Å tilrettelegge for elevenes yrkesinteresser: En surveystudie av yrkesfaglærernes kompetanse i yrkesdifferensiert opplæring

[A survey study of vocational teachers’ competence for differenti-ated teaching adjusted to students’ vocational interest]

Authors

  • Rønnaug H. Lyckander OsloMet - Storbyuniversitetet, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212224

Keywords:

vocational teacher education, vocational teachers, differentiated teaching, competence, survey study

Abstract

In Norway there exist two different educational pathways for vocational teachers, a bachelor programme and a postgraduate programme in education. This article reports on a comparison of teacher preparation in these two programmes that qualify vocational teachers for work in schools. The purpose is to explore the competence vocational teachers develop during teacher education that is particularly relevant for the broad introductory courses in vocational education and training (VET). Previous research has found that teachers should choose authentic learning activities relevant for working life, as well as developing students’ interests in a vocation. Cross-sectional survey data were collected among vocational teacher graduates (n = 279). Tests of mean differences indicated that the bachelor sample reported being significantly better prepared for teaching in broad courses than the postgraduate sample. However, the same difference could not be found in teachers’ report of different learning activities in school. The discussion points to how differences and similarities between content and practice arenas in teacher education can explain teachers' experiences and whether both teacher programmes develop the competence needed to teach in the broad structure of Norwegian VET.

References

Antera, S. (2021). Professional competence of vocational teachers: A conceptual review. Vocations and Learning, 14(3), 459–479. https://doi.org/10.1007/s12186-021-09271-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s12186-021-09271-7

Asghari, H. & Berglund, I. (2020). Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställ-ning. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), 21–43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010221 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010221

Billett, S. (2009). Overview: The technical and vocational education and train-ing profession. I R. Maclean & D. Wilson (Red.), International handbook of edu-cation for the changing world of work: Bridging academic and vocational learning (s. 1175–1184). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5281-1 DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5281-1_77

Bruvik, Å. N. & Haaland, G. (2020). Relevant opplæring i yrkesopplæringens første år: Elevers erfaringer med yrkesrelevant opplæring. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), 44–62. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010244 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010244

Dahlback, J., Berg Olstad, H., Sylte, A. L. & Wolden, A.-C. (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Scandinavian Journal of Vocat-ions in Development, 4(1), 1–29. https://doi.org/10.7577/sjvd.3234 DOI: https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. & Sylte, A. L. (2011). Yrkesdidaktisk kunn-skapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP). Høgskolen i Akers-hus. https://fagarkivet.hioa.no/en/item/yrkesdidaktisk-kunnskapsutvikling-og-implementering-av-nye-laereplaner-kip-veien-til-yrkesrelevant-opplaering-fra-forste-dag-i-vg1

Dahlback, J., Olstad, H. B., Sylte, A. L. & Wolden, A.-C. (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 57–77. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357

Danmarks Evalueringsinstitut. (2015). Nye krav til de pædagogiske kompetencer: Erfaringer med lærere fra de erhvervsrettede institutioners deltagelse i diplomud-dannel-sen i erhvervspædagogik. https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/nye-krav-paedagogiske-kompetencer

Darling-Hammond, L. (2006). Assessing teacher education: The usefulness of multiple measures for assessing program outcomes. Journal of Teacher Educa-tion, 57(2), 120–138. https://doi.org/10.1177/0022487105283796 DOI: https://doi.org/10.1177/0022487105283796

Deichman-Sørensen, T., Tønder, A. H., Skålholt, A. & Olsen, O. J. (2012). Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene: Utredning av mulighet for fagkon-sentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk (Fafo-rapport 2012:36). Fafo. https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/om-bredde-og-fordypning-i-bygg-og-anleggsfagene

Duch, H. & Andreasen, K. E. (2017). VET again: Now as a VET teacher. Interna-tional Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(3), 289–305. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.3.6 DOI: https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.3.6

Eraut, M. (1994). Developing professional knowledge and competence. Falmer Press.

Grollmann, P. (2008). The quality of vocational teachers: Teacher education, institutional roles and professional reality. European Educational Research Journal, 7(4), 535–547. https://doi.org/10.2304/eerj.2008.7.4.535 DOI: https://doi.org/10.2304/eerj.2008.7.4.535

Heggen, K. & Terum, L. I. (2017). Kan vi lære av å samanlikne profesjonsut-danningar? I S. Mausethagen & J.-C. Smeby (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse (s. 216–227). Universitetsforlaget.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: Hvordan utvikle relevant yrkesut-danning for elever og arbeidsliv? Gyldendal akademisk.

Hiim, H. (2015). Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforsk-ningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(2), 136–148. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2015-02-07 DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2015-02-07

Howitt, D. & Cramer, D. (2017). Understanding statistics in psychology with SPSS (7. utg.). Pearson.

