Att undervisa för utveckling av yrkeskunnande i vård och omsorg

[Teaching for development of vocational knowledge in health care]

Authors

  • Eva Maria Eliasson Stockholm University

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199166

Keywords:

Health care didactics, didactic principles, vocational knowledge, sociocultural perspective, nursing assistants

Abstract

The aim of this study was to examine didactic principles in health care teachers’ description of their teaching practices, and how these principles were intertwined with vocational knowledge. In addition, characteristics of a health-care didactical approach were explored. Theoretical framework was based on Vygotsky’s sociocultural perspective and Lave and Wenger’s situated learning. 17 health-care teachers, working with adolescents or adults, were interviewed. The findings showed that vocational knowledge and didactic principles were often intimately intertwined. Didactic principles were dialogicity, work-links, variation, relational environment and language development. The healthcare didactical approach highlighted the development of students, both as health-care givers and as persons, through interactions with teachers and peers, and the teachers acted as boundary-crossing role models. The health-care didactical approach also involved the students’ language development. Issues that need to be reflected on are if the emphasis on feminine-coded vocational knowledge is too strong in relation to the programme objectives, and if reading and writing as teaching forms are too marginalised.

References

Ahnlund. P. (2008). Omsorg som arbete: Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen. Avhandling. Umeå: Umeå universitet.

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.

Berglund, I. (2009). Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som byggarbetsplats? En studie av byggarbetares yrkesutbildning. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Berner, B. (2010). Crossing boundaries and maintaining differences between school and industry: Forms of boundary-work in Swedish vocational education. Journal of Education and Work, 23(1), 27–42. https://doi.org/10.1080/13639080903461865

Bourdieu, P. & Passeron, J-C. (1990). Reproduction in education, society and culture. London: Sage.

Bransford, J.D. & Schwartz, D.L. (1999). Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. Review of Educational Research, 24(1), 61–100. https://doi.org/10.3102/0091732X024001061

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 2(3), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bronäs, A. & Runebou, N. (2010). Ämnesdidaktik: En undervisningskonst. Stockholm: Norstedts.

Carlgren, I. & Marton, F. (2002). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförlaget.

Chan, S. (2012). Perspectives of new trades tutors: Boundary-crossing between vocational identities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(4), 409–421. https://doi.org/10.1080/1359866X.2012.724656

Coffield, F., Moseley, D., Hall, E. & Ecclestone, K. (2004). Learning styles and pedagogy in post-16 learning: A systematic and critical review. London: Learning and Skills Research Centre.

Colley H., James, D., Diment, K. & Tedder, M. (2003). Learning as becoming in vocational education and training: Class, gender and the role of vocational habitus. Journal of Vocational Training and Education, 55(4), 471–498. https://doi.org/10.1080/13636820300200240

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups.

Dewey, J. (1975). Philosophy of education. Totowa, NJ: Littlefield, Adams & Co.

Dovemark, M. (2012). Yrkesval eller utsortering. I I. Henning Loeb & H. Korp (Red.), Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram (s. 75–93). Lund: Studentlitteratur.

Drugge, C. (2003). Omsorgsinriktat lärande: En studie om lärande i hemtjänsten. Avhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet.

Eliasson, E. (2009). Metodik, personlighet och forskning: Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958–1999. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Englund, B. (2012). Dialog och dialogicitet som tankefigur hos tre filosofer. I B.

Englund & B. Sandström (Red.), Dialogen som idé och praktik (s. 16–44). Stockholm: Carlssons.

Eriksson, I. & Ståhle, Y. (2010). Mätandets idé – en learning study i Botkyrka kommun. Stockholm: Stockholms universitet.

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2012). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 36–57). Malmö: Liber.

Farnsworth, V. & Higham, J. (2012). Teachers who teach their practice: The modulation of hybridized professional teacher identities in work-related educational programmes in Canada. Journal of Education and Work, 25(4), 443–505. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.708726

Fejes, A. & Köpsén, S. (2014). Vocational teachers’ identity formation through boundary crossing. Journal of Education and Work, 27(3), 265–283. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.742181

Foucault, M. (2003). Technologies of the self. I P. Rabinow & N. Rose (Red.), The essential Foucault: Selections from the essential works of Foucault 1954–1984 (s. 145–169). New York: The New Press.

Gibbons, P. (2009). Lyft språket, lyft lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Gustavsson, S. (2013). Blivande yrkeslärares beskrivningar av yrkesämnets didaktik. Utbildning & lärande, 7(1), 66–86.

Hajer, M. & Meestringa, T. (2010). Språkinriktad undervisning: En handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren.

Hattie, J.A.C. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London & New York: Routledge.

Hensvold, I. (2006). Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan: En kunskapsöversikt. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Herrman, M. (1998). Förändring med förhinder: Omvårdnadselevers beskrivningar av sin yrkesförberedande utbildning. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.

Higham, J. & Farnsworth, V. (2012). What makes a course vocational? Schoolbased work-related programmes in Canada in dialogue with a community of practice. Journal of Education and Work, 25(4), 443–471. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.708728

Holm, U. (2001). Empati: Att förstå andra människors känslor. Stockholm: Natur och kultur.

Hansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur och kultur.

Kemmis, R.B. & Engström, C. (2011). Vocational education and training teachers’ conceptions of their pedagogy: Mirror images and international alignments in Sweden and Australia. Paper presenterat på ECER VETNET Conference 2011, Berlin, Tyskland.

Kempe, A-L. & West, T. (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedts.

