Demokrati på erhvervsuddannelser med afsæt i social- og sundhedsuddannelser

[Democracy at vocational education based on social and health care programmes]

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.231311

Keywords:

democracy, social and health care colleges, vocational education, students, Dewey

Abstract

Since the year 2000, the Danish vocational education and training institutions have been legally required to include the educational objective of educating the students to participate in democracy. We examine the implementation of the requirement from a student perspective, through interviews with twelve newcomers at a social and health care college. Our focus is the student experience in school and their expectations for their working life. 

With the theoretical approach of John Dewey’s philosophy on democracy and education we find a diversity among students. Some students are very active and express their opinions while others choose to be reluctant in public. In social science, the students learn about representative democracy but democracy as a social practice is limited in other subjects and in the classroom. However, the teachers’ role seems important for the students’ courage to speak up. The article concludes that some students might be in risk of exclusion of democracy, and we suggest more research in didactical approaches to address this.

References

Baes-Jørgensen, J. (2020). Behov for markant flere elever på SOSU-uddannelser for at klare ældreboomet. Kommunernes Landsforening. https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2020/2020-18/behov-for-markant-flere-elever-paa-SOSU-uddannelser-for-at-klare-aeldreboomet/

Berlingske. (2020, 15. oktober). Næsten hver tredje SOSU-elev har indvandrer-baggrund. https://www.berlingske.dk/danmark/naesten-hver-tredje-SOSU-elev-har-indvandrerbaggrund

Biesta, G. J. J. (2013). Demokratilæring i skole og samfund: Uddannelse, livslang læring og medborgerskabets politik. Klim.

Børhaug, K. (2008). Educating voters: Political education in Norwegian upper?secondary schools. Journal of Curriculum Studies, 40(5), 579–600. https://doi.org/10.1080/00220270701774765 DOI: https://doi.org/10.1080/00220270701774765

Børne- og Undervisningsministeriet. (1989). Lovforslag. Folketingstidende. https://www.folketingstidende.dk/samling/19881/lovforslag/L38/index.htm

Børne- og Undervisningsministeriet. (1997). Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser. LBK nr 122 af 05/02/1997. Retsinformation. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1997/122

Børne- og Undervisningsministeriet. (2017). Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet. https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/skoleudvikling/baggrund-for-fgu/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse

Børne- og Undervisningsministeriet. (2021a). Bekendtgørelse om erhvervs-uddannelser. BEK nr 2499 af 13/12/2021. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2499

Børne- og Undervisningsministeriet. (2021b). Erhvervsuddannelsesloven. LBK nr 1868 af 28/09/2021. Retsinformation. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1868

Børne- og Undervisningsministeriet. (2021c). Kulturudvalget 2020-21. KUU Alm.del: Endeligt svar på spørgsmål 310 Offentlig. https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kuu/spm/310/svar/1793644/2415200.pdf

Børne- og Undervisningsministeriet. (2022). Pulje til program om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne. https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/eud/pulje-til-program-om-karakterdannelse-i-erhvervsuddannelserne

Børne- og Undervisningsudvalget. (2013). Børne- og Undervisningsudvalget 2013-2014, BUU Alm.del Bilag 25. Folketinget. https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/buu/bilag/25/index.htm

Carlsson, M. & Hoffmann, B. (2011). Handlekompetence og demokratisk dannelse. I K. Kragh, B. Dahl, J. Læssøe & V. Simovska (Red.), Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence: Inspireret af Karsten Schnack (s. 119–133). Forskningsprogram for Miljø og Sundhedspædagogik, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Christensen, A. S. (2015). Demokrati- og medborgerskabsbegreber i grundskolens samfundsfag i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Nordidactica, (1), 64–92.

Christensen, A. S. (2017). Kompetencer i samfundsfag: En undersøgelse af elevers verbalsproglige og multimodale samfundsfaglige kompetencer i 8. klasse i folkeskolen. [Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet].

Dansk Ungdoms Fællesråd. (2020). Den demokratiske forståelse på Erhvervs¬skoler 2019. https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/DUF_materialer/DUF_Analyser/Demokratiets_Dag_2020.pdf

Dansk Ungdoms Fællesråd & Epinion. (2021). Demokratianalyse, 2021.

Dewey, J. (1934). Art as experience. Perigee.

Dewey, J. (2005). Demokrati og uddannelse. Klim.

Duch, H., Lang, N. R. & Nielsen, M. T. (2022). Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik: Et afsæt for udvikling af praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), 123–144. https://doi.org/10.7577/sjvd.4743 DOI: https://doi.org/10.7577/sjvd.4743

Elkær, B. (2012). Et indblik i pragmatisk læringsteori: Med udsigt til fremtiden. I K. Illeris (Red.), 49 tekster om læring (s. 317–330). Samfundslitteratur.

Elkær, B. & Wiberg, M. (2013). Pragmatismens læringssyn og pragmatisk læringsteori. I A. Qvortrup & M. Wiberg (Red.), Læringsteori & didaktik (s. 124–143). Hans Reitzels forlag.

