Praktisk yrkesopplæring på nett: En case-studie av yrkesfaglæreres undervisningspraksis under covid-19-pandemien

[Practical vocational training on the internet: A case study of vocational teachers’ teaching practice during the covid-19 pandemic]

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2414131

Keywords:

vocational teachers, technological occupations, vocational education and training, digital home school, student-teacher relationships, teaching in times of crisis

Abstract

The purpose of this article is to develop knowledge about the experiences of technical vocational education and training teachers in Norway during the covid-19 school closures in the spring and autumn of 2020. Data has been obtained through an electronic questionnaire with open, text-based answers. 18 vocational teachers participated in the survey, which shows that the closure had major consequences for vocational students in the technological education programs. The home school’s narrow framework conditions made it difficult to replace the school’s practical workshop and hands-on training. The study shows that the closure has triggered major differences in how vocational training was carried out. While some students only participated in digital home school, other students were able to have more practice in firms and enterprises than in ordinary school life. Excluded from school, training firms, and leisure activities, many students felt lonely and passive and some were eventually in danger of dropping out of school. The study shows that the vocational teachers took extensive responsibility and worked hard to find relevant and practical tasks for their students in the crisis that arose. One-to-one conversations between teacher and student as well as a close school-home collaboration became decisive for the students' experience of social and professional belonging.

References

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2011). Tokning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur.

Andersen, R. K., Bråten, M., Bøckmann, E., Kindt, M. T., Nyen, T. & Tønder, A. H. (2021). Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for videregående opplæring. FAFO. https://www.fafo.no/images/pub/2021/20776.pdf

Arneberg, P. & Overland, B. (2023). Dialogens forutsetninger. I M. H. Olsen & P. Arneberg (Red.), Inkluderende skolemiljø: Samtaler i skolen (s. 11–32). Cappelen Damm.

Bakken, A., Ulset, V. S. & van Soest, T. (2021). Ungdoms opplevelser av konse-kvenser av pandemien etter ett år med covid-19-restriksjoner. Tidsskriftet for Den Norske Legeforening. https://doi.org/10.4045/tidsskr.21.0335

Billett, S. (2011). Learning in the circumstances of work: The didactics of practice. Éducation et didactique. 5(2), 125–146. https://doi.org/10.4000/educationdidactique.1251

Billett, S. (2016). Apprenticeship as a mode of learning and model of education. Education + Training, 58(6), 613–628. https://doi.org/10.1108/ET-01-2016-0001

Breiby, M.A., Hauge, Å.L., Holen, S. & Stølan, T. (2022). ”Studentene liker meg mindre på digitale forelesninger”: Undervisernes opplevelse med under-visning i digitale læringsmiljø for store studentkull under covid-19-pandemien. Uniped, 45(4), 250–263. https://doi.org/10.18261/uniped.45.4.2

Bråthen, O. A. (2022). Håndbok i krisehåndtering: Kriseledelse (2. utg.). Cappelen Damm Akademisk.

Drugli, M. B. (2017). Relasjonen lærer og elev: Avgjørende for elevenes læring og trivsel. Cappelen Damm AS.

Eben, B. & Spetalen, H. (2021). Digital opplæring i praktiske ferdigheter: Erfaringer fra den skolebaserte opplæringen i perioden mars til juni 2020. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(2), 72–89. https://doi.org/10.23865/up.v15.3086

Eikeland, O. (2015). Om det allmenne ved yrkespedagogikken. I O. Eikeland, H. Hiim & E. Schwencke (Red.), Yrkespedagogiske perspektiver (s. 14–23). Gyldendal Akademisk.

Federici, R. A. & Vika, K. S. (2020). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoleledere, skoleeiere og lærere under korona-utbruddet 2020 (NIFU-rapport 2020:14). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Fejes, A. & Köpsén, S. (2014). Vocational teachers identity formation through boundary crossing. Journal of Education and Work, 27(3), 265–283. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.742181

Gamble, J. (2001). Modelling the invisible: The pedagogy of craft apprentice-ship. Studies in Continuing Education, 23(2), 185–200. https://doi.org/10.1080/01580370120101957

Grande, S. Ø., Lyckander, R. H., Landro, J. & Rokkones, K. (2014). Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Khrono. https://khrono.no/files/2017/11/15/fram_i_lyset_hioa.pdf

Graneheim U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.06.002

Hiim, H. & Hippe, E. (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere: Yrkesdidaktikk og yrkeskunnskap. Gyldendal Akademisk.

Johannessen, A., Tufte, P.A. & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (4. utg.). Abstrakt forlag.

Kelchtermans, G. (2005). Teachers’ emotions in educational reforms: Self-understanding, vulnerable commitment and micropolitical literacy. Teaching and Teacher Education, 21(8), 995–1006 https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.06.009

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2017). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Gyldendal Norsk Forlag.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Lensjø, M. (2017). Læring og opplæring i rørleggerfaget: En etnografisk studie av fag- og yrkesopplæring i opplæringskontor og på byggeplass [Doktorgradsavhandling, Roskilde universitet].

