Utvikling av profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser i yrkesfaglærerutdanning

Developing professional competence: Aesthetic learning processes in vocational teacher education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313226

Keywords:

Vocational teacher education, creativity, multimodality, digital competence, aesthetic learning processes

Abstract

The purpose of this study was to explore how experiences with aesthetic learning processes in vocational teacher education contribute to developing professional competence. This is grounded in theories of holistic experience, creative processes, and the development of professional digital competence. Qualitative data for this exploratory case study was generated in two focus group interviews among 10 teacher students in vocational teacher education, 2nd year of study. Using a thematic content analysis three categories emerged: ‘Encounter and courage’, ‘Creativity and images’, and ‘Digital competence and multimodality’. The results show that the students’ encounter with the aesthetic learning process leads to exploratory and critical thinking with an aesthetic quality. Taking part in this aesthetic learning process has led to experiences with holistic learning and in particular the emotional aspect of learning related to frustration, vulnerability, creativity, and spiritual development.

References

Austring, B. & Sørensen, M. (2012). A Scandinavian view on the aesthetics as a learning media. Journal of Modern Education Review, 2(2), 90–101.

Bamford, A. (2012). Arts and cultural education in Norway 2010/2011: Report. Najonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). https://kunstkultursenteret.no/wp-content/uploads/2019/01/Arts-and-Cultural-Education-in-Norway-2010-2011.pdf

Barton, G. & Ryan, M. (2014). Multimodal approaches to reflective teaching and assessment in higher education. Higher Education Research & Development, 33(3), 409–424. https://doi.org/10.1080/07294360.2013.841650

Biesta, G. (2017). What if? Art education beyond expression and creativity. I C. Naughton, G. Biesta & D. Cole (Red.), Art, artists and pedagogy (s. 11–20). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315143880-2

Birkeland, I. M. & Eriksson, S. A. (2021). Den problematiske faggruppen praktiske og estetiske fag. DRAMA 58(1), 42–47. https://doi.org/10.18261/issn.2535-4310-2021-01-11

Brekke, B. & Willbergh, I. (2017). Frihet, fantasi og utfoldelse: En kvalitativ studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.23865/ntpk.v3.554

Braanaas, N. (1999). Dramapedagogisk historie og teori: Det 20. århundre (4. utg.). Tapir.

By, I.-Å., Holthe, A., Lie, C., Sandven, J., Vestad, I. L. & Birkeland, I. M. (2020). Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene: Helhetlig, integrert og forskningsbasert. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/ea18f23415a14c8faaf7bc869022afc2/estetiske-laringsprosesser-i-grunnskolelarerutdanningene.pdf

Dahl, T., Strømme, A., Aagaard Petersen, J., Østern, A.-L., Selander, S. & Østern, T. (2019). Dybdelæring: En flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget.

Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. D. C. Heath and Co Publishers.

Dewey, J. (1934). ”Å gjøre en erfaring” fra Art as experience (A. Øye, Overs.). I K. Bale & A. Bø-Rygg (Red.), Estetisk teori: En antologi (s. 196–213). Universitets¬forlaget.

Dewey, J. (2005). Art as experience. Berkley Publishing Group.

Dewey, J. (2009). Hvordan vi tænker: En reformulering af forholdet mellem refleksiv tænkning og uddannelsesprocessen (J. Wrang, Overs.). Klim.

Dewey, J. (2013). Logic: The theory of inquiry. Read Books Ltd.

DiBenedetto, C. A. (2019). Twenty-first century skills. I S. McGrath, M. Mulder, J. Papier & R. Suart (Red.), Handbook of vocational education and training (s. 1267–1281). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94532-3_72

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys (2. utg.). Liber.

Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. State University of New York Press.

Illeris, H. (2012). Aesthetic learning processes for the 21st century: Epistemology, didactics, performance. Journal of the International Society for Teacher Education, 16(1), 10–19. https://doi.org/doi:10.1163/9789460911224_014.

Istenic Starčič, A., Cotic, M., Solomonides, I. & Volk, M. (2016). Engaging preservice primary and preprimary school teachers in digital storytelling for the teaching and learning of mathematics. British Journal of Educational Technology, 47(1), 29–50. https://doi.org/10.1111/bjet.12253

Johansen, M. B. (2018). Æstetik og pædagogik. Akademisk Forlag.

Karlsen, K. H. & Bjørnstad, G. B. (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang: Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget.

Kelentric, M., Helland, K. & Arstorp, A.-T. (2017). Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Senter for IKT i utdanningen. https://www.udir.no/contentassets/081d3aef2e4747b096387aba163691e4/pfdk-rammeverk-2018.pdf

Krumsvik, R. J. (2011a). Den digitale lærar: Digital kompetanse i praksis. Pedlex norsk skoleinformasjon.

