Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?

Authors

  • Hanne Stousland Universitetet i Agder, Norway
  • Hilde Witsø Universitetet i Agder, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a4

Keywords:

stasjonsopplæring, yrkesfag

Abstract

Nasjonal og internasjonal forskning viser at elever som lærer å vurdere sitt eget arbeid, øker sitt læringsutbytte og blir mere motivert for læring. I denne artikkelen vil vi presentere en studie basert på intervjuer og observasjoner av lærere og elever i en videregående skole, Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon. Vi undersøkte om stasjonsopplæring som undervisningsmetode kan bidra til bedre vurderingspraksis ved at det blir lagt til rette for elevens egenvurdering. Vår hensikt er å argumentere for at læreres strukturering av og samarbeid om en fastlagt metode for opplæring i yrkesfag er egnet til å støtte elevens evner og muligheter til å vurdere sitt eget læringsarbeid. Stasjonsopplæring er i denne sammenhengen en strukturert undervisningsmetode i yrkesfag der Kunnskapsløftets ulike læreplanmål for det aktuelle utdanningsprogrammet er brutt ned til konkrete arbeidsoppgaver knyttet til aktuelle lærefag.

References

Andreassen, R.A. & Gamlem S.M. (2009) Arbeid med elevvurdering som utvikling av skolens læringskultur. Kapittel 6 i Dobsen, S., Eggen A. B, & Smith, K. (red.) Vurdering, prinsipper og praksis. Nye perspektiver på elev- og lærlingvurdering. Oslo: Gyldendal

Black, P. & William, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5 (1), s. 7-77. London: Routeledge.

Black, P & William, D (1998) Inside the Black Box: Raising standards through classroom assessment, London: King’ College.

Black, P & Wiliam, D (2009) Developing the Theory of Formative Assessment. I: Educational Assessment, Evaluation and Accountability, Vol. 21 no. 1 side 531. Springer Netherlands

Brevik, M. B & Blikstad-Balas, M (2014) “Blir dette vurdert, lærer?” Vurdering for læring i klasserommet I Elstad, E & Helstad, K. (2014) Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Collins, H. (2010). Tacit and Explicit Knowledge. Chicago, IL, USA: University of Chicago. DOI: 10.7208/chicago/9780226113821.001.0001

Dale, E. L. & Wærness, J. I. (2006) Vurdering og læring i en elevaktiv skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Deichman-Sørensen, T., Høst,H., Michelsen. S, Nore H., Olsen, O.J & Tønder, A.H (2011). Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver. En undersøkelse av fem fag. Oslo: Fafo-rapport.

Dewey, J. (2011 (1916)) Democracy and Education. Simon & Brown.www.simonandbrown.com

Dobson, S., Eggen, A.B. & Smith. K (red.) (2009). Vurdering, prinsipper og praksis. Nye perspektiver på elev- og lærlingvurdering. Oslo: Gyldendal.

Eggen, A. (2011) Vurdering for skoleutvikling. Oslo. Gyldendal.

Grimen, H. (1991) Taus kunnskap og organisasjonsstudier. LOS-senter. Notat 91/28.

Hattie, J (2013) Synlig læring - for lærere. Oslo: Cappelen Damm.

Hiim, H (2010) Pedagogisk aksjons-forsking. Tilnærminger, eksempler og kunskapsfilosofisk grunnlag. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hiim, H (2013) Praksisbasert yrkesutdanning. Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv?. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hopfenbeck, T.N., Trondsen, I., Lie, S. & Dale, E.L. (2009) En bedre vurderingspraksis. I Bedre Skole 2009 (4), 8-13

Hopfenbeck, T.N. & Lillejord, S. (2013) Vurdering etter Kunnskapsløftet I Krumsvik, R.J & Sæljø, R. Praktisk-Pedagogisk Utdanning En antologi. Bergen: Fagbokforlaget

Hopfenbeck, T.N. (2014) Strategier for læring. Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Oslo: Universitetsforlaget

Høst, H., Skålholt, A., Nore, H., & Tønder A. H. (2012) Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. NIFU Rapport 16/2012, Oslo

Høst, H. (red.) (2012). Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1, Forsking på kvalitet i fag- og yrkesopplæringa. Oslo: NIFU.

