Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker

[Basic skills for working life? Use and importance in restaurant and food processing occupations]

Authors

  • Halvor Spetalen Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177188

Keywords:

Basic skills, vocational curriculum, restaurant- and food processing, vocational education

Abstract

A framework for basic skills is included in all subjects and curricula throughout the Norwegian school system. These basic skills are defined as reading, numeracy, and oral, written and digital skills.

In this article, I question to what extent these basic skills are being used in professional practice within a selection of restaurant and food processing occupations. The empirical data in the article is based on a survey done autumn 2015 (Spetalen, Eben & Jahanlu, 2016).

The report shows that basic skills are being used to various degrees. This variation is not only between different restaurant- and food processing trades, but also in relation to certified skilled workers and those with management responsibilities. Data from this survey indicate that managers and skilled professionals correlated significantly when using basic skills for work. Both mangers and skilled professionals make use of basic skills far more often than professionals without managerial responsibility and non-skilled workers, do.

Influenced by Michael Young’s (2004) theory, this survey gives valuable input in developing new vocational curricula relating to a reformed structure in Norwegian vocational training, starting autumn 2019.

References

Berge, K.L. (2007). Grunnleggende om de grunnleggende ferdighetene. I H. Hølleland (Red.), På vei mot kunnskapsløftet: Begrunnelser, løsninger og utfordringer (s. 228–250). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Billett, S. (2011). Vocational education: Purposes, traditions and prospects. Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-94-007-1954-5

Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. & Sylte, A.L. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP): Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. Rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt knyttet til implementering av nye læreplaner i ulike yrkesfaglige utdanningsprogram (Rapporter og utredninger nr. 1/2011). Kjeller: Høgskolen i Akershus.

DeSeCo. (2002). Definition and selection of competences (DeSeCo): Theoretical and conceptual foundations. Neuchâtel: Directorate for Education, Employment, Labor and Social Affairs, Education Committee, Governing Board of the CERI.

Hellne-Halvorsen, E.B. (2014). Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer, Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal akademisk Forlag.

Karlsson, A.-M. (2006). En arbetsdag i skriftsamhället: Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. Stockholm: Språkrådet og Norstedts Akademiska Förlag.

Lønvik, K. & Winsnes, K. (2010). ”Jeg foretrekker jo egentlig å snakke”: En analyse av lese- og skriveutfordringer. Oslo: VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Hentet 28. september 2016 fra http://www.vox.no/contentassets/f1f4725a92a941c6a32e41959a158be9/jeg_foretrekker_pdf.pdf

Mausethagen, S. (2007). Mennesket leser for å spørre: En diskursanalyse av de grunnleggende ferdighetene som et sentralt element i norsk utdanningspolitikk, og refleksjoner over utfordringer og snublesteiner i Kunnskapsløftet. (Masteroppgave). Oslo: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Hentet 28. september 2016 fra https://www.duo.uio.no/handle/10852/30989

Metliaas, I. (2010). Grunnleggende ferdigheter og yrkesretting: Tverrfaglig samarbeid om skriving på yrkesfaglige programområder. Norsklæraren, 4, 46–49.

Nijhof, W.J. (1998). Qualifying for the future. I W.J Nijhof & J.N. Streumer (Red.), Key qualifications in work and education (s. 19–36). Dordrecht: Springer Science + Business Media, B.W.

Nijhof, W.J. & Streumer J.N. (1998). The demarcation issue: Introduction. I W.J. Nijhof & J.N. Streumer (Red.), Key qualifications in work and education (s. 11–18). Dordrecht: Springer Science + Business Media, B.W.

NHO. (2014). Kompetanse og utdanning: Et kompetansepolitisk dokument (2014-2016). Oslo: NHO. Hentet 29. september 2016 fra https://www.nho.no/siteassets/nhos-filer-og-bilder/filer-og-dokumenter/kompetanse-og-utdanning/kompetanse11.pdf

NOU. (2003). I første rekke: Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. (NOU 2003:16). Oslo: Norges offentlige utredninger.

NOU. (2008). Fagopplæring for framtida. (NOU 2008:18). Oslo: Norges offentlige utredninger.

Ringdal, K. (2009). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (Bind 2). Bergen: Fagbokforlaget.

Skårderud, J.R. & Hellesnes, P. (2015). Kaster om på yrkesfagene. Klassekampen, 03.09.2015. Hentet 28. september 2016 fra

http://www.klassekampen.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150903/ARTICLE/150909988/1005&template=printart

Spetalen, H. & Eben, B. (Red.). (2016). Yrkesfaglærerstudenter forsker videre: En antologi basert på bacheloroppgaver skrevet av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 2016. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus: Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Spetalen, H. & Sannerud, R. (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3.

Spetalen, H., Eben, B. & Jahanlu, D. (2016). Yrkesutøvelse i restaurant- og matfagene: Arbeidsoppgaver, prioriteringer og forskjeller (HiOA-rapport nr. 3). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sundquist, N. (2016). Yrkesfaglig utvalg for reiseliv, matproduksjon og primærnæringen. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

St.meld. 30 (2004). Kultur for læring. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Stray, J.H. (2009). Demokratisk medborgerskap i norsk skole? En kritisk analyse. Oslo: Universitetet i Oslo, Pedagogisk Forskningsinstitutt. Hentet 20. februar 2017 fra https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30460/AvhandlingJHStray.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Traavik, H. (2009). Grunnleggende ferdigheter: Hvorfor er de så viktige? I H. Traavik, O. Hallås & A. Ørvig (Red.), Grunnleggende ferdigheter i alle fag (s. 18–31). Oslo: Universitetsforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (2006a). Læreplan i felles programfag i Vg1 helse og oppvekstfag. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet 26. september 2016 fra http://www.udir.no/kl06/HSF1-01

Utdanningsdirektoratet. (2006b). Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet 26. september 2016 fra http://www.udir.no/kl06/RMF1-01

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet 26. september 2016 fra http://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/lareplangrupper/rammeverk_grf_2012.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2016). Gjennomgang av det yrkesfaglige studietilbudet: Utdanningsdirektoratets anbefalinger til Kunnskapsdepartementet. September 2016. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet 29. september 2016 fra http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/en-relevant-fag--og-yrkesopplaring/

VILBLI.no. (2017). Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Hentet 7. februar 2017 fra https://www.vilbli.no/?Program=V.RM&Kurs=V.RMRMF1----&Side=1.3

Young, M. (2004). Conceptualizing vocational knowledge. Some theoretical considerations. I H. Rainbird, A. Fuller & A. Munro (Red.), Workplace learning in context (s. 186–200). London: Routledge.

Downloads

Published

2017-08-28

How to Cite

Spetalen, H. (2017). Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker: [Basic skills for working life? Use and importance in restaurant and food processing occupations]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 88–112. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177188

Issue

Section

Peer-reviewed research articles