Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen

Authors

  • Halvor Spetalen Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway
  • Else Marie Johansen Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway
  • Kjersti Lisbeth Johnsen Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a2

Keywords:

Kvalifisering til læretid

Abstract

I denne artikkelen vil vi først presentere ny kunnskap om hvilke læringsarenaer og læringsaktiviteter som blir benyttet i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag (RM) og Helse og oppvekstfag (HO) basert på en systematisk observasjonskartlegging. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av studenter ved yrkesfaglærerutdanningen (YFL) i RM- og HO-fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus i deres pedagogiske praksisperioder. Undersøkelsen omfatter drøyt 90 ukesobservasjoner av ulike RM- og HO-klasser i videregående skole over en periode på tre år. Resultatet av kartleggingen viser at elevene i RM- og HO-fag tilbringer svært ulik tid i klasserom, i verksteder eller i ekstern praksis. HO-elevene benytter i stor grad klasserom og noe praksis utenfor skolen mens RM-elevene benytter først og fremst verksteder på skolen og mindre tid i klasserom og ekstern praksis. I klasserommet benyttes stort sett de samme læringsaktivitetene enten elevene gjennomfører RM- eller HO-fag. Deretter sammenlikner vi resultatene fra kartleggingsundersøkelsen med data fra Analyser av Lærlingeundersøkelsen i 2011 og 2013 som sier noe om hvor godt lærlinger i RM og HO-fag mener seg forberedt til læretiden. Noe uventet opplever HO-læringene seg bedre forberedt enn det RM-lærlingene gjør på tross av mindre praksis i den skolebaserte yrkesopplæringen. Til slutt diskuterer vi ulike forhold som kan ha betydning for dette resultatet og konkluderer med at det ikke nødvendigvis er graden av teori eller praksis i den skolebaserte yrkesopplæringen som er viktig, men hvordan teori og praksis integreres og om opplæringen er relevant for senere læretid.

References

Bjerknes, E. (2011). En analyse av læreplan i programområdet helse- og sosialfag i videregående opplæring. Utanning, (17), 36-37.

Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. & Sylte, A. L. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP): veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1 : rapport fra et aksjonsforskningsprosjekt knyttet til implementering av nye læreplaner i ulike yrkesfaglige utdanningsprogram (Bind 1/2011). Bekkestua: Høgskolen.

Grande, S. Ø., Landro, J., Rokkones, K. & Lyckander, H. R. (2014). Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag . Kjeller: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal akademisk.

Johannessen, A., Tufte, P. A. & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode . Oslo: Abstrakt.

Nore, H. & Lahn, L. (2013). "Vi gjør så godt vi kan". Lokale og faglige variasjoner i arbeid med innhold og vurdering i yrksopplæring på Vg2. I H. Høst (Red.), Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på fag- og yrkesopplæringen (Bind 21, s. 73-96). Oslo: NIFU.

Nyen, T., Næss, T., Skålholt, A. & Tønder, A. H. (2011). På veien til fagbrev : Analyser av Lærlingundersøkelsen : FAFO. Hentet fra http://www.udir.no/Upload/Forskning/2011/Larlingundersokelsen_2011_analyse.pdf?epslanguage=no

Spetalen, H., Ledsaak, O., Schøn, E., Eben, B. & Bødtker-Lund, D. (2012). FoU som arbeidsform i yrkesfaglærerutdanningen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1 (1), 10. DOI: 10.3384/njvet.2242-458x.12v2i1a1

Spetalen, H. & Sannerud, R. (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3 . Hentet fra http://www.nordyrk.org/

Utdanningsdirektoratet. Helse- og oppvekstfag . Hentet fra http://www.udir.no/kl06/HS/

Utdanningsdirektoratet. Restaurant- og matfag . Hentet fra http://www.udir.no/kl06/rm/

Wendelborg, C., Thorshaug, K. & Paulsen, V. (2013). Lærlingundersøkelsen 2013 : En analyse av bruk, gjennomføring og resultat av Lærlingundersøkelsen : NTNU Samfunnsforskning as. Hentet fra http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2013/Larlingus2013.pdf?epslanguage=no

Downloads

Published

2014-04-19

How to Cite

Spetalen, H., Johansen, E. M., & Johnsen, K. L. (2014). Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1a2

Issue

Section

Magazine articles