Illeris, K. mfl. (2010) Læring i arbejdslivet. Learning Lab Denmark, Roskilde Universitetsforlag

Johannessen, J.A. & Olsen, B. (2008). Skoleledelse – skolen som organisasjon. Fagbokforlaget Akademika forlag.

Klenowski, V. (2009). Editorial: Assessment for learning revisited: An Asia-Pacific perspective. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 16 (3), s. 263-268.

Kunnskapsdepartementet (2006) St.meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen — Tidlig innsats for livslang læringKunnskapsdepartementet (2009) Meld. St. 19 (2009-2010) Tid til læring)

Kunnskapsdepartementet (2009). Individuell vurdering i grunnskolen og vidaregåande opplæring. Forskrift til Opplæringslova. Kapittel 3. Endret ved forskrift 1. juli 2009

Lave, J. & Wenger, E. (1991) Situated learning Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511815355

Meld. Læreplan for Teknikk og industriell produksjon VGI http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=5&gmi=47791 (hentet 1.6.2012)

Læreplan for Teknikk og industriell produksjon, VG2 Industriteknologi http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=5&gmi=74304 (hentet 1.6.2012)

Meld. St. 19 (2009–2010) Tid til læring– oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport Nielsen, K & Kvale, S. (red)(1999) Mesterlære. Læring som sosial praksis. Oslo. Ad Notam Gyldendal

NOU 2008: 18. Fagopplæring for framtida. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. New York: Doubleday & Company.

Polanyi, M. (2000). Den tause dimensjonen. En introduksjon til taus kunnskap. Oslo: Spartacus Forlag.

Postholm, M.B. & Moen, T. (2009) Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. En metodebok for yrkesfaglærere, studenter og forskere. Oslo: Universitetsforlaget

Rafoss, T. W. & Witsø, H. (2014) Fagenes krav og lovens bokstav. En kvantitativ undersøkelse av prøvenemndene på Agder i Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr 2. Oslo: Universitetsforlaget.

Schøn, D. (1983). The reflective practitioner. New York. Basic Books .

Schøn, D. (1995) Knowing-in-action: The new scholarship requires a new epistemology. Artikkel i Change, November to December: 2734. DOI: 10.1080/00091383.1995.10544673

Smith, K. (2007) Vurdering som et motivasjonsfremmende redskap. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr 2. Oslo: Universitetsforlaget

Stousland, H. & Witsø, H. (2013). "Hva mener dere med likestilling da?" Overføring av kunnskap om likestilling mellom kjønn i spenningsfeltet mellom ord og handling. I Stousland, H. & Witsø, H. (red.). Likestilling 2013: Kunnskap og innovasjon på Agder. Kristiansand: Portal.

Strømfors, G. & Edland-Gryt, M. (2013). Jeg visste ikke at jeg kunne så mye. Praksisrefleksjon på arbeidsplassen. Oslo: Gyldendal.

Sund, G. H., Nore, H. & Vagle, I (2009). Vurdering for og av læring. Kapittel 12 i Dobsen, S.,

Eggen, A.B. & Smith, K. (red.) Vurdering, prinsipper og praksis. Nye perspektiver på elev- og lærlingvurdering. Oslo: Gyldendal .

William, D. (2011). What is assessment for learning? Studies in Educational Evaluation, 2011 (37), 3-14. DOI: 10.1016/j.stueduc.2011.03.001

Åsvoll, H. (2009). Teoretiske perspektiv på taus kunnskap. Muligheter for en taus pedagogikk. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Downloads

Published

2015-02-16

How to Cite

Stousland, H., & Witsø, H. (2015). Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a4

Issue

Section

Peer-reviewed research articles