Emslie, M. (2009). ‘Practise what you teach’. Journal of Youth Studies, 12(3), 323–336. https://doi.org/10.1080/13676260902810833 DOI: https://doi.org/10.1080/13676260902810833

Folketinget. (2000). Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet). Folketingstidende. https://www.folketingstidende.dk/samling/19991/lovforslag/L98/19991_L98_som_vedtaget.pdf

Folketinget. (2019a). B 89 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre gyldigt fravær for elever på ungdomsuddannelsers engagement og deltagelse i civilsamfundsorganisationer, foreninger m.m. Folketingstidende. https://www.folketingstidende.dk/samling/20181/salen/M78/20181_M78_referat.pdf#B89

Folketinget. (2019b). Til lovforslag nr. L199 Skriftlig fremsættelse (13. marts 2019). Folketingstidende. https://www.folketingstidende.dk/samling/20181/lovforslag/l199/index.htm

Hansen, N-H. M. & Sørensen, N. U. (2014). Unges motivation for politisk deltagelse: Syv former for politisk engagement. Center for Ungdomsforskning. https://www.cefu.dk/media/404368/unges_motivation_for_politisk_deltagelse.pdf

Hjort, K. (2008). Demokratisering af den offentlige sektor. Roskilde Universitetets-forlag.

Husfeldt, V. & Nikolova, R. (2003). Students’ concepts of democracy. European Educational Research Journal, 2(3), 396–409. https://doi.org/10.2304/eerj.2003.2.3.6 DOI: https://doi.org/10.2304/eerj.2003.2.3.6

Højrup, S. (2001). Pædagogisk ledelse og demokratiske læreprocesser: Uddannelse, læring og demokratisering. Undervisningsministeriet. https://static.uvm.dk/publikationer/2001/demokrati/12.htm#DOCTOP

Ibsen, B. & Levinsen, K. (2016). Unge, foreninger og demokrati. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet.

Jensen, O. V. (1993). Skriftlig redegørelse: Redegørelse af 3/11 93 om uddannelse til alle. (Redegørelse nr. R 3). Folketingstidende. https://www.folketingstidende.dk/samling/19931/redegoerelse/R3/index.htm

Jensen, O. V. (1997). Redegørelse af 20/11 97 om det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet. (Redegørelse nr. R 5). Folketingstidende. http://webarkiv.ft.dk/Samling/19971/redegoerelse/R5.htm

Kolstrup, S. (2002). Demokratisk dannelse: Udstødt af den pædagogiske forskning (Gymnasiepædagogik Nr. 34). Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet. https://static.sdu.dk/Flexpaper/aspnet/pdf/34.pdf

Korsgaard, O. (2009). Demokrati som pædagogisk værdi. Vera, 49, 13–17.

Koudahl, P. (2004). Den gode erhvervsuddannelse? En analyse af relationerne mellem uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse. [Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitetscenter].

Kvale, S. (1997). Interview: En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag.

Levinsen, K. (2021). Demokratisk dannelse gennem skolevalg. Polis: Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik, 3, 153–164. https://forlagetcolumbus.dk/fileadmin/user_upload/documents/Polis_03.pdf#page=55

Lieberkind, J. (2020). Nordiske unge: Politisk fællesskab og engagement. Foreningen Norden. http://foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/2020/10/Nordiske-unge-politisk-faellesskab-og-engagement-2020.pdf

Lieberkind, J. & Bruun, J. (2021). De unge borgere: Mellem demokrati og politisk dannelse. Aarhus Universitetsforlag.

Ljungmann, R. & Riggelsen, M. P. (2021). Grib demokratiet: Om at styrke unges demokratiske selvtillid, handlekraft og mod. Folk – mødested for demokrati og dannelse. https://folk.dk/downloads/bog-grib-demokratiet

Løvlie, L. (2015). John Dewey, phenomenology, and the reconstruction of democracy. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 1, 1–13. https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.104 DOI: https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.104

Misfeldt, M. (2014). Trekantsberegninger og teknologi: Et eksempel på hvordan teknologi har (eller bør have) indflydelse på udvikling af Matematikcurriculum. MONA: Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (1), 27–43.

