Samarbeid og lærerprofesjonalitet

[Collaboration and teacher professionalism]

Authors

  • Stein Rafoss Universitetet i Agder, Norge
  • Hilde Witsø Universitetet i Agder, Norge

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111268

Keywords:

teacher professionalism, collaboration, didactic competence, practical pedagogical education for vocational teachers (PPU-Y) collaborative learning, learning in the workplace

Abstract

This article is about the importance of collaboration in the development of teacher professionalism, and we have asked the research question: How can group collaboration between vocational education and training (VET) students contribute to the development of their teacher professionalism? The data basis is interviews with ten VET students in practical pedagogical education for vocational teachers that we conducted in the winter of 2020. In addition, we studied all internship documents that the ten students produced during the internship period. The students are in practical training at their own school with their own students and collaborate with each other to strengthen their own teacher role. We have applied Dale’s (1989, 1993, 2001) theory of teacher professionalism. To analyse collaboration, we used the theories of Hegel (1999), Honneth (2008, 2009), Barth (1994) and De Hei et al. (2018). We found that this internship made it possible for students to talk and reflect on didactic questions related to Dale’s three areas of expertise.

References

Aspøy, T. M., Skinnarland, S. & Tønder, A. H. (2017). Yrkesfaglærernes kompetanse. (Fafo-rapport 2017:11). Fafo.

Barth, F. (1994). Modeller av sosial organisasjon. I F. Barth, Manifestasjon og prosess (s. 31–46). Universitetsforlaget.

Collins, H. (2010). Tacit and explicit knowledge. University of Chicago.

Creswell J. W. & Poth, C. N. (2009). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Sage Publications.

Dale, E. L. (1989). Pedagogisk profesjonalitet: Om pedagogikkens identitet og anvendelse. Gyldendal.

Dale, E. L. (1993). Den profesjonelle skole: Med pedagogikken som grunnlag. Ad Notam Gyldendal.

Dale, E. L. (2001). Profesjonell kompetanse med ansvar for kvalitet. Læringslabben.

De Hei, M., Admiraal, W., Sjoer, E. & Strijbos, J. W. (2018). Group learning activities and perceived learning outcomes. Studies in Higher Education, 43(12), 2354–2370.

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (1986). Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer. Free Press.

Ertsås, T. I. & Irgens, E. J. (2012). Teoriens betydning for profesjonell yrkesutøvelse. I M. B. Postholm (Red.), Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling (s. 195–215). Tapir Akademisk Forlag.

Flyvbjerg, B. (1997) Rationalitet og magt: Bind I. Det konkretes videnskap. Akademisk forlag.

Grimen, H. & Molander A. (2008). Profesjon og skjønn. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 179–195). Universitetsforlaget.

Grimen, H. (1991). Taus kunnskap og organisasjonsstudier (Notat 91/28). LOS-senter.

Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 71–85). Universitetsforlaget.

Hegel, G. W. F. (1999). Åndens fenomenologi. Pax.

Helleve, I., Ulvik, M. & Smith, K. (2018). ”Det handler om å finne sin egen form” – Læreres profesjonelle handlingsrom – hvordan det blir forstått og utnyttet. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 1, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.4794

Hiim, H. & Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere (3. utg.). Gyldendal Akademisk.

Hiim, H. (2010). Pedagogisk aksjonsforskning: Tilnærminger, eksempler og kunnskaps-filosofisk grunnlag. Gyldendal Akademisk.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Gyldendal Akademisk.

Hiim, H. (2020). Å vurdere yrkeskompetanse: Hva er yrkeskompetanse, og hvordan kan den vurderes? Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 45–66. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010345

Honneth, A. (2008). Kamp om anerkjennelse. Pax.

Honneth, A. (2009). Mellom Aristoteles og Kant: Skisse til anerkjennelsens moral. Agora, 27(4), 159–177.

Jensen, A. R., Ringereide, H. O. & Witsø, H. (2019). Den triadiske modellen: Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Cappelen Damm Akademisk.