Lensjø, M. (2020). Stories of learning: A case study of Norwegian plumbers and apprentices in TVET at the construction site and in a training agency. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 7(2), 148–166. https://doi.org/10.13152/IJRVET.7.2.2

Lensjø, M. (2021). Grounded theory analysis of work-based TVET and intersectional challenges between construction workers. Nordic Journal of Working Life Studies, 11(4), 3–22. https://doi.org/10.18291/njwls.126103

Lingås, L. G. (2016). Profesjonsetikk og utdanningsvalg. I L. G. Lingås & U. Høsøien (Red.), Utdanningsvalg: Identitet og danning (s. 207–221). Gyldendal Akademisk.

Lund, A. B. & Järnerot, A. (2020). En gryende læreridentitet. I A. Løhre & A. B. Lund (Red.), Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling (kap. 2, s. 45–63). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.98

Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag (4. utg.). Universitetsforlaget.

Meld. St. 16 (2001–2002). Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning: Mangfoldig – krevende – relevant. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-16-2001-2002-/id195517/

Meld. St. 20 (2020–2021). Fullføringsreformen: Med åpne dører til verden og fremtiden. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20202021/id2840771/?q=yrkesfaglig%20fordypning&ch=5#match_1

Moen, T. (2016). Positive lærer-elev-relasjoner: En fortelling fra klasserommet. Gylden-dal Norsk Forlag.

Nord universitet. (2022). Studieplan bachelor yrkesfaglærer. https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

NOU 2023:16. Evaluering av pandemihåndteringen: Rapport fra Koronautvalget. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-16/id2982388/

OECD. (2021). Implications of the COVID-19 pandemic for vocational education and training. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/55afea00-en

Polanyi, M. (1958). Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy. Martino Publishing.

Polanyi, M. (2000). Den tause dimensjonen: En innføring i taus kunnskap. Spartacus forlag.

Sarastuen, N. K. (2020). Som å ta av seg verktøybeltet: Kontraster og metaforer i overgangen fra fagarbeid til yrkesfaglærerutdanning. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(2), 63–80. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010263

Schmid, E. (2022). Om betydningen av forventninger fra foreldre og lærere for sårbare elever: Funn fra en kvalitativ studie på yrkesfag. Norsk pedagogisk tidsskrift, 106(1), 44–55. https://doi.org/10.18261/npt.106.1.5

Schmid, E. (2023). Anonymisering av kvalitative data: Utfordringer og eksempler fra skole- og utdanningsforkningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 107(3), 258–269. https://doi.org/10.18261/npt.107.3

Schmid, E., Jørstad, B. & Stokke Nordlie, G. (2021). How schools contribute to keeping students on track: Narratives from vulnerable students in vocational education and training. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(3), 47–65. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111347

Tangen, R. (2010). ”Beretninger om beskyttelse”: Etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper – barn og ungdom. Norsk pedagogisk tidsskrift, 94(4), 318–329. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2010-04-07

Toto, G. A. & Limone, P. (2021). From resistance to digital technologies in the context of the reaction to distance learning in the school context during covid-19. Education Sciences, 11(4), 163. https://doi.org/10.3390/educsci11040163

UNESCO. (2023). Education: From school closure to recovery. https://www.unesco.org/en/covid-19/education-response

Universitetet i Oslo. (2024). Nettskjema. https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/

Utdanningsdirektoratet. (2020). Digital undervisning ved koronastengte skoler. I Utdanningsspeilet 2020. https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2020/del-2/digital-undervisning-under-koronastengte-skoler/

Utdanningsdirektoratet. (2021). Hvordan preget korona-epidemien barnehager, skoler og fagopplæring i 2020-21? I Utdanningsspeilet 2021 https://www.udir.no/tall-og-forskning/publikasjoner/utdanningsspeilet/utdanningsspeilet-2021/koronapandemien/

Utdanningsdirektoratet. (2022). Januar 2022: Smitteverntiltak i barnehager og skoler – månedlig rapport om status og konsekvenser. https://www.udir.no/om-udir/udirs-svar-pa-oppdrag-fra-kunnskapsdepartementet/januar-2022-smitteverntiltak-i-barnehager-og-skoler--manedlig-rapport-om-status-og-konsekvenser/om-smitteverntiltakene/

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Sage.

Downloads

Published

2024-03-01

How to Cite

Andersson, F. T., Lensjø, M., & Storvik, J. E. (2024). Praktisk yrkesopplæring på nett: En case-studie av yrkesfaglæreres undervisningspraksis under covid-19-pandemien: [Practical vocational training on the internet: A case study of vocational teachers’ teaching practice during the covid-19 pandemic]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 14(1), 31–52. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2414131

Issue

Section

Peer-reviewed research articles