Hvordan tilrettelegge for læring av yrkesteori?

[How to facilitate students for learning vocational theory?]

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313180

Keywords:

vocational theory, vocational didactics, differentiation, motivation, teaching methods

Abstract

The aim of this study is to investigate how teachers facilitate the training in vocational theory that can motivate students for learning in the Restaurant and Food Science (RM) education programme. By using focus group interviews of vocational teachers and a survey of students, the study seeks both teachers’ and students’ experiences of teaching and learning vocational theory respectively. Students who choose vocational education expect a lot of practice in the education and may therefore experience challenges when the training consists of theory. This can have consequences for the students’ motivation for learning and for completing the education. The results from the interviews show that the vocational teachers emphasize teaching theory in a classroom context before the theory is translated into practical work. When the teachers link theory to practical tasks, vocational guidance and differentiation are prominent, but no specific methods are presented for the preparation of vocational theory. The results from these interviews are compared with results from the survey of students and what they think motivates them for learning occupational theory. The students’ experiences mainly coincide with the teachers’ statements, but the students’ answers also refer to specific teaching methods that motivate them to learn.

References

Amundsen, B. (2015). Sånn får vi en god skole. Forskning.no. https://forskning.no/skole-og-utdanning-samfunnskunnskap-barn-og-ungdom/sann-far-vi-god-skole-mener-skoleforskeren/498374

Andersen, B. E. & Pedersen, D. C. (2021). Metoder i klasseromsforskning, forsknings¬design, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget AS.

Andersen, R. K. & Andresen, S. (2016). Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag (Fafo-rapport 2016:09). Fafo. https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/rekruttering-frafall-og-overgang-til-laereplass-pa-restaurant-og-matfag

Blixen, T. B. & Hellne-Halvorsen, E. B. (2022). All teachers are language teachers: A Norwegian study on how teachers in vocational education and training programs experience and reflect on complementary literacy practices and didactic strategies in multicultural classrooms. I L. M. Herrera, M. Teräs, P. Gougoulakis & J. Kontio (Red.), Migration and inclution in work life: The role of VET (s. 307–341) (Emerging Issues in Research on Vocational Education & Learning, Vol. 7). Atlas Akademi. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1692466/FULLTEXT01.pdf

Bødtker-Lund, D., Hansen, K. H., Haaland, G. & Vagle, I. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæringen i Vg1. Scandinavian Journal of Vocations in Development, 2, 1–33. https://doi.org/10.7577/sjvd.2577

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (2000). Mind over machine: The power of human intuiton and expertice in the era of the computer. Free Press.

Goth, U. S. & Schøn, E. (2014). ”Learning by doing…” ”Studentbedrift” som pedagogisk tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1). https://doi.org/https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1

Hammersley, M. & Atkinson, P. (1996). Feltmetodikk: Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning. Ad Notam Gyldendal.

Handal, G. & Lauvås, P. (2014). Om veiledning og praktisk yrkesteori. Cappelen Damm Akademiske.

Hansen, K. H., Hoel, T. L. & Haaland, G. (2015). Tett på yrkesopplæring: Yrkesrelevant, tilpasset og samfunnstjenlig? Fagbokforlaget.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of 800 meta-analyses relating to achivement. Routledge.

Hellne-Halvorsen, E. B. (2014). Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdannings-programmer. [Ph.D. Avhandling, Universitetet i Oslo].

Hernes, G. (2010). Gull av gråstein: Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring (Fafo-rapport 2010:03). Fafo. https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/gull-av-grastein

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: Hvordan utvikle relevant yrkes-utdanning for elever og arbeidsliv? Gyldendal Akademiske.

Hiim, H. & Hippe, E. (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Gyldendal akademiske.

Hiim, H. & Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere (3. utg.). Gyldendal akademisk.

Haaland, G. & Nilsen, E. (2018). Læring gjennom praksis: Innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Pedlex.

Imsen, G. (2006). Elevens verden: Innføring i pedagogisk psykologi. Universitets-forlaget.

Imsen, G. (2009). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk. Universitets-forlaget.