Johannesen, H. S. (2015). Cultural codes of technical and vocational teachers: A qualitative study of technical and vocational teachers’ cultural codes. Teaching school-based learning at the Norwegian upper secondary level. [Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo].

Johannesen, H. S. (2019). Miskjennelse av yrkesfaglig kulturell kapital i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(4), 277–287.

Johannessen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L. (2004). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt forlag.

Johannessen, J. A. & Olsen, B. (2008). Skoleledelse: Skolen som organisasjon. Fagbokforlaget.

Johannessen, L. E. F., Rafoss, T. W. & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori? Universitetsforlaget.

Karner, C. (2012). ”Mein” Kompetenzprofil, Eine Forschungsreise in die eigene Kompetenzlandschaft. Trauner Verlag.

Kristiansen, A. (2014). Tillit og kommunikasjon i ulike samarbeidsprosesser. I H. H. Grelland, S. Botnen, A. Kristiansen, H. I. Sævareid & D. G. Aasland, Samarbeidets filosofi (s. 137–157). Gyldendal akademisk.

Kunnskapsdepartementet. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Kunnskapsdepartementet. (2013). Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

Kunnskapsdepartementet. (2015). Strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere.

Kunnskapsdepartementet. (2017a). Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Kunnskapsdepartementet. (2017b). Meld. St. 21 (2016–2017). Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20162017/id2544344/

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Lensjø, M. (2016). Læring og opplæring i rørleggerfaget: En etnografisk studie av fag- og yrkesopplæring i opplæringskontor og på byggeplass. Institutt for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Nielsen, K. & Kvale, S. (1999). Mesterlære som aktuell læringsform. I K. Nielsen & S. Kvale (Red.), Mesterlære: Læring som sosial praksis (s. 15–33). Gyldendal.

NOU 2008:18. (2008). Fagopplæring for framtida. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018:15. (2018). Kvalifisert, forberedt og motivert: Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet.

Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Doubleday & Company.

Polanyi, M. (2000). Den tause dimensjonen: En introduksjon til taus kunnskap. Spartacus Forlag.

Universitetet i Agder (2020, 21. april) Praksis PPU-Y deltid 2. studieår https://www.uia.no/om-uia/fakultet/avdeling-for-laererutdanning/utdanninger/ppu/praksis-ppu/praksis-ppu-y-deltid-2.-studieaar

Rafoss, Tore Witsø (2009) Tillitens årsaker: En komparativ undersøkelse av befolkningens og elitens institusjonelle tillit. [Mastergrad, Universitetet i Bergen].

Rafoss, T. W. & Witsø, H. (2014). Fagenes krav og lovens bokstav: En kvantitativ undersøkelse av prøvenemndene på Agder. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(2), 78–92.

Schön, D. (1983). The reflective practitioner. Basic Books.

Stousland, H. & Witsø, H. (2015). Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring? Nordic Journal of Vocational Education and Training, 5(1), 1–16.

Strømfors, G. & Edland-Gryt, M. (2013). Jeg visste ikke at jeg kunne så mye: Praksisrefleksjon på arbeidsplassen. Gyldendal.

Witsø, H. (1999). Lærling, læring, opplæringsboka: En kvalitativ studie av barne- og ungdomsarbeiderlærlingen og opplæringsboka. [Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk, Høyskolen i Oslo].

Aarkrog, V. (2018). Teorier om læring anvendt i erhvervsuddannelsernes didaktik. Munksgaard.

Åsvoll, H. (2009). Teoretiske perspektiv på taus kunnskap: Muligheter for en taus pedagogikk. Tapir Akademisk Forlag.

Downloads

Published

2021-06-24

How to Cite

Rafoss, S., & Witsø, H. (2021). Samarbeid og lærerprofesjonalitet: [Collaboration and teacher professionalism]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(2), 68–90. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111268

Issue

Section

Peer-reviewed research articles