Realkompetansevurdering i norske kommuner

[Validation of prior learning in Norwegian municipalities]

Authors

  • Erik Døving Handelshøyskolen ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge
  • Anita E. Tobiassen Handelshøyskolen ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Norge

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.201031

Keywords:

validation of prior learning, vocational education, municipalities, Norway, nursing and care

Abstract

Workers in Norway can get skills acquired through informal and incidental learning validated in a formal process. The educational authorities issue a certificate stating that the worker’s skill level is equivalent to a certain level of vocational education. This way, the worker can more easily obtain a vocational degree. We describe and discuss how Norwegian employers facilitate validation for unskilled employees within municipal nursing and care, and we discuss how municipal employees can get their skills formally recognised. Results are based on qualitative interviews and written surveys in seven municipalities. Validation is useful for workers mostly as a stepping-stone to complete a vocational education, while from the municipal employers’ perspective validation as such is of limited use. Only every fourth worker knows about the national system for validation of skills, and workers that can benefit most know the least about the system. The results presented here show that the employer and co-workers are the most important source of information, while trade unions are less active in providing such information. Our results further imply that information and initiatives should be targeted at immigrants in particular. In addition, counties responsible for vocational education vary in how they implement the validation system.

References

Albrecht, J., van den Berg, G.J. & Vroman, S. (2005). The knowledge lift: The Swedish adult education program that aimed to eliminate low worker skill levels, Discussion paper no 1503, Bonn: IZA - Institute for the study of labour.

Døving, E. & Tobiassen, A.E. (2006). Arbeidsrelatert opplæring. Beta, 20(2), 147-160.

Døving, E., Ure, O.B., Tobiassen, A.E. & Lund, M. (2005). Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport. SNF-arbeidsnotat nr. 55/05, Fafonotat 2005:25. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning.

Engesbak, H., Haugerud, V., Røstad, S. & Stubbe T.A. (2003). …men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Oslo/Trondheim: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Falch, T. (2011). Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for ungevoksne, Tidsskrift for Velferdsforskning, 14(11), 25-37.

Hagen, A. & Skule, S. (2004). Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse. Fafo-rapport 461. Oslo: Fafo.

Haugerud, V., Røstad, S. & Stubbe T.A. (2004). Intensjoner og realiteter: Fylkeskommunenes håndtering av voksnes rett til videregående opplæring. Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Helgesen, M.K., Stigen, I.M. & Tjerbo, T. (2009). Kompetanseløftet 2015 - kommunenes deltakelse. Notat 2009-103. Oslo: NIBR. https://doi.org/10.7577/nibr/notat/2009/103

Hermansen, Å. (2011). Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren. Fafo-notat 2011:13. Oslo: Fafo. https://doi.org/10.7577/nibr/rapport/2012/3

Hilleren, I., Haugøy, G., Fossan-Waage, T. & Brekke, Ø. (2004). Læring i arbeidslivet, innovasjon og digital kompetanse. Resultater fra Vox-barometeret høsten 2004. Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Høst, H., Arnesen, C.Å., Næss, T. & Aamodt, P.O. (2009). Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 1: Mars 2009. Rapport 12/2009. Oslo: Nifu-Step.

Hult, Å. & Andersson, P. (2008). Validation in the Nordic countries: Policy and practice. Aarhus: Nordisk nettverk for voksnes læring/Kristianstad: Fiora förlag.

Meld. St. 13. (2011-2012). Utdanning for velferd: Samspill i praksis. Melding til Stortinget. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Nordhaug, O., Døving, E. & Nordhaug, I.W. (2004). Kompetanse i norske bedrifter: Verdiskaping, drivkrefter og behov. Søkelys på arbeidsmarkedet, 21(1), 101-113.

Oxford Research. (2009). Med blikket rettet fremover: Sluttrapport for evaluering av realkompetansevurderingsprosjektet innenfor Kriminalomsorgen. Kristiansand: OxfordResearch.

Randall, D.M. (1990). The consequences of organizational commitment: Methodologicalinvestigation. Journal of Organizational Behavior, 11, 361-378. https://doi.org/10.1002/job.4030110504

Røstad, S. & Storli, R. (2006). Realkompetanse i praksis - en casestudie om kompetanse fra arbeidslivet og tredje sector, og forholdet mellom godkjent realkompetanse og opplæringstilbud. Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Rekruttering for betre kvalitet. Rapport nr. 3 fra Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006, IS-1411, Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

SSB. (2018). Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet 29 september 2020 fra https://www.ssb.no/helse/artikler-ogpublikasjoner/innvandrerne-sto-for-1-av-6-arsverk-innen-omsorg

Stortingsmelding nr. 42. (1997-98). Kompetansereformen. Oslo: Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet.

Utdanningsdirektoratet. (2008). Voksnes rett til videregående opplæring. Rundskriv datert 2. september 2008. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2014). Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Vox. (2006). Voksnes læring 2006 - tilstand, utfordringer og anbefalinger. Basis! Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Vox. (2007). Rett og rimelig. Felles forståelse og praktisering av voksnes rett til videregående opplæring. Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Vox. (2011). Realkompetansevurderinger - status og utfordringer 2011. Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Vox. (2012). Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring. Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Vox. (2013). Vox-spegelen 2013. Vaksne si deltaking i opplæring. Oslo: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Downloads

Published

2020-09-30

How to Cite

Døving, E., & Tobiassen, A. E. (2020). Realkompetansevurdering i norske kommuner: [Validation of prior learning in Norwegian municipalities]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(3), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.201031