Kaplan, A., Gheen, M. & Midgley, C. (2002). Classroom goal structure and student disruptive behaviour. British Journal of Educational Psychology, 72(2), 191–211. https://doi.org/10.1348/000709902158847

Karabenick, S. A. (2004). Perceived achivement goal structure and college student help seeking. Journal of Educational Psychology, 96(3), 569–581. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.3.569

Katz, I., Kaplan, A. & Gueta, G. (2010). Students’ needs, teachers’ support, and motivation for doing homework: A cross sectional study. Journal of Experimental Education, 78(2), 246–267. https://doi.org/10.1080/00220970903292868

Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. (2013). Ny giv: Oppfølgningsprosjekt – samarbeid om oppfølgning av ungdom: Eksempelsamling. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/kampanjer/nygiv/presentasjoner/samarbeid_om_oppfolging_av_ungdom.pdf

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Akademisk.

Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: En innføring. Universitetsforlaget.

Midgley, C. & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and achivement goals: A futher examination. Contemporary Educational Psychology, 26(1), 61–75. https://doi.org/10.1006/ceps.2000.1041

Muhrman, K. (2022). How can students in vocational education be motivated to learn mathematics? Nordic Journal of Vocational Education and Training, 12(3), 47–70. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212347

Nordahl, T., Lillejord, S. & Manger, T. (2011). Livet i skolen 2. Fagbokforlaget.

Nylund, M., Rosvall, P.-Å. & Ledman, K. (2017). The vocational–academic divide in neoliberal upper secondary curricula: The Swedish case. Journal of Education Policy, 32(6), 1–21. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2017.1318455

OECD. (2016). Entrepreneneurship at a Glance 2016. https://doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2016-en

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications.

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner. Basic Books.

Sevje, G. & Gustafson, T. (2013). Ti kjennetegn på god undervisning: Videregående opplæring. Pedlex.

Skinner, E., Marchand, G., Furrer, C. & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a lager motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, 100(4), 765–781. https://doi.org/10.1037/a0012840

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2011). Motivasjon for skolearbeid. Tapir akademiske.

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2015). Motivasjon for læring. Universitetsforlaget.

SSB. (2023, 16. mars). Gjennomføring i videregående opp¬læring (2016–2022). https://www.ssb.no/utdanning/videregaende-utdanning/statistikk/gjennomforing-i-videregaende-opplaering

Sylte, A. L. (2016). Profesjonspedagogikk: Profesjonsretting/yrkesretting av pedagogikk og didaktikk. Gyldendal Akademisk.

Tangen, R. (2022). Elevens stemmer i skolen: Elevkunnskap og skolelivskvalitet. Cappelen Daam Akademiske.

University of Tromsø. (2019, 3. mai). Lørdagsuniversitetet: Dropout i skolene – unges egen opplevelse [Facebook event]. Facebook https://nb-no.facebook.com/events/uit-norges-artiske-universitet-harstad/1%C3%B8rdagsuniversitetet-dropout-i-skolen-de-unges-egen-opplevelse/438822630219539/

Utdanninngsdirektoratet. (2006). Læreplaner for Kunnskapsløftet. http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=166098

Utdanningsdirektoratet. (2016). Å undervise om å undervise: Lærerutdanneres kompetanse sett fra deres eget og fra lærerstudenters perspektiv.

Utdanningsdirektoratet. (2020). Fagfornyelsen. Oslo. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Utvær, B. K. S., Morud, E. B., Firing, K. H. K. & Rokkones, K. L. (2022). Å bygge broer: Samarbeid på tvers i yrkesfag. Universitetsforlaget.

Wentzel, K. R., Battle, A., Russel, S. L. & Looney, L. B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and sosial motivation. Contemporary Educational Psychology, 35(3), 193–202. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2010.03.002

Ødegård, I. K. R. & Ask, A. M. S. (2014). Entreprenørskap i skole og utdanning: Aktiv, praktisk og meningsfull læring. Portal.

Downloads

Published

2023-09-13

How to Cite

Schön, E. M., & Hellne-Halvorsen, E. B. (2023). Hvordan tilrettelegge for læring av yrkesteori? [How to facilitate students for learning vocational theory?]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 13(1), 80–102. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2313180

Issue

Section

Peer-reviewed research articles