Mouritsen, P. (2021). Medborgerskab: Ikke bare et dannelsesbegreb. Polis: Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik, 3, 25–42. https://forlagetcolumbus.dk/fileadmin/user_upload/documents/Polis_03.pdf#page=55

Nilsen, H. F. (2021). Demokratisk medborgerskap: Et republikansk perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift, (2), 70–81. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-01-07 DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2021-01-07

Nielsen, S. R. (2021). Den demokratiske samtale i samfundsfagsundervisningen: En didaktisk analyse i et motivations- og medborgerskabsperspektiv. Polis: Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik, 3, 133–152. https://forlagetcolumbus.dk/fileadmin/user_upload/documents/Polis_03.pdf#page=55

Nieuwelink, H., Dekker, P., Geijsel, F. & Ten Dam, G. (2016). ‘Democracy always comes first’: Adolescents’ views on decision-making in everyday life and political democracy. Journal of Youth Studies, 19(7), 990–1006. https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1136053 DOI: https://doi.org/10.1080/13676261.2015.1136053

Nylund, M., Ledman, K., Rosvall P.-Å. & Rönnlund, M. (2020). Socialisation and citizenship preparation in vocational education: Pedagogic codes and democratic rights in VET-subjects. British Journal of Sociology of Education, 41(1), 1–17. https://doi.org/10.1080/01425692.2019.1665498 DOI: https://doi.org/10.1080/01425692.2019.1665498

Raae, P. H. (2008) Når demokratiet er i konflikt med sig selv? Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 92, 300–313. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2008-04-06

Rheingans, R. & Hollands, R. (2013). ‘There is no alternative?’: Challenging dominant understandings of youth politics in late modernity through a case study of the 2010 UK student occupation movement. Journal of Youth Studies, 16(4), 546–564. https://doi.org/10.1080/13676261.2012.733811 DOI: https://doi.org/10.1080/13676261.2012.733811

Riese, H. & Harlap, Y. (2021). Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 7, 132–146. https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2048 DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2048

Rømer, T. A. (2010) Uddannelse i spænding: Åbenhjertighedens, påmindelsens og tilsynkomstens pædagogik. Klim.

Rönnlund, M., Ledman, K., Nylund, M. & Rosvall, P.-Å. (2019). Life skills for ‘real life’: How critical thinking is contextualised across vocational programmes. Educational Research, 61(3), 302–318. https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1633942 DOI: https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1633942

Samuelsson, M. & Bøyum, S. (2015). Education for deliberate democracy: Mapping the field. Utbilding & Demokrati, 24(1), 75–94. https://doi.org/10.48059/uod.v24i1.1031 DOI: https://doi.org/10.48059/uod.v24i1.1031

Schou, L. R. (2021). Demokrati i uddannelsen. Polis: Tidsskrift for samfundsfags-didaktik, 3, 103–118.

Spanget Christensen, T. (2011). Samfundsfag: Et senmoderne fag? Nordidactica, (1), 1–25.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2020a). Program om karakterdannelse på erhvervsuddannelserne: Opsamling på forundersøgelse. EMU. https://emu.dk/eud/undervisningsmiljoe/erhvervsrettet-uddannelsesmiljoe/program-om-karakterdannelse-paa?b=t437-t500-t4395

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2020b). Program om karakterdannelse på erhvervsuddannelserne: Bruttokatalog med redskabsskitser.

Stray, J. & Sætra, E. (2017). Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.23865/ntpk.v3.555 DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v3.555

Sundhedsstyrelsen. (1973). Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere. (Til samtlige amtsråd, Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse m.v.). DSR. https://dsr.dk/sites/default/files/473/cirkulaere_om_uddannelse_af_sygehjaelpere_1973.pdf

Thuresson, H. & Quennerstedt, A. (2020). Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt. Educare, (2), 92–116. https://doi.org/10.24834/educare.2020.2.5 DOI: https://doi.org/10.24834/educare.2020.2.5

Undervisningsministeriet. (1987). Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser: Betænkning afgivet af et udvalg nedsat af undervisnings-ministeren maj 1986 (Betænkning nr. 112 juni 1987). https://www.xn--betnkninger-c9a.dk/wp-content/uploads/2021/08/1112-2.pdf

Undervisnings- og Forskningsministeriet. (1990). Bekendtgørelse nr. 799 af 21. november 1990: Bekendtgørelse om de grundlæggende social- og sundheds-uddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. DSR. https://dsr.dk/sites/default/files/473/bekendtgoerelse_om_de_grundlaeggende_social-_og_sundhedsuddannelser_inden_for_bistands-1990.pdf

Wilson, M. A. F. (2015) Radical democratic schooling on the ground: Pedagogical ideals and realities in a Sudbury school. Ethnography and Education, 10(2), 121–136. https://doi.org/10.1080/17457823.2014.959978 DOI: https://doi.org/10.1080/17457823.2014.959978

Wistrøm, Ø. & Madsen, J. (2018). Democracy and science: Two sides of the same coin? Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk, 4, 50–68. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.559 DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.559

Ydesen, C. & Andreasen, K. E. (2019). Koblinger mellem økonomi og uddannelse: Et rids af dansk transnational uddannelseshistorie. Educare, (1), 18–42. https://doi.org/10.24834/educare.2019.1.2 DOI: https://doi.org/10.24834/educare.2019.1.2

Downloads

Published

2023-01-17

How to Cite

Duch, H., & Kidde Skov, T. (2023). Demokrati på erhvervsuddannelser med afsæt i social- og sundhedsuddannelser: [Democracy at vocational education based on social and health care programmes]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 13(1), 1–27. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.231311

Issue

Section

Peer-reviewed research articles