Yrkesfaglærerens paradoks: Utdanne til fagarbeid eller videre studier?

[The vocational teacher’s paradox: Educate for professional work or further studies?]

Authors

  • Else Marie Johansen OsloMet- stobyuniversitetet, Norge

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111246

Keywords:

health-care workers studies, vocational teacher, motivation, self-efficacy, community of practice

Abstract

This article refers to the vocational teachers’ reflections from experiences with students on the upper-secondary level health-care worker studies in Norway, who have a different purpose and basis for their education than to train as health-care workers.

The study is based on six group interviews with 15 vocational teachers at health-care worker studies and draws attention to the experiences and assessments that the teacher makes in educating health-care students. Knowledge of motivation, self-efficacy, and community of practice form the theoretical foundation for the study.

The results show that it is a complex group of students the teachers present in their reflections. Among other things, the teachers describe students who to a large extent do not know what they want with the education, as well as students who during the school year encounter practice and become insecure about their educational choices. The teachers therefore tend to facilitate a somewhat more general presentation of the subject, in order to embrace all the students’ different bases and goals of the education. At the same time, teachers clearly stated that they set clear academic requirements for the students and requirements for active participation, but if the academic focus is general and not specifically aimed for the health-care worker, it may strengthen the understanding that the profession is less important.

References

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman and Company.

Bandura, A. (2009). Cultivate self-efficacy for personal and organizational ef-fectiveness. I E. A. Locke (Red.), Handbook of principles of organization behavior (2. utg., s. 179–200). John Wiley & Sons Ltd.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualita-tive Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bødtker-Lund, D., Hansen, K. H., Haaland, G. & Vagle, I. (2017). Endringsbe-hov i norsk yrkesopplæring? Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfa-ringer med yrkesopplæring i Vg1. Scandinavian Journal of Vocations in Devel-opment, 2, 11–33. https://doi.org/10.7577/sjvd.2577

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2012). Intervjuet: Samtalen som forskningsme-tode. I S. Brinkmann & L. Tanggaard (Red.), Kvalitative metoder: Empiri og teo-riutvikling (s. 17–46, W. Hansen, Overs.). Gyldendal Akademisk.

Clarke, V. & Braun, V. (2014). Thematic analysis. I T. Teo (Red.), Encyclopedia of critical psychology (s. 1947–1951). https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7_311

Dalen, M. (2011). Intervju som metode: En kvalitativ tilnærming. Universitetsforla-get.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits: Hu-man needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1104_01

Eliasson, E. (2019). Att undervisa för utveckling av yrkeskunnande i vård och omsorg. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 66–88. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1991

Eliasson, E. & Rehn, H. (2017). Health and social care teachers’ descriptions of challenges in their teaching at upper secondary school. Nordic Journal of Vo-cational Education and Training, 7(1), 42–63. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.17v7i1

Gagné, M. & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motiva-tion. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–362. https://doi.org/10.1002/job.322

Hiim, H. (2015). Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforsk-ningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), 136–148.

Høst, H., Karlsen, H., Skålholt, A. & Hovdhaugen, E. (2012). Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? (NIFU-rapport 30/2012). Nordisk insti-tutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Høst, H. & Larsen, L. (2018). Vocational education for health care workers in the Nordic countries compared. I C. Helms Jørgensen, O. J. Olsen & D. Persson Thunquist (Red.), Vocational education in the Nordic countries: Learning from diversity (s. 118–136, Routledge Research in International and Compara-tive Education, Vol. 2.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315414492

Johansen, E. M. (2020). Helsefagarbeideren, yrkesfaglæreren og det tredelte klasserommet. Fagbladet Samfunn og økonomi, (1–2), 74–89. http://www.fagbladet2.com/fagbladet/PDF/samfunnogokonomi/Samfunn_og_okonomi-14.pdf

Katznelson, N. (2019, 6. august). Noemi Katznelson: Vejen til motiverede elever. EMU Danmarks Læringsportal. https://www.emu.dk/eud/paedagogik-og-didaktik/motivation-og-feedback/noemi-katznelson-vejen-til-motiverede-elever

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju (2. utg., T. M. Anderssen & J. Hygge, Overs.). Gyldendal Akademisk.

Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring og andre tekster (B. Nake, Overs.). Hans Reitzels Forlag. (Opprinnelig utgitt 1991).

Malterud, K. (2013). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: En innføring (3. utg.). Universitetsforlaget.

Markussen, E. & Gloppen, S. K. (2012). Påbygg – et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010–2011 (NIFU-rapport 2/2012). Nor-disk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/280848/NIFUrapport2012-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mårtensson, Å., Andersson, P. & Nyström, S. (2019). A recruiter, a matchmak-er, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 89–110. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199189

NOU 2019:25. (2019). Med rett til å mestre: Struktur og innhold i videregående opp-læring. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/2c79526bf80444b7ba90d1f22e52530b/no/pdfs/nou201920190025000dddpdfs.pdf

Niittylahti, S., Annala, J. & Mäkinen, M. (2019). Student engagement at begin-ning of vocational studies. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 21–42. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199121

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4. utg.). SAGE.

Rokkones, K. L. & Saur, E. (2016). Yrkesutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt. Skandinavisk tids-skrift for yrker og profesjoner i utvikling, 1, 1–20. https://doi.org/10.7577/sjvd.1795

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psy-chologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037//0003-066X.55.1.68

Ryan, R. M. & Grolnick, W. S. (1986). Origins and pawns in the classroom: Self-report and projective assessments of individual difference in children`s per-ceptions. Journal of personality and Social Psychology, 50(3), 550–558. http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/1986_RyanGrolnick_JPSP.pdf, https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.3.550

Ryan, R. M., Stiller, J. D. & Lynch, J. H. (1994). Representations of relationships to teachers, parents, and friends as predictors of academic motivation and self-esteem. The Journal of Early Adolescence, 14(2), 226–249. https://doi.org/10.1177%2F027243169401400207

Sandal, A. K. & Smith, K. (2012). Møte med yrkesfagleg utdanning i den nors-ke videregåande skulen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.12v2i1

Skålholt, A., Høst, H., Nyen, T. & Tønder, A. H. (2013). Å bli helsefagarbeider: En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget (NIFU-rapport 2013-5). Nordisk in-stitutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. https://www.nifu.no/publications/1007037/

Statistisk sentralbyrå. (2019a). Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 (Rapporter 2019/11). https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/385822?_ts=16a9632c1f0

Statistisk sentralbyrå. (2019b). Helsefagarbeidernes arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet (Rapporter 2019/20). https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/391417?_ts=16badab6b88

Stone, D. N., Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2009). Beyond talk: Creating autono-mous motivation through self-determination theory. Journal of General Man-agement, 34(3), 75–91. https://doi.org/10.1177%2F030630700903400305

Tarrou, A.-L. H. & Johannesen, H. S. (2010). Perspektiver på kunnskapssyn ved læring i yrkesfag-opplæringen. I B. Aamotsbakken (Red.), Læring og med-virkning (s. 93–107). Universitetsforlaget.

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode (4. utg.). Fagbokforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdan-ningsprogrammene (YFF). Direktoratet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/

Utdanningsdirektoratet. (2020). Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunn-skapsløftet. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2020/

Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Programområde for helsearbeiderfag: Læreplan i fel-les programfag Vg2 (HEA2-03). https://www.udir.no/kl06/HEA2-03/Hele/Kompetansemaal/kommunikasjon-og-samhandling

Vabø, M., Drange, I. & Amble, N. (2019). Den vanskelige deltidsknuten: En særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet Sam-funn og økonomi, (1–2), 6–21. https://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknuten_siste.pdf

Vygotsky, L. S. (1978). Interaction between learning and development. I M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman (Red.), Mind and society: The development of higher psychological processes (s. 79–91). Harvard University Press.

Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. (B. Nake, Overs.). Hans Reitzels Forlag. (Opprinnelig utgitt 1998).

Downloads

Published

2021-06-18

How to Cite

Johansen, E. M. (2021). Yrkesfaglærerens paradoks: Utdanne til fagarbeid eller videre studier? : [The vocational teacher’s paradox: Educate for professional work or further studies?]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(2), 46–67. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111246

Issue

Section

Peer-reviewed research articles