Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger

[Learning and work habits among apprentices]

Authors

  • Per E. Garmannslund Universitetet of Agder, Norway
  • Hilde Witsø Universitetet of Agder, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177123

Keywords:

Vocational education and training, apprentices; learning- and work habits, volition, documentation requirements

Abstract

In this paper, we present a study that focuses on the vocational education and train-ing (VET) system in Norway and the part of the training undertaken in training es-tablishments. The purpose of the study is to examine whether the use of an electronic monitoring tool improves the apprentices’ learning- and work habits as well as their professional awareness.

The study is twofold. Firstly, we used a quantitative design to illuminate the phe-nomenon of ‘volition’, as an expression of learning and work habits. In this part of the study 64 apprentices answered a questionnaire. Secondly, we conducted a quali-tative study in which three apprentices were interviewed about their experiences with the electronic monitoring tool and what it entails in terms of their learning and work habits, as well as their professional awareness.

Findings indicate that the electronic monitoring tool helps to reinforce communi-cation between the apprentices and instructors. In addition, findings indicate that apprentices reflection and effort increases, which can be an important contribution to appropriate learning and work habits.

In sum, our findings suggest that an electronic monitoring tool appears to con-tribute positively to both appropriate learning and work habits, as well as manage-ment of apprentices’ understanding of their future professional responsibilities.

References

Christensen, H., & Ulleberg, I. (2013). Klasseledelse, fag og danning. Oslo: Gyldendal akademisk.

Collins, H. (2010). Tacit and explicit knowledge. Chicago, IL, USA: University of Chicago. DOI: 10.7208/chicago/9780226113821.001.0001

Corno, L. (2004). Introduction to the special issue Work habits and work styles: Volition in education. Teachers College Record, 106(9), 1669–1694. DOI: 10.1111/j.1467-9620.2004.00400.x

Corno, L. (2008). Work habits and self-regulated learning. I D.H. Schunk & B.J. Zimmerman (Red.), Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications (s. 197–222)). New York: Lawrence Erlbaum.

Credé, M., & Kuncel, N.R. (2008). Study habits, skills, and attitudes: The third pillar supporting collegiate academic performance. Perspectives on Psychological Science, 3(6), 425–453. DOI: 10.1111/j.1745-6924.2008.00089.x

Creswell J.W. (2009). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. London: Sage Publications.

Dewitte, S., & Lens, W. (2000). Exploring volitional problems in academic procrastinators. International Journal of Educational Research, 33(7–8), 733–750. DOI: 10.1016/S0883-0355(00)00047-1

Duckworth, A.L., & Seligman, M.E.P. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. Psychological Science, 16(12), 939–944. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2005.01641.x

Elstad, E. (2012a). Volition for learning. I N.M. Seel (Red.), Encyclopedia of the Sciences of Learning (s. 3427–3429). New York: Springer.

Elstad, E. (2012b). Volitional learning strategies. I N.M. Seel (Red.), Encyclopedia of the sciences of learning (s. 3433–3437). New York: Springer.

Gollwitzer, P.M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493–503. DOI: 10.1037/0003-066X.54.7.493

Grimen, H. (1991). Taus kunnskap og organisasjonsstudier. Bergen: LOS-senter, Notat 91/28.

Hiim, H. (2010). Pedagogisk aksjonsforskning: Tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal Akademisk.

Høst, H., Skålholt, A., Nore, H., & Tønder A.H. (2012). Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU, Rapport 16/2012.

Johannessen A., Tufte P.A., & Kristoffersen L. (2004). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag.

Johannessen, J.A. & Olsen, B. (2008). Skoleledelse – skolen som organisasjon. Oslo: Fagbokforlaget Akademika forlag.

Kim, C., & Keller, J.M. (2008). Effects of motivational and volitional email messages (MVEM) with personal messages on undergraduate students’ motivation, study habits and achievement. British Journal of Educational Technology, 39(1), 36–51.

Kim, C., & Keller, J.M. (2010). Motivation, volition and belief change strategies to improve mathematics learning. Journal of Computer Assisted Learning, 26(5), 407–420. DOI: 10.1111/j.1365-2729.2010.00356.x

Kunnskapsdepartementet. (2016). Utdanning.no: Opplæringskontor. Hentet den 22.5.2017 fra https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/opplaeringskontor

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511815355

Lyngsnes, K., & Rismark, M. (2011). Lærlinger på arbeidsplassen – læring gjennom deltakelse og scaffolding. I K. Skagen, (Red.), Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (s. 131–144). Bergen: Fagbokforlaget.

Michelsen, S. & Høst, H. (2015). Om arbeidet med kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. I H. Høst (Red.), Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 14/2015. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Neal, D.T., Wood, W., & Drolet, A. (2013). How do people adhere to goals when willpower is low? The profits (and pitfalls) of strong habits. Journal of Personality and Social Psychology, 104(6), 959–975. DOI: 10.1037/a0032626

Nielsen, K., & Kvale S. (1999). Mesterlære som aktuell læringsform. I K. Nielsen & S. Kvale (Red.), Mesterlære: Læring som sosial praksis (s. 15–33). Oslo: Gyldendal.

Nyen, T., & Tønder, A.H. (2012). Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet. Oslo: Fafo-rapport 2012:47.

Nyen T., & Tønder A.H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.

Olsen, O.J., Reegård, K., Seland, I., & Skålholt, A. (2015). Læringsmiljø og gjennomføring. I H. Høst (Red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 14/2015 (s. 83–142). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Ozsoy, G., Memis, A., & Temur, T. (2009). Metacognition, study habits and attitudes. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 154–166.

Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. New York: Doubleday & Company.

Polanyi, M. (2000). Den tause dimensjonen: En introduksjon til taus kunnskap. Oslo: Spartacus Forlag.

Rafoss, T.W. & Witsø, H. (2014). Fagenes krav og lovens bokstav: En kvantitativ undersøkelse av prøvenemndene på Agder. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 98(2), 78–92.

Schøn, D. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books.

Stousland H. & Witsø H. (2013). “Hva mener dere med likestilling da?” Overføring av kunnskap om likestilling mellom kjønn i spenningsfeltet mellom ord og handling. I H. Stousland & H. Witsø (Red.), Likestilling 2013: Kunnskap og innovasjon på Agder (s. 151–162). Kristiansand: Portal.

Stousland, H. & Witsø, H. (2015). Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring? Nordic Journal of Vocational Education and Training, 5(1), 1–16. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a4

Strømfors, G. & Edland-Gryt, M. (2013). Jeg visste ikke at jeg kunne så mye: Praksisrefleksjon på arbeidsplassen. Oslo: Gyldendal.

Thaler, R.H. & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. New York: Penguin Books.

Turner, J.E., & Husman, J. (2008). Emotional and cognitive self-regulation following academic shame. Journal of Advanced Academics, 20(1), 138–173.

Witsø, H. (1999). Lærling, læring, opplæringsboka: En kvalitativ studie av barne- og ungdomsarbeiderlærlingen og opplæringsboka. Hovedfagsoppgave i barnehage-pedagogikk. Oslo: Høyskolen i Oslo.

Wolters, C.A., & Rosenthal, H. (2000). The relation between students’ motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Research, 33(7–8), 801–820. DOI: 10.1016/S0883-0355(00)00051-3

Åsvoll, H. (2009). Teoretiske perspektiv på taus kunnskap: Muligheter for en taus pedagogikk. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Downloads

Published

2017-06-09

How to Cite

Garmannslund, P. E., & Witsø, H. (2017). Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger: [Learning and work habits among apprentices]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 23–41. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177123

Issue

Section

Peer-reviewed research articles