Kilbrink N. & Bjurulf, V. (2012). Transfer of knowledge in technical vocational education: A narrative study in Swedish upper secondary school. International Journal of Technology and Design Education, 23(3), 519–535. https://doi.org/10.1007/s10798-012-9201-0

Korp, H. (2012). Identitetserbjudanden och lärare-elevrelationen. I I. Henning Loeb & H. Korp (Red.), Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram (s. 95–112). Lund: Studentlitteratur.

Korp, H. (2014). ’I think I would have learnt more if they had tried to teach us more’ – performativity, learning and identities in a Swedish transport programme. Ethnography and Education, 7(1), 77–92. https://doi.org/10.1080/17457823.2012.661589

Kress, G. (1989). Linguistic processes in sociocultural practices. Oxford: Oxford University press.

Köpsén, S. (2014). How vocational teachers describe their vocational teacher identity. Journal of Vocational Education and Training, 66(2), 194–221. https://doi.org/10.1080/13636820.2014.894554

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lindberg, I. (2006). Med andra ord i bagaget. I L. Bjar (Red.), Det hänger på språket: Lärande och språkutveckling i grundskolan (s. 57–85). Lund: Studentlitteratur.

Marton, F. (2006). Sameness and difference in transfer. Journal of the Learning Sciences, 15(4), 499–535. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1504_3

Niemi, A-M. & Rosvall, P-Å. (2013). Framing and classifying the theoretical and practical divide: How young men’s position in vocational education are produced and reproduced. Journal of Vocational Education and Training, 65(4), 445–460. https://doi.org/10.1080/13636820.2013.838287

Nixon, L., Gregson, M. & Spedding, T. (2007). Pedagogy and the intuitive appeal of learning styles in post-compulsory education in England. Journal of Vocational Education and Training, 59(1), 39–51. https://doi.org/10.1080/13636820601144088

Nordenbo, S.E., Sögard Larsen, M., Tiftikci, N., Wendt, R.E. & Östergard, S. (2008). Teacher competencies and pupil achievement in pre-school and school: A systematic review carried out for the Ministry of Education and Research, Oslo. Köpenhamn: Danish Clearinghouse for Educational Research, School of Education, University of Aarhus.

Phillips, D.C. & Soltis, J.F. (2009). Perspectives on learning. New York: Teachers Colleges Press.

Pingel, B. & Robertsson, H. (1998). Yrkesidentitet i sjukvård: Position, person och kön. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Rehn, H. & Eliasson, E. (2015). Caring disposition and subordination: Swedish health and care teachers’ conceptions of important vocational knowledge. Journal of Vocational Education & Training, 67(4), 558–577.https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1091031

Rehn, H. (2008). Framväxten av sjuksköterskan som omvårdnadsexpert: Meningsskapande om vård under 1900-talet. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Robson, J. (2002). The voices of vocational teachers in the UK: Their perceptions of the nature and status of the further education teacher’s professional knowledge. Australian and New Zealand Vocational Educational Research, 10(2), 95–113.

Robson, J., Bailey, B. & Larkin, S. (2004). Adding value: Investigating the discourse of professionalism adopted by vocational teachers in further education colleges. Journal of Education and Work, 17(2), 183–195. https://doi.org/10.1080/13639080410001677392

Rommetveit, R. (1992). Outlines of a dialogically based social-cognitive approach to human cognition and communication. I A. Heen-Wold (Red.), The dialogical alternative: Towards a theory of language and mind, (s. 19–44). Oslo: Scandinavian University Press.

Rosenthal, R. & Jacobsen, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils’ intellectual development. New York: Holt, Rineheart & Winston.

Selander, S. & Svärdemo-Åberg, E. (Red.) (2009). Didaktisk design i digital miljö: Nya möjligheter för lärande. Stockholm: Liber.

Skeggs, B. (1997). Formations of class and gender: Becoming respectable. London: Sage.

Skolinspektionen. (2010). Framgång i undervisningen: En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Hämtad 30 mars 2017 från: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Framgang-i-undervisningen/

Skolverket. (2010). Inget slår en skicklig lärare: En dokumentation av sex konferenser 2010 – tio föreläsares perspektiv. Hämtad 30 mars 2017 från: http://pedagogblogg.stockholm.se/jamstalld-undervisning/2012/01/13/inget-slar-enskicklig-larare/

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Stockholm: Fritzes.

Socialstyrelsen. (2009). Hälso- och sjukvårdsrapport 2009. Hämtad 30 mars 2017 från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-72/Documents/Utveckling%20V%C3%A5rd%20av%20%C3%A4ldre%20med%20omfattande%20v%C3%A5rdbehov.pdf

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Säljö, R. (2015). Lärande: En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups.

Thunborg, C. (1999). Lärande av yrkesidentiteter: En studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Avhandling. Linköping: Linköpings universitet.

Törnquist, A. (2004). Vad man ska kunna och hur man ska vara: En studie om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. Avhandling. Stockholm: HLS Förlag.

Wenger, E. (1998). Communities of practice. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Vygotsky, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.

Vähäsantanen K., Saarinen, J. & Eteläpelto, A. (2009). Between school and working life: Vocational teachers’ agency in boundary-crossing settings. International Journal of Educational Research, 48(6), 395–404. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2010.04.003

Åkerfeldt, A. (2014). Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Downloads

Published

2019-04-15

How to Cite

Eliasson, E. M. (2019). Att undervisa för utveckling av yrkeskunnande i vård och omsorg: [Teaching for development of vocational knowledge in health care]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 66–88. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199166

Issue

Section

Peer-reviewed research articles