”Det är klart de vet vad uppgivenhet betyder”: Kommunikation och språk i vård- och omsorgsutbildning på komvux

[‘Of course they know what resignation means’: Communication and language in adult care education]

Authors

  • Sara Hultqvist University of Gothenburg, Sweden
  • Katarina Hollertz University of Gothenburg, Sweden

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111225

Keywords:

vocational education, language, communication, teachers, elderly care

Abstract

This article concerns the role of teachers as street level bureaucrats in Swedish vocational healthcare education for adult students. At the centre of the analysis are the challenges related to policy implementation when many of the students are second language speakers and language and communication play a role. Policy documents provide the analysis with a normative framework. Interviews with teachers give the analysis its standpoint. As a societal context, the field of elderly care suffers from labour shortages with difficulties recruiting trained staff. Policy stakeholders place high expectation on adult care education to both supply the labour market with trained staff, and to contribute to a smooth integration of migrants into society. As a matter of fact, half of the students in Swedish adult vocational healthcare education are migrants and the majority of those who complete the education get employment within elderly care. Thus, healthcare teachers are incremental to the implementation of policies. In their role as street level bureaucrats, they use different strategies to handle the press transferring sometimes contradictory policies into practice in the direct encounters with students.

The results stress the importance of communication and language in healthcare education – and in elderly care practice.

References

Andrén, M. (2007). Den europeiska blicken och det lokala självstyrets värden. Gidlunds.

Braun, V. & Clarke, V. (2012). Thematic Analysis. I H. E. Cooper m.fl. (Red.), APA handbook of research methods in psychology, Vol 2: Research designs. Ameri-can Psychological Association.

Braun, V. & Clarke, V. (2020). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? Qualitative research in psychology, 1–25.

Brodkin, E. Z. (2011). Policy work: Street-level organizations under new man-agerialism. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(suppl_2), i253–i277.

Dahlström, M. & Gannå, L. (2017). En didaktisk modell för integrering av yrkes- och sfi-undervisning inom YFI-projektet. Stockholms universitet.

Dahlstedt, M. & Fejes, A. (Red.). (2019). Neoliberalism and market forces in educa-tion: Lessons from Sweden. Routledge.

Eliasson, E. & Rehn, H. (2017). Health and social care teachers’ descriptions of challenges in their teaching at upper secondary school. Nordic Journal of Vo-cational Education and Training, 7(1), 42–63.

Fejes, A. (2019). Redo för komvux? Hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkes-lärarprogrammen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning? Linköpings universitet.

Forslund, A. & Vikström, J. (2011). Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsätt-ning och arbetslöshet – en översikt. IFAU.

Hamberg, L. (2015). Samverkan i och med språket: Systemisk-funktionell analys av språkanvändning i en kommunal gränsaktivitet med nyanlända flyktingar som mål-grupp. Avhandling. Helsingfors Universitet.

Hultqvist, S. & Hollertz, K. (2019). Lokal arbetsmarknadspolitik med fokus på auto-nomi och delaktighet. Socialhögskolan, Lunds universitet.

Hultqvist, S. & Hollertz, K. (2021). Individual need and societal claims. Chal-lenging the understanding of universalism versus selectivism in social pol-icy, Social policy and administration (early view), 1–24.

Hyltenstam, K., Axelsson, M. & Lindberg, I. (2012). Flerspråkighet: En forsknings-översikt (Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012). Vetenskapsrådet.

Jönson, H. & Szebehely, M. (Red.). (2018). Äldreomsorger i Sverige: Lokala variat-ioner och generella trender. Gleerup.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public ser-vices, 30th anniversary expanded. Russell Sage Foundation.

Norstedt, M. (2011). Berättelser om stroke och arbetsliv: Att upptäcka styranderela-tioner. [Doktorsavhandling, Lunds universitet].

Paul, E. (2017). Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning: vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker. [Dok-torsavhandling, Stockholms universitet].

Petersson, J. (2009). Den aktiva arbetsmarknadspolitiken växer fram. I H. Jo-hansson & I. Hornemann Möller (Red.), Aktivering–arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring (s. 87–110). Liber.

Promemoria (2019). På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk. Utredningen för Stärkt kvalitet och likvär-dighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA), Re-geringskansliet.

Sandwall, K. (2013). Att hantera praktiken: Om sfi-studerandes möjligheter till inter-aktion och lärande på praktikplatser. [Doktorsavhandling, Göteborgs universi-tet].

Sarstrand Marekovic, A. M. (2011). Från invandrarbyrå till flyktingmottagning: fyr-tio års arbete med invandrare och flyktingar på kommunal nivå. [Doktorsavhand-ling, Linnéuniversitetet]. Arkiv förlag.

SCB. (22 april 2020a). Kommuner i siffror: Tabeller och fördjupning. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=0763&region2=1480

SCB. (22 juli 2020b). Yrken i Sverige. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/yrken-i-sverige/

Skolverket. (2019). Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2018 (PM Dnr: 2018:01723). https://www.skolverket.se/getFile?file=4391

Skolverket. (23 juli 2020). https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbild-ning?sok=SokC&verkform=Komvux%20exklusive%20sfi&omrade=Elever%20och%20kursdeltagare&lasar=2018&run=1

Smith, D. E. (2005). Institutional ethnography: A sociology for people. AltaMira Press.

Socialstyrelsen. (2004). Investera nu! Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Socialstyrelsen.

SOU. (2017:21). Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Wolters Kluwer.

SOU. (2019:20). Reglering av yrket undersköterska, Stärkt kompetens i vård och om-sorg. Norstedts Juridik.

SOU. (2019:69). Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Norstedts Juridik.

SOU. (2020:66). Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom kom-vux för elever med svenska som andraspråk, Betänkande av KLIVA-utredningen. Norstedts Juridik.

Storm, P. (2018). Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor. Stockholms universitet.

Weinar, A., Bonjour, S. & Zhyznomirska, L. (Red.). (2018). The Routledge hand-book of the politics of migration in Europe. Routledge.

Weatherly, R. & Lipsky, M. (1977). Street level bureaucrats and institutional innovation: Implementing special-education reform, Harvard Educational Re-view, 47(2), 171–97.

Wärvik, G. B. & Lindberg, V. (2018). Integration between school and work: Changes and challenges in the Swedish VET 1970–2011. I Choy, S., Wärvik, G. B. & Lindberg, V. (Red.), Integration of vocational education and training expe-riences: Purposes, practices and principles (s. 279–301). Springer.

Downloads

Published

2021-06-18

How to Cite

Hultqvist, S., & Hollertz, K. . (2021). ”Det är klart de vet vad uppgivenhet betyder”: Kommunikation och språk i vård- och omsorgsutbildning på komvux: [‘Of course they know what resignation means’: Communication and language in adult care education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(2), 25–45. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111225

Issue

Section

Peer-reviewed research articles