaboration was not accomplished. Conclusion: A stronger focus should be set on pedagogical entrepreneurship. This might be achieved if the design focuses increasingly on knowledge, collaboration and teaching skills.

References

Barrows, H. (1984). A specific problem-based, self-directed arning method designed to teach medical prolbem-solving skills, ad enhance knowledge retention and recall. I Schmidt & de Volder (Red.) Tutorials in Probelm- based Learning. Maastricht: University of Limburg.

Bjørke, G. ( 2000). Problembasert læring. Ei innføring i profesjonsutdanningene. Oslo: Universitetsforlaget. Hentet den 24.04.2014 fra http://www.nb.no/nbsok/nb/4d3c6c007a740e166643203a6cb4fe3b#0

Brinkmann, S. K. (2010). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dewey, J. (1997) Experience & Education. John Reprint Edition, PN.com: Simon & Brown

Dysthe, O. (2001). Dialog og samspill i læring. Oslo: Abstrakt forlag.

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005).The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1986). Mind over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. New York: The Free Press.

Eide, O.S. (2013) Pedagogisk Entreprenørskap som virkemiddel for lokal og regional utvikling. Eksempler fra skoler og mindre kystsamfunn i Finnmark. Doktorgradsavhandling.

Universitetet i Bergen. Hentet den 24.042014 fra https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/7664/dr.thesis-2013-odd-staale-eide.pdf?sequence=1

Johansen, V. & Schanke, T. (2013). Entrepreneurship Education in Secondary Education and Training. Scandinavian Journal of Educational Research 57(4):357-368. Doi. 10.1080/00313831.2012.656280.

Johannessen, A., Tufte, P.A. & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskaplig metode. Otta: AIT Otta AS.

Høgskolen i Oslo og Akershus (2011). Fagplan for Yrkesfaglærerutdanning i Restaurant og matfag. Hentet den 24.04.2014 fra

http://www.hioa.no/eng/content/download/19906/210032/file/YLRMH2012_2015-08-18.pdf

Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (1996). Læreplanverk for den 10 årige grunnskolen (L97). Oslo: Nasjonalt læremiddelsenteret. Hentet den 25.04.2014 fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080100096

Kommunesektorens organisasjon (2013) Hentet den 25.4.2014 fra http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skoleogarbeidsliv/Entreprenorskap-i-skolen/KS-fornyer-avtale-med-Ungt-Entreprenorskap/

Kunnskapsdepartementet (2011). Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning 2009 -2014. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet den 26.04.2014 fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/satsingsomrader/se-mulightene-og-gjor-noe-med-dem.html?id=279661

Kunnskapsdepartementet (2009). Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Oslo:

Kunnskapsdepartementet. Hentet den 25.04.2014 fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809

Kunnskapsdepartementet (2006). Se mulighetene og gjør noe med dem – strategi for entreprenørskap i utdanningen, 2004 – 2008. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet den 25.04.2014 fra http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ufd/Rapporter-og-planer/Planer/2004/se-mulighetene-og-gjor-noe-med-dem.html?id=102074

Kvale S. (1996). Interviews. An introduction to qualitative research writing. Thousand Oaks, CA: Sage.

Leger-Jarniou, C. (2012a). A new way for entrepreneurship education. Industry and Higher Education. 26(3): 177 – 191.

Leger-Jarniou, C. (2012b). Student Entrepreneurship Clusters: some thoughts on the development of an innovative teaching offer. Economics Paper Nr. 123456789/5702. Paris: University Paris Dauphine..

Lund, B.W.Å. (2014). Entrepreneurship in Finland, Sweden and Norway: transferability of entrepreneurship educational programs. Handbook on the entrepreneurial university. Cheltenham: Edward Elgar.

Lundvall, B. A?. (1992). Introduction. I B. A?. Lundvall. National systems of innovation. Towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter Publisher.

Lundvall, B.Å. (2011). Økonomisk innovationsteori: Fra iværksættere til

innovationssystemer. I E. Sørensen & J. Torfing. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. ss. 41-57. Kopenhagen: Djøf/Jurist- og Økonomiforbundet.

Nærings- og fiskeridepartementet (2003). Fra ide til verdi – Regjerningens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk. Hentet den 24.04.2013 fra http://www.regjeringen.no/en/dep/nfd/documents/reports-and-plans/reports/2003/Fra-ide-til-verdi---Regjeringens-plan-fo.html?id=420248

Olofsson, A. (2009). Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet? Hämöstand:Mittuniverstietet. Hentet den 26.04.2014 fra http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:224057

Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Petterson, M. & Westerlund, C. (2007/2009). Slik tennes ildsjeler. En introduksjon til entreprenøriell læring. Kristiansand: Kristiansand boktrykkeri.

Ruskovaara, E. & Pihkala T. (2013). Teacher implementing entrepreneurship education : clasroom practices. Education and Training. 2(55): 204-216. DOI: 10.1108/00400911311304832

Røe Ødegård, I. K. (2003). Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap. Oslo:Høyskoleforlaget.

Schei, B. & Rønnevig E. (2009). Vilje til endring. sosialt entreprenørskap på norsk. Latvia: Dardedze Holography. Hentet den 5.2.2014 fra http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoerskap/vilje_til_endring/frontpage/schei_roennevig_vilje_til_endring.pdf

Schumpeter, J. A. (1934, 1996). The theory of economic development. London: Transaction Books.

Schøn, E. (2013). Fremlegg. Konferanse Nordyrk, Sverige. Karlstad .juni 2013:26. Hentet den 5.1.2014 fra https://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2011/09/abstracts_nordyrk_20130531_pdf_15926.pdf

Sjøvoll, J. & Ska?land, B. (2002). Endelig! Læring med mening. Læring av entreprenøskap i skole og bedrift. Høgskolen i Bodø.

Spetalen, H., Schön, E., Ledsak, O., & Bødtker-Lund, D. (2011). Resultater av baselineundersøkelsen – høsten 2011. Nordic Journal of Vocational Education and Training (1)1. Den 24.4.2014 hentet fra http://fagarkivet.hioa.no/jspui/bitstream/123456789/247/2/magasinspetalen2012.pdf.

Strauss, A.L. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Thousand Oaks, CA:Sage.

Ungt Entreprenørskap (2013). Ungt Entreprenørskap. Hentet den 10.10.2013 fra http://www.ue.no/.

Utdanningsdirektoratet (2012). Kunnskapsløftet. Hentet den 12.12. 2013 fra http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/

Utdanningsforbundet (2011). Entreprenørskap i utdanningen. Oslo. Hentet den 5.2.2014 fra http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/Rapport%20fra%20undersøkelse_2011_3.pdf

Vallgårda, S. &. Koch, L. (Red) (2011). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. København: Munksgaard.

Downloads

Published

2014-04-19

How to Cite

Småland Goth, U., & Schøn, E. (2014). “Learning by doing…” “Studentbedrift” som pedagogisk tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–22. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a3

Issue

Section

Peer-reviewed research articles