Høst, H., Seland, I. & Skålholt, A. (2013). Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fag-opplæring: En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i videre-gående skole. NIFU. https://www.nifu.no/publications/1037028/

Haaland, G. & Nilsen, S. E. (2013). Læring gjennom praksis: Innhold og arbeidsmå-ter i yrkesopplæringen. En grunnbok i yrkesdidaktikk. PEDLEX norsk skolein-formasjon.

Johansen, E. M. (2021). Yrkesfaglærerens paradoks: Utdanne til fagarbeid eller videre studier? Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(2), 46–67. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111246 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111246

Jørgensen, C. H. & Tønder, A. H. (2018). Transitions from vocational education to employment in the Nordic countries. I C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunquist (Red.), Vocational education in the Nordic countries: Learning from diversity (s. 29–50). Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315414492-2

Koenen, A.-K., Dochy, F. & Berghmans, I. (2015). A phenomenographic analy-sis of the implementation of competence-based education in higher educa-tion. Teaching and Teacher Education, 50, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.04.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.04.001

Kuhlee, D. (2021). Teacher education for the vocational education and training (VET) sector in Germany. I J. C. Lee & T. Ehmke (Red.), Quality in teacher ed-ucation and professional development: Chinese and German perspectives (s. 226–237). Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781003197973-15 DOI: https://doi.org/10.4324/9781003197973-15

Kunnskapsdepartementet. (2011). Mandat for rammeplanutvalgene for lærerutdan-ning trinn 8–13.

Kunnskapsdepartementet. (2013a). Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 (FOR-2013-03-18-289). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289?q=forskrift%20om%20rammeplan%20for%20praktisk

Kunnskapsdepartementet. (2013b). Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerut-danning trinn 8–13 (FOR-2013-03-18-291). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-291?q=forskrift%20om%20rammeplan%20for%20tre%C3%A5rig

Lance, C. E., Butts, M. M. & Michels, L. C. (2006). The sources of four common-ly reported cutoff criteria: What did they really say? Organizational research methods, 9(2), 202–220. https://doi.org/10.1177/1094428105284919 DOI: https://doi.org/10.1177/1094428105284919

Lyckander, R. H. (2021). Exploring vocational teacher preparation in Norway: A study of dimensions and differences in vocational teacher learning. Jour-nal of Vocational Education & Training. https://doi.org/10.1080/13636820.2021.2007985 DOI: https://doi.org/10.1080/13636820.2021.2007985

Mausethagen, S. & Smeby, J.-C. (2017). Profesjonskvalifisering. I S. Mausetha-gen & J.-C. Smeby (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse (s. 11–20). Universitetsforlaget.

Meld. St. 20. (2012–2013). På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Kunnskaps-departementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-20-20122013/id717308/

NOU 1996:22. Lærerutdanning: Mellom ideal og krav. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1996-22/id140669/

NOU 2019:25. Med rett til å mestre: Struktur og innhold i videregående opplæ-ring. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-25/id2682947/?ch=1

Nyen, T. & Tønder, A. K. (2012). Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføring-en av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet (Fafo-rapport 2012:47). Fafo. https://www.fafo.no/media/com_netsukii/20274.pdf

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Universitetsforlaget.

OECD. (2021). Teachers and leaders in vocational education and training. https://doi.org/10.1787/20777736 DOI: https://doi.org/10.1787/20777736

Olsen, O. J. (2013). Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring: Spenninger i/mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring. Norsk pedagogisk tidsskrift, 97(2), 141–153. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2013-02-06 DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2013-02-06

Olsen, O. J. & Reegård, K. (2013). Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp. I H. Høst (Red.), Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen: Fokus på skoleopplæringen (s. 17–72). NIFU https://www.nifu.no/publications/1029704/

OsloMet. (2021). Programplan for praktisk-pedagogiskk utdanning for yrkesfag. https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/programplan/PPUN/2021/H%C3%98ST

Panican, A. & Paul, E. (2019). Svensk gymnasial yrkesutbildning: En framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder? Svenska ESF-rådet. https://lup.lub.lu.se/record/c7fa70b1-5062-49f4-90f2-139cfd8aa5d7

Rokkones, K., Stjern, B., Strand, Å. & Utvær, B. K. (2018). Yrkesfaglig praksis i bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En kartlegging av studentenes er-faringer. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(2), 48–70. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188248 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188248

Rokkones, K. L., Landro, J. & Utvær, B. K. (2019). Bachelorutdanning for yrkes-faglærere, i et historisk og utviklingsorientert perspektiv. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 141–159. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883141 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1883141

Schaffar, B. (2019). Svårigheter i att definiera begreppet kompetens. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 111–128. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1991111 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1991111

Schaug, R. & Herudsløkken, K. (2019). Teaching and teaching practice in voca-tional teacher education. Scandinavian Journal of Vocations in Development, 4(1), 53–80. https://doi.org/10.7577/sjvd.3218 DOI: https://doi.org/10.7577/sjvd.3218

Simmons, R. & Walker, M. (2013). A comparative study of awarding organisa-tion and HEI initial teacher training programmes for the lifelong learning sector in England. Professional Development in Education, 39(3), 352–368. https://doi.org/10.1080/19415257.2012.729514 DOI: https://doi.org/10.1080/19415257.2012.729514