Krumsvik, R. J. (2011b). Digital competence in the Norwegian teacher education and schools. Högre utbildning, 1(1), 39–51.

Kunnskapsdepartementet. (2013). Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

Kunnskapsdepartementet. (2016). Fag-fordypning-forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet (Meld.St. 28 (2015-2016)). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Kunnskapsdepartementet. (2019a). Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Kunnskapsdepartementet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Kunnskapsdepartementet. (2019b). Skaperglede, engasjement og utforskertrang: Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning. Kunnskaps-departementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/c8bbb637891443fea7971ba8e936bca4/skaperglede-engasjement--og-utforskertrang.pdf

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (T. M. Anderssen & J. Rygge, Overs.; 3. utg.). Gyldendal akademisk.

Köpsén, S. & Andersson, P. (2017). Yrkeslärares kompetensutveckling. I A. Fejes, V. Lindberg & G. Wärvik (Red.), Yrkesdidaktikens mångfald (s. 205–227). Lärarförlaget.

Lindström, L. (2002). Att lära genom konsten: En forskningsöversikt. I M. A. Hjort (Red.), Kilskrift: Om konstarter och matematik i lärandet (s. 107–131). Carlssons bokförlag.

May, R. (1994). Mot til å skape (T. Arneberg & K. O. Jensen, Overs.). Aventura.

Meltzer, C. & Schwencke, E. (2020). Arts-based learning in vocational education: Using arts-based approaches to enrich vocational pedagogy and didactics and to enhance professional competence and identity. Journal of Adult and Continuing Education, 26(1), 6–24. https://doi.org/10.1177/1477971419846640

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x

Møller-Skau, M. & Lindstøl, F. (2022). Arts-based teaching and learning in teacher education: ”Crystallising” student teachers’ learning outcomes through a systematic literature review. Teaching and Teacher Education, 109, 103545. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103545

Nilssen, V. L. (2012). Analyse i kvalitative studier: Den skrivende forskeren. Universitetsforlaget.

NOU 2015:8. Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser. http://www.regjeringen.no

Rom, H. (1919). That’s how we live our lives. Trondheim Kunstmuseum. https://digitaltmuseum.no/021046240773/that-s-how-we-live-our-lives-oljemaleri

Ross, M. (1984). The aesthetic impulse. Pergamon Press.

Ross, M. & Bradnack, B. (1978). The creative arts. Heinemann Educational Books.

Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande: Ett multimodalt perspektiv. Norstedts.

Shockley, E. T. & Krakaur, L. (2021). Arts at the core: Considerations of cultural competence for secondary pre-service teachers in the age of Common Core and the Every Student Succeeds act. Pedagogies: An International Journal, 16(1), 19–43. https://doi.org/10.1080/1554480X.2020.1738936

Skau, G. M. (2017). Gode fagfolk vokser: Personlig kompetanse i arbeid med mennesker (5. utg.). Cappelen Damm akademisk.

Tjora, A. H. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (3. utg.). Gyldendal akademisk.

Ulvik, M. (2020). Promoting aesthetical values to education. Frontiers in Education, 5(34). https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00034

UNESCO. (2006). Road map for arts education. The world conference on arts education: Building creative capacities for the 21st century. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384200?posInSet=1&queryId=c9ea72cb-0848-4477-a0ad-d751dd966950

Walters, L. M., Green, M. R., Wang, L. & Walters, T. (2011). From heads to hearts: Digital stories as reflection artifacts of teachers’ international experience. Issues in Teacher Education, 20(2), 37–52.

Wolden, A.-C., Småland Goth, U. & Larsen, A. K. (2018). Digitale historie-fortelling som kontekstuell læring i yrkesfaglig undervisning. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(1), 44–57. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188144

Österlind, E., Østern, A.-L. & Thorkelsdóttir, R. B. (2016). Drama and theatre in a Nordic curriculum perspective: A challenged arts subject used as a learning medium in compulsory education. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 21(1), 42–56. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13569783.2015.1126174

Østern, A.-L. (2014). Dramaturgi i didaktisk kontekst. Fagbokforlaget.

Downloads

Published

2023-10-12

How to Cite

Iversen, J. V., & Hammer Johannessen, W. (2023). Utvikling av profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser i yrkesfaglærerutdanning: Developing professional competence: Aesthetic learning processes in vocational teacher education. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 13(2), 26–44. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313226

Issue

Section

Peer-reviewed research articles