Slottved, M., Jakobsen, M. L., Larsen, K. S., Mortensen, N. P., Koudahl, P., An-dersen, H. L. & Cuzulan, B. (2020). Grundforløb på erhvervsuddannelserne tre år efter reformen. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VI-VE). https://www.vive.dk/da/udgivelser/grundforloeb-paa-erhvervsuddannelserne-tre-aar-efter-reformen-15129/

Smith, E. (2019). The importance of VET teacher professionalism: An Australi-an case study. I S. McGrath, M. Mulder, J. Papier & R. Suart (Red.), Handbook of vocational education and training (s. 1627–1648). Springer International Pub-lishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94532-3_23 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-94532-3_23

Solhaug, T. & Dahl, T. (2016). Assessing the outcome of teacher education pro-grams in Norway: An analysis and discussion of the factor structure in do-mains of teacher practicum for student teachers at three Norwegian univer-sities. Creative Education, 7(10), 1518–1536. https://doi.org/10.4236/ce.2016.710157 DOI: https://doi.org/10.4236/ce.2016.710157

Spetalen, H. (2014). Yrkesfaglæreren: Ny rolle, nye utfordringer. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a1 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a1

St.meld. nr. 48 (1996–1997). Om lærerutdanning. Kyrkje- utdannings- og forsk-ningsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/st-meld-nr-48_1996-97/id191285/#E15E1

Statistisk sentralbyrå. (2021). Elever i videregående opplæring, etter kurstrinn, stu-dieretning / utdanningsprogram, statistikkvariabel og år. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/statbank/table/05430/

Sund, G. H. (2005). Forskjellighet og mangfold: Muligheter eller begrensninger for individ og arbeidsplass? [Doktorgradsavhandling, Roskilde Universi-tetscenter, Forskerskolen Livslang Læring].

Sylte, A. L. (2017). Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning. [Doktorgradsavhandling, Høgskolen i Oslo og Akershus].

Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach’s alpha when developing and report-ing research instruments in science education. Research in Science Education, 48(6), 1273–1296. https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2 DOI: https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2

Tønder, A. H. & Skinnarland, S. (2016). Rekruttering til design- og håndverksfage-ne. Fafo-rapport 2016:10. https://fafo.no/images/pub/2016/20572.pdf

Universitets- og høgskolerådet. (2018a). Nasjonale retningslinjer for 3-årig yrkes-faglærerutdanning. https://www.uhr.no/_f/p1/ie588da7c-a777-49d8-8695-1e25a0f254ac/nasjonale-retningslinjer-for-trearig-yrkesfaglarerutdanning-godkjent-140618.pdf

Universitets- og høgskolerådet. (2018b). Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8–13. https://www.uhr.no/_f/p1/i6c34f03d-e46c-4ce8-8c90-9c47b488bbc1/nasjonale-retningslinjer-for-praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-trinn-8-13_ferdig.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2019). TALIS. https://www.udir.no/tall-og-forskning/internasjonale-studier/talis/

Utvær, B. K. & Saur, E. (2019). Små- og stordriftsfordeler i yrkesfaglige løp: Stedets betydning for opplæring i skole og bedrift. Nordic Journal of Compara-tive and International Education, 3(3), 43–60. https://doi.org/10.7577/njcie.3270 DOI: https://doi.org/10.7577/njcie.3270

Wheelahan, L. (2015). Not just skills: What a focus on knowledge means for vocational education. Journal of Curriculum Studies, 47(6), 750–762. https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1089942 DOI: https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1089942

Zeichner, K. (2006). Studying teacher education programs: Enriching and en-larging the inquiry. I C. Clifton & S. Ronald (Red.), The Sage handbook for re-search in education (s. 79–94). SAGE. https://doi.org/10.4135/9781412976039.n5 DOI: https://doi.org/10.4135/9781412976039.n5

Aakernes, N. (2018). From school to work: Coherence between learning in school and learning in workplaces for apprentices in the Media graphics programme in Norway. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(1), 76–97. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458x.188176 DOI: https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188176

Aamodt, P. O., Carlsten, T. C., Caspersen, J., Grøgaard, J. B. & Røsdal, T. (2016). Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) (NIFU-rapport 2016:6). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. https://www.nifu.no/publications/1350037/

Aarkrog, V. (2020). The standing and status of vocational education and train-ing in Denmark. Journal of Vocational Education & Training, 72(2), 170–188. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1717586 DOI: https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1717586

Downloads

Published

2022-04-22

How to Cite

Lyckander, R. H. (2022). Å tilrettelegge for elevenes yrkesinteresser: En surveystudie av yrkesfaglærernes kompetanse i yrkesdifferensiert opplæring: [A survey study of vocational teachers’ competence for differenti-ated teaching adjusted to students’ vocational interest]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 12(2), 24–49. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212224

Issue

Section

Peer-reviewed research articles